Terminarz - luty 2024 r.

Komunikaty
05 lutego 2024 Edyta Semerko

Najważniejsze terminy dla pracodawców zatrudniających osoby z niepełnosprawnościami - LUTY 2024 r.


7 LUTEGO

Przekazanie na ZFRON środków pochodzących z części zaliczek na pdof uzyskanych 31.01.2024r.,

w przypadku, gdy pracodawca wybrał tzw. rekompensaty, jako źródło zasilania ZFRON - złożenie do PFRON wniosku Wn-P-ZF

PODSTAWA PRAWNA:

 • art. 33 ust. 3 pkt 3 w zw. z ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (t.j. Dz.U. z 2024 r., poz. 44)
 • art. 33b ustawy u.r.z.s.

15 LUTEGO

Refundacja dodatkowych kosztów poniesionych przez pracodawcę prowadzącego zakład pracy chronionej lub przedsiębiorstwo społeczne Pomoc w postaci refundacji dodatkowych kosztów przyznawana jest na wniosek pracodawcy, którego termin złożenia do właściwego oddziału Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych upływa:

 • 15 dnia drugiego miesiąca danego kwartału – za ten kwartał oraz za kwartały pozostałe do końca roku, którego dotyczy wniosek;
 • 31 stycznia roku następnego za czwarty kwartał danego roku, jeżeli status zakładu pracy chronionej lub status przedsiębiorstwa społecznego uzyskał po dniu 15 listopada danego roku kalendarzowego

Przepis § 4 ust. 2 ww. rozporządzenia stanowi, że refundacją mogą być objęte koszty poniesione przez pracodawcę w okresie od dnia 1 stycznia roku, którego dotyczy wniosek o refundacje, nie wcześniej jednak niż po dniu złożenia tego wniosku. Refundacji podlegają bowiem wyłączenie wydatki poniesione po dniu złożenia wniosku.

Refundacja dodatkowych kosztów stanowi pomoc publiczną udzielaną zgodnie z przepisami rozporządzenia Komisji (UE) nr 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r. uznającym niektóre rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu.

PODSTAWA PRAWNA:

 • art. 32 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych.
 • Przepisy wykonawcze zostały określone w rozporządzeniu Ministra Rodziny i Polityki Społecznej z dnia 18 lipca 2023 r. w sprawie pomocy finansowej udzielanej pracodawcom prowadzącym zakłady pracy chronionej lub pracodawcom będącym przedsiębiorstwami społecznymi ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

15 LUTEGO

WEBINAR OBPON: Najczęściej zadawane pytania z zakresu orzeczeń o niepełnosprawności - praktyczne przykłady


20 LUTEGO

Złożenie deklaracji wpłat DEK-I-0, DEK-I-a, DEK-I-b,DEK-I-u, DEK-2-a, DEK-2-b, DEK-2-u, DEK-W oraz rozliczenie wpłat na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych Pracodawca zobowiązany do wpłat na PFRON przekazuje poprzez teletransmisję danych w formie dokumentu elektronicznego (system e-pfron):

 • deklaracje miesięczne o symbolu DEK-I-0, dotyczące wpłat należnych na podstawie art. 21 ust. 1 u.r.z.s.,
 • deklaracje miesięczne o symbolu DEK-I-a, dotyczące wpłat należnych na podstawie art. 21 ust. 2a i 2g u.r.z.s.,
 • deklaracje miesięczne o symbolu DEK-I-b, dotyczące wpłat należnych na podstawie art. 21 ust. 2b i 2g u.r.z.s.,
 • deklaracje wpłaty o symbolu DEK-2-a, dotyczące wpłat należnych na podstawie art. 31 ust. 3 pkt 1 lit. a, art. 33 ust. 4a, 4a1, 4c, 7 i 7a u.r.z.s. oraz art. 38 ust. 2 pkt 1 lit. a tiret pierwsze ustawy z 26.07.1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (tekst jedn.: Dz.U. z 2021 r. poz. 1128 ze zm.),
 • deklaracje wpłaty o symbolu DEK-2-b, dotyczące wpłat należnych na podstawie art. 29 ust. 3a1, 3b, 3c lub 3g u.r.z.s.,
 • deklarację wpłat o symbolu DEK-W, dotyczącej wpłat należnych na podstawie art. 23 u.r.z.s.,
 • deklarację wpłat o symbolu DEK-I-u, dotyczącej korzystania z obniżenia wpłat przez pracodawców, o których mowa w art. 21 ust. 1, 2a, 2b i 2g u.r.z.s,
 • deklarację wpłat o symbolu DEK-2-u, dotyczącej dotyczącej wpłat należnych na podstawie art. 22b u.r.z.s.

W przypadku składania informacji DEK-I-0 po raz pierwszy lub w przypadku zmiany danych ewidencyjnych dołącz się informację DEK-Z.

