Regulamin szkoleń online organizowanych przez
Ogólnopolską Bazę Pracodawców Osób Niepełnosprawnych Sp. z o.o. Sp. K.

Definicje

Ilekroć w niniejszym regulaminie występują poniżej zdefiniowane pojęcia, należy je rozumieć w sposób następujący:

Regulamin – niniejszy Regulamin.

Usługodawca – Ogólnopolska Baza Pracodawców Osób Niepełnosprawnych Sp. z o.o. Sp. K. z siedzibą w Przemyślu, ul. A. Fredry 1/1.

Usługobiorca – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna, której kodeks cywilny przyznaje osobowość prawną, kierująca Uczestnika do udziału w Szkoleniu.

Uczestnik – wyznaczona przez Usługobiorcę pełnoletnia osoba fizyczna uczestnicząca w Szkoleniu, przy czym w przypadku Usługobiorcy będącego osobą fizyczną może on być jednocześnie Uczestnikiem.

Umowa – zawarta pomiędzy Stronami umowa cywilnoprawna, której przedmiotem jest udział Uczestnika/Uczestników w Szkoleniu. O ile Strony zgodnie nie postanowią inaczej ich prawa i obowiązku w ramach Umowy reguluje niniejszy Regulamin.

Strony – łącznie Usługodawca i Usługobiorca.

Strona - Usługodawca lub Usługobiorca.

Szkolenie – świadczona drogą elektroniczną bez jednoczesnej obecności Stron lub Uczestnika (na odległość) usługa o charakterze szkoleniowym realizowana przez Usługodawcę. Szkolenie może mieć charakter konferencji, warsztatu, webinarium, kursu, itp.

RODO – rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).

Dane – dane, w tym dane osobowe Uczestnika, podane przez Usługobiorcę podczas zawarcia Umowy oraz przez Uczestnika podczas korzystania ze Szkolenia.

Dni robocze – dni od poniedziałku do piątku, z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy.

Portal – administrowana przez Usługodawcę strona internetowa pod adresem https://vademecumwiedzy.pl oraz https://obpon.com.pl, na której zamieszczane są informacje o Szkoleniach.

Informacja o Szkoleniu – informacja, w której Usługodawca określa podstawowe parametry Szkolenia oraz inne warunki organizacji i przeprowadzenia Szkolenia. Informacja o Szkoleniu może być elementem Umowy lub oferty, albo też zostać zamieszczona na Portalu lub w inny sposób przekazana Usługobiorcy.

Konsument – Usługobiorca będący osobą fizyczną zawierającą z Usługodawcą Umowę, niezwiązaną bezpośrednio z działalnością gospodarczą lub zawodową tej osoby. Informuje się, że podawanie się za konsumenta, jeżeli jest to niezgodne z prawdą stanowi nieuczciwą praktykę rynkową w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 23 sierpnia 2007 r. o przeciwdziałaniu nieuczciwym praktykom rynkowym.

Quasikonsument - Usługobiorca będący osobą fizyczną zawierającą z Usługodawcą Umowę bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że nie posiada ona dla niej charakteru zawodowego. Quasikonsumentowi przysługują wyłącznie te uprawnienia, które wynikają z niniejszego Regulaminu oraz z UPK.

UPK - ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta.

§1 Postanowienia ogólne

 1. Regulamin określa m.in.:
  1. prawa i obowiązki Usługodawcy, Usługobiorców oraz Uczestników związane z korzystaniem ze Szkoleń,
  2. zasady wyłączenia odpowiedzialności Usługodawcy w związku z organizacjąi przeprowadzeniem Szkoleń,
  3. warunki ochrony danych osobowych przetwarzanych przez Usługodawcę w związku z organizacją i przeprowadzeniem Szkoleń.
 2. Udział w Szkoleniach wiąże się z akceptacją Regulaminu oraz wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów realizacji usługi.
 3. Regulamin jest udostępniany Usługobiorcom nieodpłatnie za pośrednictwem Portalu w formie, która umożliwia jego pozyskanie, odtwarzanie i utrwalanie.
 4. Usługobiorca jest zobowiązany do zapoznania się z treścią Regulaminu przed rozpoczęciem korzystania ze Szkolenia.
 5. Każdy Usługobiorca oraz Uczestnik zobowiązany jest do przestrzegania postanowień niniejszego Regulaminu.
 6. Z zastrzeżeniem obowiązujących przepisów prawa, w tym prawa konsumenckiego (w szczególności UPK):
  1. o ile Strony nie postanowią zgodnie inaczej, Umowa jest zawarta na podstawie Regulaminu, co oznacza, że określa on ich prawa i obowiązki,
  2. o ile Strony zawrą jednak Umowę, która będzie obejmować postanowienia sprzeczne z postanowieniami Regulaminu, stosuje się w zakresie objętym taką kolizją - postanowienia umowne, w pozostałym zakresie Regulamin nadal wiąże Strony.
 7. Zawarcie Umowy może nastąpić w szczególności:
  1. w wyniku podpisania przez Strony dokumentu lub dokumentów o nazwie „umowa” lub o analogicznej nazwie,
  2. poprzez złożenie przez Usługobiorcę zamówienia (formularz zgłoszeniowy) i przyjęcie go przez Usługodawcę,
  3. poprzez przyjęcie oferty Usługodawcy przez Usługobiorcę, w szczególności w drodze złożenia zamówienia przez Niego, z zastrzeżeniem, w przypadku Umowy zawieranej z Konsumentem, przestrzegania przez Usługodawcę obowiązków i ograniczeń wynikających z przepisów UPK, w szczególności dotyczących Umowy zawartej na odległość lub Umowy zawartej poza lokalem przedsiębiorstwa Usługodawcy w rozumieniu UPK.
 8. W przypadku Konsumentów i wyłącznie w stosunku do nich:
  1. w zakresie nieuregulowanym Regulaminem stosuje się przepisy prawa konsumenckiego, w tym przepisy UPK,
  2. przed zawarciem Umowy Usługodawca udostępni Konsumentowi Regulamin, jak również wykona obowiązki informacyjne określone przepisami UPK.
 9. Zastrzega się, że Konsumenta i Quasikonsumenta nie wiążą te postanowienia Regulaminu, które stanowiłyby niedozwolone postanowienia umowne w rozumieniu kodeksu cywilnego lub naruszałyby bezwzględnie obowiązujące przepisy prawne dotyczące zawierania umów z udziałem Konsumenta.
 10. W razie wątpliwości poczytuje się, że osoba, która zawiera Umowę, jest w dacie złożenia tego zamówienia upoważniona przez Usługobiorcę do dokonywania w Jego imieniu takiej czynności prawnej, w szczególności, gdy osoba ta podaje Dane identyfikujące Usługobiorcę i/lub posługuje się pieczęcią firmową Usługobiorcy, korzysta z adresu poczty internetowej znajdującego się w domenie wykorzystywanej przez Usługobiorcę itd. W przypadku gdy okaże się, że ww. osoba nie posiada takiego upoważnienia Usługobiorca zobowiązany jest udzielić Usługodawcy wszelkiej możliwej pomocy w celu ustalenia tożsamości tej osoby, tak aby Usługodawca mógł podjąć dowolne kroki prawne wobec tej osoby.
 11. Usługobiorca zobowiązany jest udostępnić niniejszy Regulamin Uczestnikowi lub poinformować go o tych postanowieniach Regulaminu, które bezpośrednio dotyczą Uczestnika. W przypadku zaniechania przez Usługobiorcę wykonania ww. zobowiązania, Usługodawca zwolniony jest z odpowiedzialności za jakiekolwiek roszczenia Uczestnika zgłoszone wobec Usługodawcy w związku z udziałem Uczestnika w Szkoleniu.
 12. Korzystając ze Szkolenia Uczestnik zobowiązany jest przestrzegać obowiązujących przepisów prawa.

§2 Podstawowe parametry szkoleń

 1. O ile nic innego nie wynika z niniejszego Regulaminu podstawowe parametry danego Szkolenia, w tym jego termin, czas trwania, przedmiot, cenę, program lub plan określa informacja o konkretnym Szkoleniu.
 2. Informacja o organizowanych Szkoleniach przekazywana jest w formie:
  1. oferty publikowanej na stronie internetowej: www.obpon.com.pl oraz www.vademecumwiedzy.pl,
  2. działań promocyjno-sprzedażowych (mailing, banery, social media, oferta telefoniczna, oferty promocyjne publikowane na stronach internetowych należących do OBPON, itp.).
 3. Usługobiorca zobowiązany jest zapewnić we własnym zakresie komputer (tablet) z szybkim łączem internetowym oraz zestaw słuchawkowy z mikrofonem. Po dokonaniu płatności Uczestnik otrzyma od Usługodawcy drogą mailową na 2 dni przed rozpoczęciem Szkolenia zaproszenie (link) na Szkolenie oraz instrukcję korzystania z platformy internetowej.
 4. Udostępnienie przez Usługodawcę zaproszenia na Szkolenie, możliwe jest wyłącznie w przypadku Usługobiorców, za których opłata została uiszczona i zaksięgowana na rachunku bankowym Usługodawcy. 
 5. Usługodawca oświadcza, że podejmuje starania, aby Szkolenia prowadziły osoby posiadające doświadczenie i kompetencje niezbędne dla przekazania Uczestnikom wiedzy dotyczącej tematyki Szkolenia, a udostępnione materiały szkoleniowe było kompletne, jasne i pozbawione wad prawnych. Jednakże Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za przyswojenie wiedzy przez Uczestników czy też z tytułu dowolnego i ogólnie nieakceptowanego stwierdzenia przez Uczestnika, że poziom prowadzenia Szkolenia był nieodpowiedni lub materiały szkoleniowe nie spełniały w/w wymogów. Z wyżej wymienionych tytułów Usługobiorca oraz Uczestnik nie mogą podnosić wobec Usługodawcy jakichkolwiek roszczeń, odmówić zapłaty całości lub części wynagrodzenia należnego Usługodawcy czy żądać obniżenia tego wynagrodzenia.
 6. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za brak możliwości korzystania ze Szkoleń spowodowany siłą wyższą, niedozwolonym działaniem osób trzecich lub niespełnieniem wymagań opisanych w ust. 3.
 7. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za blokowanie przez administratorów serwerów pocztowych przesyłania wiadomości na adres poczty elektronicznej wskazany przez Usługobiorcę w zamówieniu oraz za usuwanie i/lub blokowanie wiadomości elektronicznych przez oprogramowanie zainstalowane na sprzęcie elektronicznym używanym przez Usługobiorcę.