PODSTAWA PRAWNA:

 • art. 49 ust. 2 ustawy z 27.08.1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (tekst jedn.: Dz.U. z 2024 r. poz. 44) - dalej u.r.z.s. oraz
 • rozporządzenie Ministra Rodziny i Polityki Społecznej z 10.05.2023 r. w sprawie ustalenia wzorów deklaracji składanych Zarządowi Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przez pracodawców zobowiązanych do wpłat na ten Fundusz Dz.U. z 2023 r. poz. 995)

20 LUTEGO

Złożenie miesięcznej informacji o zatrudnieniu, kształceniu lub o działalności na rzecz osób niepełnosprawnych, o symbolu INF-1

Pracodawcy osiągający wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w wysokości co najmniej 6% składają Zarządowi Funduszu informacje miesięczne (INF-1) odpowiednio o zatrudnieniu osób niepełnosprawnych, o zatrudnieniu i kształceniu osób niepełnosprawnych lub o działalności na rzecz osób niepełnosprawnych.

Obowiązek ten dotyczy również domów pomocy społecznej w rozumieniu przepisów o pomocy społecznej, hospicjów w rozumieniu przepisów o działalności leczniczej, publicznych i niepublicznych jednostek organizacyjnych, których wyłącznym przedmiotem prowadzonej działalności jest rehabilitacja społeczna i lecznicza osób niepełnosprawnych, edukacja osób niepełnosprawnych lub opieka nad osobami niepełnosprawnymi.

W przypadku składania informacji INF-1 po raz pierwszy lub w przypadku zmiany danych ewidencyjnych należy dołączyć do niej informację INF-Z.

Pracodawca składa miesięczne informacje, poprzez teletransmisję danych w formie dokumentu elektronicznego.

PODSTAWA PRAWNA:

 • art. 21 ust. 2f ustawy z 27.08.1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (tekst jedn.: Dz.U. z 2024 r. poz.44.),
 • rozporządzenie Ministra Rodziny i Polityki Społecznej z 27.04.2023 r. w sprawie określenia wzorów miesięcznych i rocznych informacji o zatrudnieniu, ksztalceniu lub o działalności na rzecz osób niepełnosprawnych (Dz.U. z 2023 r., poz. 827)

26 LUTEGO

Złożenie Wn-D oraz INF-D-P dotyczących dofinansowania wynagrodzeń pracowników niepełnosprawnych za styczeń

Pracodawca, w celu uzyskania ze środków PFRON miesięcznego dofinansowania do wynagrodzenia pracownika niepełnosprawnego, składa Funduszowi:

 1. miesięczne informacje o wynagrodzeniach, zatrudnieniu, stopniach i rodzaju niepełnosprawności pracowników niepełnosprawnych;
 2. wniosek o wypłatę miesięcznego dofinansowania za dany miesiąc.

Informacje i wniosek pracodawca przekazuje w formie dokumentu elektronicznego przez teletransmisję danych oraz pobiera drogą elektroniczną potwierdzenie wysłanej informacji lub wniosku. Pracodawca może przekazać informacje i wniosek również w formie dokumentu pisemnego.

PODSTAWA PRAWNA:

 • art. 26a-c ustawy z 27.08.1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (tekst jedn.: Dz.U. z 2024 r. poz. 44) oraz
 • rozporządzenie Ministra Rodziny i Polityki Społecznej z 23.12.2020 r. w sprawie miesięcznego dofinansowania do wynagrodzeń pracowników niepełnosprawnych (Dz.U. z 2021 r. poz. 1)

27 LUTEGO

SZKOLENIE OBPON: Kontrola PFRON w zakresie dofinansowań do wynagrodzeń osób niepełnosprawnych


29 LUTEGO

Przesłanie rocznego obliczenia podatku podatnikowi

Płatnicy przesyłają roczne obliczenie podatku podatnikowi w terminie do końca lutego roku następującego po roku podatkowym.

PODSTAWA PRAWNA:

 • art. 42g ust. 1 pkt 2 ustawy z 26.07.1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych

29 LUTEGO

Wystapienie do PFRON o wypłatę IV transzy środków za 2023 r. w ramach refundacji dodatkowych kosztów

PODSTAWA PRAWNA:

 • art. 32 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych.
 • Przepisy wykonawcze zostały określone w rozporządzeniu Ministra Rodziny i Polityki Społecznej z dnia 18 lipca 2023 r. w sprawie pomocy finansowej udzielanej pracodawcom prowadzącym zakłady pracy chronionej lub pracodawcom będącym przedsiębiorstwami społecznymi ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

Informacja dotycząca plików cookies

Nasza strona internetowa używa plików cookies w celach statystycznych, reklamowych oraz funkcjonalnych. Dzięki nim możemy indywidualnie dostosować stronę do Twoich potrzeb. Możesz zaakceptować pliki cookies albo wyłączyć je w przeglądarce. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień Twojej przeglądarki oznacza, że pliki cookies będą umieszczane w Twoim urządzeniu końcowym. Pamiętaj, że zawsze możesz zmienić te ustawienia.

W dowolnej chwili możesz wycofać swoją zgodę na przetwarzanie danych, zażądać informacji o zakresie przetwarzanych danych lub zmienić zakres ich przetwarzania. Więcej informacji o przetwarzaniu danych znajdziesz w Polityce Prywatności.