§3 Warunki zawierania umów przez usługobiorcę

 1. Usługodawca oświadcza, że o ile nic innego nie wynika z informacji o konkretnym Szkoleniu, Szkolenia są płatne.
 2. W przypadku Szkoleń płatnych, wysokość wynagrodzenia określa informacja o Szkoleniu. O ile nic innego nie wynika z informacji o konkretnym Szkoleniu w przypadku Szkoleń płatnych:
  1. podstawą zapłaty wynagrodzenia jest faktura wystawiona przez Usługodawcę w terminie do 7 dni od dnia zawarcia umowy,
  2. faktura zostanie doręczona Usługobiorcy w formie elektronicznej na podstawie wyrażonej przez Usługobiorcę zgody na doręczenie faktur w formie elektronicznej lub w formie papierowej przesyłką listową na adres podany przez Usługobiorcę,
  3. zapłata wynagrodzenia powinna nastąpić w terminie określonym w fakturze, przelewem bankowym na rachunek bankowy Usługodawcy wskazany w treści faktury, przy czym za chwilę zapłaty uważać się będzie chwilę uznania rachunku bankowego Usługodawcy kwotą zapłaty.
 3. Usługodawca dopuszcza możliwość dokonania przedpłaty wynagrodzenia na podstawie faktury proforma, która zostanie doręczona Usługobiorcy w formie wskazanej w ust. 2 pkt b.
 4. W przypadku opóźnienia w zapłacie wynagrodzenia należnego Usługodawcy może żądać on wedle własnego wyboru odsetek ustawowych za opóźnienie lub maksymalnych odsetek ustawowych za opóźnienie lub odmówić Uczestnikowi prawa do udziału w Szkoleniu.
 5. Nadto w przypadku, gdy Usługobiorca niebędący Konsumentem opóźni się zapłatą wynagrodzenia Usługodawca może żądać zapłaty rekompensaty za koszty odzyskiwania należności, w wysokości określonej w przepisach ustawa z dnia 8 marca 2013 r. o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom w transakcjach handlowych.
 6. W przypadku gdy Umowa zawierana jest poprzez złożenie przez Usługobiorcę zamówienia Usługodawcy, do zawarcia Umowy konieczne jest wypełnienie formularza zgłoszeniowego i zatwierdzenie przyciskiem „Wyślij zgłoszenie/zamówienie” albo w przypadku Konsumentów przyciskiem „Wyślij zgłoszenie/zamówienie - zamówienie wiąże się z obowiązkiem zapłaty". Prawidłowe wypełnienie formularza potwierdzone jest przez Usługodawcę poprzez wystawienie i dostarczenie faktury.
 7. Przesłanie przez Usługodawcę Usługobiorcy faktury jest równoznaczne z zawarciem Umowy.
 8. Zaleca się podawanie przez Usługobiorcę oraz Uczestnika dla celów rejestracji adresu poczty elektronicznej niebędącego danymi osobowymi w rozumieniu przepisów RODO.
 9. W przypadku podania przez Usługobiorcę lub Uczestnika adresu poczty elektronicznej stanowiącego daną osobową, Usługobiorca lub Uczestnik oświadcza, że ma świadomość celów i zakresu przetwarzania tej Danej przez Usługodawcę, cele te i zakres określają Regulamin, Usługobiorcę oraz Uczestnika poucza się w takim przypadku, że wprawdzie podanie adresu poczty elektronicznej jest dobrowolne, niemniej jednak z uwagi na założenia Szkolenia, niezbędne do zapewnienia udziału w Szkoleniu. Usługobiorca oraz Uczestnik może jednak podać taki adres poczty elektronicznej, który nie ma charakteru Danej osobowej w rozumieniu przepisów RODO, poucza się niniejszym, że Usługobiorca ma dostęp do podanych w procesie rejestracji danych osobowych, a także możliwość ich poprawiania.
 10. W przypadku podania przez Usługobiorcę lub Uczestnika adresu poczty elektronicznej będącego daną osobową w rozumieniu przepisów RODO, oświadczają Oni, że dana ta ma charakter Danej służbowej, którą mogą swobodnie, w tym dla celów opisanych w Regulaminie dysponować.
 11. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne szkody lub niemożność korzystania ze Szkolenia spowodowane:
  1. podaniem nieprawdziwych danych w procesie rejestracji, w tym wadliwego adresu poczty elektronicznej lub takiego adresu, do którego Usługobiorca lub Uczestnik nie ma dostępu,
  2. niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem operacji rejestracji, jeśli spowodowane zostało to wadą teletransmisyjną, techniczną, awarią urządzeń lub przerwaniem połączenia, z przyczyn niezależnych od Usługodawcy,
  3. siłą wyższą, tj. zdarzeniem zewnętrznym, niezależnym od Usługodawcy, w szczególności takim jak: pożar, powódź, wojna, strajk, blokady dróg, działania władz państwowych, faktyczny lub domniemany atak terrorystyczny uniemożliwiający przeprowadzenie rejestracji i/lub Szkolenia.
 12. W razie naruszenia przez Użytkownika albo Uczestnika prawa lub Regulaminu Usługodawca może wedle własnego wyboru:
  1. zablokować Usługobiorcy lub Uczestnikowi dostęp do Szkolenia,
  2. zablokować Usługobiorcy lub Uczestnikowi możliwość rejestracji na inne Szkolenia lub udziału w innych Szkoleniach.

§4 Prawa i obowiązki usługodawcy

 1. Usługodawca zastrzega sobie prawo do zmian w programie lub planie Szkolenia albo do zmian podstawowych parametrów Szkolenia, z ważnych powodów lub powodów niezależnych od Usługodawcy. Wyżej wymienione zmiany nie mogą stanowić podstawy do kierowania jakichkolwiek roszczeń wobec Usługodawcy.
 2. W przypadku gdy w/w zmiana nie jest możliwa, Usługodawca może odwołać Szkolenie.
 3. O fakcie i przyczynach zmiany lub odwołania Szkolenia Usługodawca poinformuje Usługobiorcę w najkrótszym możliwym terminie drogą elektroniczną lub za pośrednictwem platformy, na której jest organizowane Szkolenie.
 4. Jeżeli Usługobiorca nie wyraża zgody na nowy termin Szkolenia, może zrezygnować z uczestnictwa w Szkoleniu lub zwrócić się do Usługodawcy o zaliczenie wpłaconej opłaty na poczet innego Szkolenia organizowanego przez Usługodawcę. Do rezygnacji z uczestnictwa w Szkoleniu stosuje się odpowiednio zapisy §5 niniejszego regulaminu.
 5. W przypadku odwołania Szkolenia przez Usługodawcę, Usługobiorca w terminie 7 dni otrzymuje zwrot wniesionych opłat. Wpłacone kwoty zwracane są na rachunek bankowy z którego wpłynęły, lub za zgodą Usługobiorcy, przekazywane na poczet innego terminu lub innego Szkolenia organizowanego przez Usługodawcy.
 6. Poza innymi przypadkami określonymi w obowiązujących przepisach prawa Usługodawca może wypowiedzieć umowę ze skutkiem natychmiastowym w przypadku:
  1. opóźnienia Usługobiorcy w zapłacie wymagalnego wynagrodzenia/części wynagrodzenia;
  2. naruszenia przez Usługobiorcę lub Uczestnika postanowień Regulaminu lub Umowy.

§5 Prawa i obowiązki usługobiorcy i/lub uczestnika

 1. Uczestnik ma prawo do udziału w wybranym Szkoleniu po spełnieniu wszystkich wymagań określonych w informacji o tym Szkoleniu.
 2. O ile wynika to z informacji o konkretnym Szkoleniu Uczestnik ma prawo do zadawania pytań w trakcie Szkolenia w formie czatu, na zasadach określonych każdorazowo w wyżej wymienionej informacji.
 3. O ile wynika to z informacji o Szkoleniu Uczestnik ma prawo do otrzymania po przeprowadzonym Szkoleniu materiałów szkoleniowych w formie elektronicznej. Materiały te stanowią każdorazowo podsumowanie tematyki omawianej podczas Szkolenia.
 4. Uczestnik zobowiązuje się do korzystania ze Szkoleń zgodnie z obowiązującymi w Polsce przepisami prawa, zasadami współżycia społecznego, postanowieniami niniejszego Regulaminu oraz przyjętymi zwyczajami, a w szczególności do nie naruszania praw innych uczestników Szkoleń.
 5. Usługobiorca nie może, bez uprzedniej pisemnej pod rygorem nieważności zgody Usługodawcy przenieść na osobę trzecią praw i obowiązków wynikających z Umowy.
 6. Usługodawca oświadcza, że w przypadku Konsumentów obowiązują następujące postanowienia:
  1. Konsument ma prawo rozwiązać Umowę w sytuacjach opisanych w obowiązujących przepisach prawnych;
  2. z zastrzeżeniem c) poniżej, poucza się, że:
   • Konsument, który zawarł Umowę poza lokalem przedsiębiorstwa albo na odległość, może od niej odstąpić bez podania przyczyn, składając stosowne oświadczenie na piśmie w terminie 14 (czternastu) dni od dnia zawarcia Umowy, z zastrzeżeniem jednak odmiennych postanowień UPK, w tym jej art. 38 (zob. pkt c) poniżej), art. 27 UPK, oraz pozostałych przepisów zawartych w rozdziale 4 UPK,
   • stosownie do art. 28 UPK, bieg w/w 14-dniowego terminu do odstąpienia od Umowy rozpoczyna się od dnia zawarcia Umowy,
   • do zachowania przez Konsumenta terminu, o którym mowa powyżej wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem,
   • Usługodawca ma obowiązek niezwłocznie przesłać Konsumentowi na trwałym nośniku potwierdzenie otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od Umowy złożonego w sposób, o którym mowa powyżej,
   • postanowienia dotyczące zwrotu kosztów w przypadku odstąpienia od Umowy przez Konsumenta zawarte są w pkt j) – k) poniżej,
  3. prawo odstąpienia od Umowy zawartej poza lokalem przedsiębiorstwa lub na odległość nie przysługuje Konsumentowi jeżeli Usługodawca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą Konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez Usługodawcę utraci prawo odstąpienia od Umowy oraz jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą Konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez Usługodawcę o utracie prawa odstąpienia od umowy,
  4. zastrzega się, że jeśli, wbrew intencjom Usługodawcy, okazałoby się, że pkt b) – c) powyżej, zawierają postanowienia niezgodne z powszechnie obowiązującymi obligatoryjnymi przepisami prawa w ich miejsce stosuje się te przepisy,
  5. Konsument nie może zrzec się praw przyznanych mu w UPK,
  6. jeżeli Umowa zawierałaby, wbrew intencjom Usługodawcy, postanowienia mniej korzystne dla Konsumenta niż postanowienia UPK, to takie postanowienia byłyby nieważne, a w ich miejsce miałyby zastosowanie przepisy UPK,
  7. najpóźniej w chwili wyrażenia przez Konsumenta woli związania się Umową Usługodawca winien poinformować go - w przypadku Umowy innej niż zawierana poza lokalem przedsiębiorstwa lub na odległość, o ile informacje te nie wynikają już z okoliczności - w sposób jasny i zrozumiały zarówno o głównych cechach świadczenia, z uwzględnieniem przedmiotu świadczenia oraz sposobie porozumiewania się z Konsumentem; jeżeli z Regulaminu lub odmiennych ustaleń indywidualnych z Konsumentem nie wynika co innego, Usługodawca informuje, że będzie porozumiewał się z Konsumentem w drodze elektronicznej na ostatni podany przez niego adres poczty elektronicznej, telefonicznie, a o ile Konsument wyrazi zgodę na ten sposób porozumiewania się lub pocztą na ostatni wskazany przez Konsumenta jego adres; jeżeli jednak Konsument ustalił z Usługodawcą inny sposób porozumiewania się aniżeli określony w Regulaminie, Usługodawcę obowiązuje właśnie ten sposób porozumiewania się,
  8. w przypadku odstąpienia od Umowy przez Konsumenta (zob. b) powyżej) Usługodawca ma obowiązek niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Konsumenta o odstąpieniu od Umowy, zwrócić Konsumentowi wszystkie dokonane przez niego płatności. Usługodawca dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Konsument, chyba że Konsument wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami (art. 32 ust. 2 UPK),
  9. jeżeli Konsument wykonuje prawo odstąpienia od Umowy zawartej poza lokalem przedsiębiorstwa lub na odległość, po wyraźnym zażądaniu przez niego wykonywania usługi przed upływem terminu do odstąpienia od tego rodzaju umowy (art. 15 ust. 3 i art. 21 ust. 2 UPK), ma on wówczas obowiązek zapłaty za świadczenia spełnione do chwili odstąpienia od takiej Umowy. Kwotę zapłaty oblicza się proporcjonalnie do zakresu spełnionego świadczenia, z uwzględnieniem uzgodnionej w Umowie kwoty wynagrodzenia. Jeżeli wynagrodzenie jest nadmierne, podstawą obliczenia tej kwoty jest wartość rynkowa spełnionego świadczenia,
  10. Konsument nie ponosi kosztów określonych w art. 36 UPK w całości lub w części, za czas do odstąpienia od Umowy, jeżeli:
   • Usługodawca nie poinformował Konsumenta o prawie odstąpienia od Umowy i skutkach jego wykonania zgodnie z art. 12 ust. 1 pkt 9 UPK, lub
   • Konsument nie żądał spełniania świadczenia przed upływem terminu do odstąpienia od Umowy zgodnie z art. 15 ust. 3 i art. 21 ust. 2 UPK;
  11. celem należytego poinformowania Konsumenta o przysługujących mu w w/w zakresie uprawnieniach, przywołuje się niektóre ze wskazanych wyżej przepisów UPK:
   • art. 12 ust. 1 pkt 9 UPK: Najpóźniej w chwili wyrażenia przez konsumenta woli związania się umową na odległość lub poza lokalem przedsiębiorstwa przedsiębiorca ma obowiązek poinformować konsumenta w sposób jasny i zrozumiały o: 9) sposobie i terminie wykonania prawa odstąpienia od umowy na podstawie art. 27, a także wzorze formularza odstąpienia od umowy, zawartym w załączniku nr 2 do ustawy,
   • art. 15 ust. 2 UPK oraz art. 21 ust. 2 UPK: Jeżeli na wyraźne żądanie konsumenta wykonywanie usługi albo dostarczanie wody, gazu, energii elektrycznej, gdy nie są one dostarczane w ograniczonej objętości lub w ustalonej ilości, lub energii cieplnej ma się rozpocząć przed upływem terminu do odstąpienia od umowy zawartej poza lokalem przedsiębiorstwa, przedsiębiorca wymaga od konsumenta złożenia wyraźnego oświadczenia zawierającego takie żądanie na trwałym nośniku.
 7. Postanowienia ust. 6 pkt a) – d) oraz i) – j) mają zastosowanie do Quasikonsumentów. Quasikonsument może skorzystać z wzoru oświadczenia o w/w odstąpieniu, który został zamieszczony w załączniku nr 1 do Regulaminu; skorzystanie ze wzoru nie jest obowiązkowe.
 8. Jeżeli Usługobiorca nie posiada statusu Konsumenta, prawo do odstąpienia od umowy przyłnie przysługuje mu prawo do rozwiązania Umowy, chyba że prawo to wynika z bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa.
 9. O ile wynika to z informacji o Szkoleniu każdy Uczestnik, który weźmie udział w Szkoleniu otrzyma imienny certyfikat potwierdzający ukończenie Szkolenia. O formie w/w dokumentów (papierowa lub elektroniczna) decyduje samodzielnie Usługodawca. Usługodawca może uzależnić wydanie w/w dokumentu od spełnienia przez Usługobiorcę lub Uczestnika określonych warunków albo podjęcia określonych działań, które zostaną wskazane w informacji o Szkoleniu.
 10. Usługobiorcy przysługuje prawo rezygnacji z uczestnictwa w Szkoleniu, z zastrzeżeniem postanowień zawartych poniżej.
 11. Rezygnacja z uczestnictwa w Szkoleniu wymaga formy pisemnej. Skan rezygnacji należy przesłać na adres e-mail: biuro@obpon.pl.
 12. W przypadku rezygnacji z uczestnictwa w Szkoleniu w terminie krótszym niż 14 dni przed Szkoleniem uiszczona przez Usługobiorcę opłata za Szkolenie nie podlega zwrotowi, a w przypadku gdy opłata nie została jeszcze uiszczona pozostaje wymagalna do zapłaty we wskazanym na fakturze terminie. Powyższy zapis nie ma zastosowania w przypadku rezygnacji z uczestnictwa w Szkoleniu z powodu odwołania lub zmiany terminu szkolenia przez Usługodawcę.
 13. Opłata za Szkolenie nie podlega zwrotowi także w przypadku braku udziału przez Uczestnika w przeprowadzonym Szkoleniu z przyczyn, za które Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności.
 14. Za datę rezygnacji z udziału w Szkoleniu uznaje się datę wpływu wiadomości e-mail do Usługodawcy.
 15. W przypadku wpłynięcia wiadomości e-mail do Usługodawcy w dniu wolnym od pracy za datę wpływu uznaje się następujący po nim dzień roboczy.

§6 Zasady przetwarzania i ochrony danych osobowych

Usługodawca może pełnić w odniesieniu do danych osobowych przetwarzanych w związku z zawartą Umową zarówno rolę administratora danych osobowych (o czym traktuje pkt A. poniżej), jak i rolę podmiotu przetwarzającego (tj. tzw. processora, o czym traktuje pkt B. poniżej). O tym, jaką rolę Usługodawca pełni w odniesieniu do w/w danych osobowych decyduje wiele czynników, w tym kategorie danych osobowych i okoliczności przetwarzania; w każdym razie jednak Usługobiorca może być administratorem danych osobowych tylko wówczas, jeśli to on decyduje o celach i środkach przetwarzania danych osobowych. Szczegółowe informacje w tym zakresie określone zostały w pkt A. i B. niniejszego paragrafu.

A. Dane osobowe przetwarzane przez Usługodawcę̨ jako administratora danych osobowych

 1. Usługodawca jest administratorem danych osobowych podanych przez Usługobiorcę̨ celem zawarcia i realizacji Umowy, tj.:
  1. w przypadku Usługobiorcy będącego osobą fizyczną: imię, nazwisko, adres e-mail, numer telefonu, adres siedziby lub zamieszkania, Dane dotyczące rachunku bankowego i płatności wynikających z Umowy, NIP lub PESEL,
  2. w przypadku osoby fizycznej wskazanej jako osoba zawierająca Umowę w imieniu Usługobiorcy lub jako osoba kontaktowa: imię̨, nazwisko, adres e-mail, stanowisko, numer telefonu,
  3. w przypadku Uczestników: imiona, nazwiska, adresy e-mail, numery telefonu, stanowiska, nazwy instytucji, Dane dot. korzystania ze Szkoleń - w zakresie w jakim jest to niezbędne na potrzeby realizacji przedmiotu Umowy, rozliczeń́ z Usługobiorcą czy zabezpieczenia lub dochodzenia roszczeń́.
 2. Jako administrator danych osobowych Usługodawca może również przetwarzać Dane identyfikujące urządzenie końcowe Uczestników, informacje o logowaniu się̨ do systemów informatycznych i/lub Portalu.
 3. Usługodawca przetwarza w/w Dane osobowe jako administrator danych wyłącznie w zgodzie z prawem, w tym wyłącznie w przypadkach, gdy i w takim zakresie, w jakim spełniony jest co najmniej jeden z poniższych warunków:
  1. przetwarzanie jest niezbędne do wykonania Umowy, której stroną jest Usługobiorca jako osoba, której Dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której Dane dotyczą, przed zawarciem Umowy, w zakresie: imię̨, nazwisko, adres zamieszkania lub siedziby Usługobiorcy będącego osobą fizyczną, numer telefonu i adres e-mail Usługobiorcy lub Uczestnika, Dane związane z zapłatą wynagrodzenia wynikającego z Umowy należnego Usługodawcy,
  2. przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Usługodawcy jako administratorze danych,
  3. osoba, której Dane dotyczą wyraziła zgodę̨ na przetwarzanie swoich danych osobowych w jednym lub większej liczbie określonych celów, przy czym przetwarzanie na tej podstawie odbywa się̨ pod warunkiem uprzedniego uzyskania zgody od w/w osoby, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, w tym w szczególności w celu e-mail marketingu (adres e-mail) lub telemarketingu (numer telefonu),
  4. przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Usługodawcę jako administratora danych, w szczególności w zakresie dochodzenia roszczeń́ lub marketingu bezpośredniego produktów własnych.

B. Dane osobowe objęte powierzeniem przetwarzania, tj. gdy Usługodawca pełni rolę podmiotu przetwarzającego

 1. Usługodawca może przetwarzać również Dane osobowe powierzone mu do przetwarzania przez Usługobiorcę w celu realizacji Umowy i w zakresie do tego niezbędnym, co obejmuje w szczególności Dane osobowe Uczestników.
 2. Dla potrzeb umowy powierzenia, o której mowa w ust. 3 poniżej, przyjmuje się, że:
  1. kategorie osób, których Dane mogą być́ objęte powierzeniem przetwarzania w związku z realizacją Umowy i korzystaniem ze Szkoleń obejmują̨ Uczestników,
  2. kategorie danych osobowych objętych powierzeniem, o którym mowa w ust. 1 powyżej określa Umowa, oferta lub informacja o konkretnym Szkoleniu dostępna na Portalu, jednak dla potrzeb umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych, o której mowa w ust. 3 poniżej, określa się je również̇ w ust. 12 poniżej.
 3. W przypadkach opisanych w ust. 1 - 2 powyżej postanowienia pkt B. niniejszego paragrafu stanowią̨ umowę powierzenia przetwarzania danych osobowych zawieraną między Usługobiorcą jako administratorem danych osobowych objętych powierzeniem a Usługodawcą jako podmiotem przetwarzającym. Oznacza to w szczególności, że dla wypełnienia obowiązków określonych przepisami RODO nie jest wymagane zawarcie przez Strony odrębnej umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych, Usługodawca zawrze jednak taką umowę̨ z Usługobiorcą wg wzoru Usługodawcy w każdym przypadku, gdy okaże się to niezbędne.
 4. Jednocześnie Usługobiorca jako powierzający oświadcza, że godzi się na to, by Usługodawca – w zakresie niezbędnym do realizacji świadczeń wynikających z Umowy – korzystał z podmiotów trzecich będących jego podwykonawcami i w tym zakresie upoważnił je do dostępu do ww. danych osobowych objętych powierzeniem lub, o ile będzie to konieczne, dokonał dalszego powierzenia przetwarzania danych osobowych objętych powierzeniem (tzw. podpowierzenie), wyłącznie jednak w zakresie niezbędnym do realizacji ww. świadczeń. Usługodawca jest zobowiązany na każdorazowe żądanie Usługobiorcy do przedstawiania listy w/w podmiotów, przy czym wskazuje się, że podmiotami tymi są:
  1. posiadający siedzibę w Polsce przedsiębiorcy będący dostawcami usług hostingowych, usług strumieniowego przesyłania danych oraz innych usług niezbędnych dla przeprowadzenia i organizacji Szkoleń lub usług związanych z przeprowadzeniem oraz organizacją Szkoleń,
  2. usługodawcy aplikacji takich jak miedzy innymi: Click meeting, Teams.
  Zmiana w/w podmiotów nie stanowi zmiany Umowy, ale wymaga notyfikacji Usługobiorcy i staje się skuteczna pod warunkiem braku wyrażenia przezeń sprzeciwu, w formie pisemnej, w terminie 14 dni od dnia dokonania w/w notyfikacji.
 5. Usługodawca działając jako podmiot przetwarzający na podstawie umowy powierzenia zawartej z Usługobiorcą obowiązany jest spełnić wszystkie obowiązki określone przepisami RODO, w tym:
  1. zastosować środki techniczne i organizacyjne mające na celu należyte, odpowiednie do zagrożeń oraz kategorii danych objętych ochroną, zabezpieczenie powierzonych do przetwarzania danych osobowych, w szczególności zabezpieczyć je przed udostępnieniem osobom nieupoważnionym, zabraniem przez osobę nieuprawnioną, przetwarzaniem z naruszeniem przepisów prawa, oraz zmianą, utratą, uszkodzeniem lub zniszczeniem; w szczególności w ramach technicznych i organizacyjnych środków ochrony wskazuje się, że Usługodawca posiada i/lub stosuje:
   • odpowiednie systemy informatyczne, zapewniających poziom ochrony danych osobowych, w tym opierające się na następujących zasadach: i) stosowaniu haseł o podwyższonym stopniu skomplikowania, z systemami cyklicznego wymuszania zmiany hasła; ii) stosowaniu autoryzacji zindywidualizowanej (niedopuszczalne są hasła dla grupy użytkowników); iii) rejestrowaniu ruchu w systemach informatycznych,
   • ewidencje imiennych upoważnień dostępu do przetwarzania danych osobowych dla swoich pracowników i współpracowników i oświadczenia o zachowaniu danych w poufności,
   • fizyczne i cyfrowe środki zabezpieczeń technicznych serwerów i innych miejsc, w których przetwarzane są Dane osobowe,
   • systemy szyfrowania połączeń internetowych i szyfrowania wykorzystywanych przez siebie bazy danych (np. SSL),
   • polityki bezpieczeństwa informatycznego (IT), polityki korzystania z systemów informatycznych, regulamin ochrony danych osobowych, politykę ochrony danych osobowych; procedurę reagowania na zgłoszenia podmiotów danych; procedurę postępowania z danymi osobowymi zapisanymi na nośnikach lub dostępnymi w formie zdalnego dostępu; procedurę ciągłości działania, politykę retencji danych, a także inne dokumenty i polityki:
  2. Usługodawca zapewnia systematyczne Szkolenia z zakresu ochrony danych, w tym danych osobowych, przeznaczone dla osób zaangażowanych w realizację Umowy,
  3. Usługodawca poddaje się audytom ochrony danych osobowych i bezpieczeństwa systemów informatycznych,
  4. Usługodawca prowadzi odpowiednie rejestry wymagane przepisami RODO, w tym rejestr czynności przetwarzania (jako administrator danych), rejestr kategorii czynności przetwarzania (jako processor), rejestr umów powierzenia, rejestr naruszeń, rejestr zgłoszeń podmiotów danych, i inne rejestry,
  5. Usługodawca dostosowuje swoje standardy w zakresie ochrony danych do obowiązujących przepisów prawa i wytycznych korporacyjnych,
  6. biorąc pod uwagę charakter przetwarzania Usługodawca zobowiązany jest w miarę możliwości pomagać Usługobiorcy jako powierzającemu - poprzez odpowiednie środki techniczne i organizacyjne - wywiązać się z obowiązku odpowiadania na żądania osoby, której Dane dotyczą, w zakresie wykonywania jej praw, a także wywiązać się z obowiązków określonych w art. 32–36 RODO,
  7. Usługodawca wyznaczył Inspektora Ochrony Danych Osobowych, którego Dane kontaktowe uzyskać można pod adresem: rodo@obpon.pl.
 6. Za szkody wyrządzone Usługobiorcy naruszeniem przepisów RODO powodujących naruszenie bezpieczeństwa ochrony danych osobowych objętych powierzeniem Usługodawca ponosi wobec Usługobiorcy odpowiedzialność na zasadach ogólnych, przy czym o ile jest to dopuszczalne w świetle bezwzględnie obowiązujących przepisów RODO odpowiedzialność Usługodawcy ograniczona jest do wartości brutto Umowy.
 7. Po zakończeniu świadczenia usług związanych z przetwarzaniem zależnie od decyzji Usługobiorcy jako powierzającego, Usługodawca usuwa lub zwraca mu wszelkie Dane osobowe oraz usuwa wszelkie ich istniejące kopie, chyba że szczególne przepisy prawa nakazują przechowywanie danych osobowych.
 8. Usługodawca oświadcza, że osobom zatrudnionym przy przetwarzaniu danych osobowych nadane zostały upoważnienia do przetwarzania danych osobowych oraz że osoby te zostały zapoznane z przepisami o ochronie danych osobowych oraz z odpowiedzialnością za ich nieprzestrzeganie, zobowiązały się do ich przestrzegania oraz do bezterminowego zachowania w tajemnicy przetwarzanych danych osobowych i sposobów ich zabezpieczenia.
 9. W związku z brzmieniem ust. 2 powyżej wskazuje się następujące kategorie danych osobowych:
  1. dotyczy Uczestników: imiona, nazwiska, adresy e-mail, nazwy instytucji, numery telefonu, stanowiska, wizerunki,
  2. Dane wskazywane w formularzach reklamacji.

§7 Własność intelektualna i prawa autorskie

 1. O ile nic innego nie wynika z Umowy, oferty lub informacji o Szkoleniu dostępnej na Portalu z chwilą dostarczenia albo udostępnienia Usługobiorcy lub Uczestnikowi materiałów, o których mowa w §5 ust. 3 Regulaminu Usługodawca udziela Usługobiorcy niewyłącznej i niezbywalnej licencji do korzystania z tych materiałów, wyłącznie jednak dla potrzeb własnych Usługobiorcy. Usługobiorca nie ma prawa zwielokrotniania i/lub wprowadzania do obrotu ww. materiałów, jakiegokolwiek innego udostępniania tych materiałów jakimkolwiek osobom trzecim ani też udzielania dalszych licencji. Udzielenie licencji następuje w ramach wynagrodzenia za Dane Szkolenie.
 2. Usługodawca oświadcza, że zamierza rejestrować, udostępniać i archiwizować wypowiedzi Uczestników Szkoleń oraz, jeżeli w trakcie Szkolenia nastąpi połączenie wideo, także wizerunki Uczestników Szkoleń. Uczestnicy dokonując logowania do Danego Szkolenia wyrażają zgodę na powyższe działania Usługodawcy w ramach tego Szkolenia. Usługodawca może, o ile uzna to za uzasadnione, usunąć na wniosek Usługobiorcy lub Uczestnika zarejestrowane materiały.
 3. W przypadku gdy w ramach wypowiedzi, o których mowa w ust. 2 zostaną podane przez Uczestnika informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa Usługobiorcy lub Dane podlegające ochronie na podstawie odrębnych przepisów, to Uczestnik zobowiązany jest poinformować o tym Usługodawcę. W razie nieprzekazania takiej informacji Usługodawca jest uprawniony do podejmowania działań wskazanych w ust. 2 bez ponoszenia jakichkolwiek konsekwencji wobec Usługobiorcy, Uczestnika lub osób trzecich.
 4. Usługobiorca oraz Uczestnik w trakcie Szkolenia nie są uprawnieni do utrwalania dźwięku i/lub obrazu przebiegu tego Szkolenia, bez pisemnej pod rygorem nieważności, zgody Usługodawcy. W przypadku dokonania takiego utrwalenia bez zgody Usługodawcy, Usługodawca może zażądać od Usługobiorcy i/lub Uczestnika skasowania nagrania, lub jeżeli zostało już rozpowszechnione do zaniechania dalszego rozpowszechniania i usunięcia nagrania z nośników elektronicznych lub z sieci Internet/Intranet.
 5. Wszelkie materiały powstałe w trakcie prowadzenia Szkolenia i upublicznione przez Usługodawcę można przechowywać oraz drukować w celach niekomercyjnych, z zachowaniem informacji o źródle pochodzenia materiałów wyłącznie na użytek prywatny Uczestników Szkolenia lub w celach związanych z ich doskonaleniem zawodowym. Usługodawca poza wyjątkami przewidzianymi w niniejszym paragrafie, nie zezwala na jakiekolwiek upowszechnianie, wprowadzanie zmian, przesyłanie, drukowanie, powielanie, publiczne odtwarzanie materiałów powstałych w trakcie prowadzenia Szkolenia.
 6. W przypadku naruszenia zapisów ust. 4 niniejszego paragrafu Usługodawca ma prawo zablokować Uczestnikom dostęp do Szkolenia, bez prawa do zwrotu kosztów.
 7. W przypadku naruszenia zapisów ust. 4 lub ust. 5 niniejszego paragrafu Usługodawca ma prawo także do dochodzenia odszkodowania na zasadach ogólnych od podmiotu naruszającego.

§8 Odpowiedzialność usługodawcy

W takim zakresie, w jakim jest to dopuszczalne w świetle obowiązujących przepisów prawnych, z zastrzeżeniem zwłaszcza postanowień art. 473 § 2 kc wyłącza się odpowiedzialność Usługodawcy za wszelkie skutki związane z korzystaniem przez Uczestników ze Szkoleń.

§9 Reklamacje

 1. Reklamacje dotyczące problemów z korzystaniem ze Szkoleń mogą być zgłaszane Usługodawcy pocztą elektroniczną na adres: biuro@obpon.pl.
 2. Każda reklamacja winna zawierać:
  1. Dane Usługobiorcy oraz adres poczty elektronicznej użyty podczas rejestracji;
  2. szczegółowy opis problemu.
 3. Prawidłowo złożona reklamacja będzie rozpatrywana przez Usługodawcę niezwłocznie, nie dłużej jednak niż w terminie 14 (czternaście) dni od dnia jej zgłoszenia w sposób wyżej podany. Załatwienie reklamacji będzie polegać na wskazaniu, czy problemy z korzystaniem ze Szkolenia wynikły z przyczyn leżących po stronie Usługodawcy, czy też z innych; jeżeli będzie możliwe (bez ponoszenia kosztów przez Usługodawcę) takie ustalenie, Usługodawca wskaże te inne przyczyny.
 4. Dodatkowo w przypadku Konsumentów Usługodawca informuje, że:
  1. istnieje możliwość skorzystania przez nich z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń, w tym w szczególności:
   • poprzez dobrowolną mediację. Informacje o sposobie dostępu do ww. trybu i procedur rozstrzygania sporów w tym trybie znajdują się pod następującym adresem: www.uokik.gov.pl, w zakładce „Konsumenci” lub na stronie www.prawakonsumenta.uokik.gov.pl,
   • przed stałymi polubownymi sądami konsumenckimi. Informacje o sposobie dostępu do ww. trybu i procedur rozstrzygania sporów, znajdują się pod następującym adresem: www.uokik.gov.pl, w zakładce „Konsumenci” lub na stronie www.prawakonsumenta.uokik.gov.pl,
  2. nadto Konsument może zwrócić się o pomoc do powiatowego rzecznika konsumentów, powiatowi rzecznicy konsumentów są zlokalizowani przy starostwach powiatowych lub urzędach miasta (w przypadku miast na prawach powiatu), a ich zadaniem jest udzielania wsparcia merytorycznego, w tym bezpłatnej pomocy prawnej, konsumentom; więcej informacji znajduje się pod adresem: www.uokik.gov.pl, w zakładce „Konsumenci” lub na stronie www.prawakonsumenta.uokik.gov.pl.

§10 postanowienia końcowe

 1. Usługodawca zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego Regulaminu w dowolnym terminie. W przypadku zmiany Regulaminu, jego doręczenie Usługobiorcy odbywać się będzie poprzez umieszczenie na stronie: www.vademecumwiedzy.pl oraz www.obpon.com.pl informacji o zmianie.
 2. Korzystanie przez Usługobiorcę lub Uczestnika ze Szkolenia po wprowadzeniu tych zmian równoznaczne jest z wyrażeniem dla nich zrozumienia i akceptacji.
 3. Usługobiorca nie może bez pisemnej pod rygorem nieważności zgody Usługodawcy ustanowić praw na prawach wynikających z Umowy.
 4. Umowa podlega prawu polskiemu.
 5. W przypadku Konsumentów wskazuje się, że stosownie do art. 22 UPK zastrzega się, że informacje, o których mowa w art. 12 ust. 1 UPK stanowią integralną część Umowy zawieranej na odległość albo poza lokalem przedsiębiorstwa i mogą być zmienione jedynie za wyraźnym porozumieniem Stron.
 6. Usługobiorca w okresie obowiązywania Umowy winien informować pisemnie lub elektronicznie Usługodawcę o każdej zmianie swojego adresu, a jeżeli wskazał adres do doręczeń – o każdej zmianie adresu do doręczeń. Zmiana taka staje się skuteczna z datą doręczenia ww. notyfikacji Usługodawcy. W braku notyfikacji ww. zmiany wszelkie pisma, w tym zawierające oświadczenia woli Usługodawcy, na adres ostatnio podany (w przypadku podania adresu do doręczeń – na ostatnio podany adres do doręczeń) uważa się za skutecznie doręczone pod tym właśnie adresem.
 7. Wszelkie spory związane z wykonaniem Umowy będą rozstrzygane:
  1. w przypadku Konsumentów przez właściwe polskie sądy powszechne, z zastrzeżeniem pouczeń zawartych w § 10 ust. 4 Regulaminu;
  2. w przypadku Usługobiorców niebędących Konsumentami przez polskie sądy powszechne właściwe dla miejsca siedziby Usługodawcy.
 8. Niniejszy Regulamin wchodzi w życie od dnia 01.01.2024 r.

Informacja dotycząca plików cookies

Nasza strona internetowa używa plików cookies w celach statystycznych, reklamowych oraz funkcjonalnych. Dzięki nim możemy indywidualnie dostosować stronę do Twoich potrzeb. Możesz zaakceptować pliki cookies albo wyłączyć je w przeglądarce. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień Twojej przeglądarki oznacza, że pliki cookies będą umieszczane w Twoim urządzeniu końcowym. Pamiętaj, że zawsze możesz zmienić te ustawienia.

W dowolnej chwili możesz wycofać swoją zgodę na przetwarzanie danych, zażądać informacji o zakresie przetwarzanych danych lub zmienić zakres ich przetwarzania. Więcej informacji o przetwarzaniu danych znajdziesz w Polityce Prywatności.