Stanowiska PFRON i MRiPS w kwestii opóźnień w ponoszeniu kosztów płacy w kontekście uzyskiwania dofinansowań do wynagrodzeń pracowników z niepełnosprawnością

Prawo
26 maja 2023 Edyta Semerko

Dotychczas problematyczna dla pracodawców była interpretacja przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (DzU z 2023 r. poz. 100, z późn. zm.) w zakresie przepisu art. 26a ust. 1a1 pkt 3. W myśl art. 26a ust. 1a1 pkt 3 ustawy o rehabilitacji miesięczne dofinansowanie nie przysługuje, jeżeli miesięczne koszty płacy zostały poniesione przez pracodawcę z uchybieniem terminów, wynikających z odrębnych przepisów, przekraczającym 14 dni. Zgodnie z art. 2 pkt 4a ustawy o rehabilitacji termin „koszty płacy” oznacza wynagrodzenie brutto oraz finansowane przez pracodawcę obowiązkowe składki na ubezpieczenia emerytalne, rentowe i wypadkowe naliczone od tego wynagrodzenia i obowiązkowe składki na Fundusz Pracy, Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych i Fundusz Solidarnościowy. W związku z tym, jeśli zgodnie z informacją z ZUS przedmiotowe składki na ubezpieczenia społeczne zostały uiszczone w terminie przekraczającym dopuszczalne opóźnienie, PFRON praktykował wzywanie do zwrotu uzyskanych dopłat do wynagrodzeń pracowników z niepełnosprawnością, za czas objęty nieprawidłowościami. W przypadku braku zwrotu tych środków, PFRON wszczynał postępowanie, którego skutkiem pośrednim jest zablokowanie na czas postępowania bieżących subsydiów płacowych. Główny zarzut do PFRON opierał się na tym, że taka praktyka występowała zarówno względem pracowników niepełnosprawnych, czy zdrowych, a także osób świadczących usługi na umowach cywilnoprawnych, a jako uzasadnienie wskazywano iż definicja kosztów płacy nie ogranicza się tylko do pracowników z dysfunkcjami zdrowotnymi, więc terminowość ich ponoszenia obejmuje wszystkich podwładnych. Mimo iż orzecznictwo sądów administracyjnych ustaliło interpretację, zgodnie z którą pracodawca jest obowiązany do terminowego ponoszenia kosztów płacy tylko za pracowników niepełnosprawnych, a nie wszystkich pracowników (m.in. Naczelny Sąd Administracyjny w wyroku z dnia 8 czerwca 2022 r., sygn. akt I GSK 1566/21) - PFRON POZOSTAWAŁ PRZY SWOICH PRAKTYKACH. Z takim problemem zderzyło się wielu pracodawców. Stało się oczywiste, że kwestia ta musi zostać dookreślona w szczególności poprzez wydanie stanowiska przez PFRON i Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej. Prezes PFRON, Krzysztof Michałkiewicz wyjaśnił w końcu, że w związku z pojawieniem się orzeczeń sądów administracyjnych kwestionujących zasadność badania terminowości ponoszenia kosztów płacy również za pracowników pełnosprawnych można mówić o jednolitej linii orzeczniczej w tym zakresie. Tym samym PFRON respektuje zawarty w niej pogląd, zgodnie z którym skoro dofinansowanie jest przyznawane do wynagrodzeń pracowników niepełnosprawnych, to przez koszty płacy należy rozumieć wyłącznie wynagrodzenie (i jego pochodne), wypłacane osobie z dysfunkcją zdrowotną. Zapewnił także, że przy rozstrzyganiu prowadzonych postępowań zestawiany jest materiał dowodowy pozyskany od pracodawcy z informacjami o opłaceniu składek pochodzącymi z ZUS. Nigdzie jednak oficjalnego stanowiska w tej sprawie nie opublikowano - mimo iż w wielu przypadkach chodzi o znaczne kwoty miesięcznych dofinansowań do wynagrodzeń pracowników z niepełnosprawnością uzyskiwanych przez pracodawców. (Organizacja OBPON.ORG kierowała zapytania w tej sprawie i udzielała odpowiedzi, aby kierować się doktryną istniejących wyroków sądowych). Pozytywny bieg tej sprawie nadał senator Andrzej Kobiak. Efektem jego oświadczenia złożonego do PFRON i MRiPS są wydane obszerne, doprecyzowujące stanowiska PFRON i MRiPS, które przekazujemy pracodawcom jako dokumenty wiążące i pozbawiające wątpliwości w powyższej sprawie.

W dniu 30 marca 2023 r. na posiedzeniu Senatu, senator Andrzej Kobiak złożył oświadczenie skierowane do Minister Rodziny i Polityki Społecznej Marleny Maląg oraz do prezesa Zarządu Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych Krzysztofa Michałkiewicza; dotyczące interpretacji przepisów ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych w zakresie przepisu art. 26a ust. 1a1 pkt 3.

Senator zwrócił się z zapytaniem jakie dokumenty powinien przedstawić pracodawca dla udokumentowania faktu terminowego poniesienia kosztów płacy za pracowników niepełnosprawnych przy pobieraniu dofinansowania do wynagrodzeń pracowników niepełnosprawnych (zgodnie z treścią art. 26a ust. 1a1 pkt 3 ustawy o rehabilitacji) w razie wątpliwości PFRON w tym zakresie?

W swoim oświadczeniu senator Kobiak zwrócił uwagę na treść art. 26a ust. 1a1 pkt 3 ustawy o rehabilitacji, zgodnie z którym miesięczne dofinansowanie nie przysługuje, jeżeli miesięczne koszty płacy zostały poniesione przez pracodawcę z uchybieniem terminów, wynikających z odrębnych przepisów, przekraczającym 14 dni.
Wskazał także, iż zgodnie z art. 2 pkt 4a ustawy o rehabilitacji termin „koszty płacy” oznacza wynagrodzenie brutto oraz finansowane przez pracodawcę obowiązkowe składki na ubezpieczenia emerytalne, rentowe i wypadkowe naliczone od tego wynagrodzenia i obowiązkowe składki na Fundusz Pracy, Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych i Fundusz Solidarnościowy.
W celu dokładniejszej argumentacji, senator odwołał się również do linii orzeczniczej sądów administracyjnych, zgodnie z którą, pracodawca jest obowiązany do terminowego ponoszenia kosztów płacy tylko za pracowników niepełnosprawnych, a nie wszystkich pracowników.

Oświadczenie złożone przez senatora Andrzeja Kobiaka na 61. posiedzeniu Senatu w dniu 30 marca 2023 r. (pełna treść)

W przedmiotowej sprawie, stanowisko zajął sekretarz Stanu Paweł Wdówik, wskazując że reżim dowodowy dotyczący poniesienia kosztów płacy przez pracodawców wnioskujących o dofinansowanie do wynagrodzeń pracowników niepełnosprawnych, o którym mowa w art. 26a ustawy o rehabilitacji nie jest określony wprost. Pośrednio wynika jednak z zakresu wyłączenia prawa do dofinansowania określonego w art. 26a ust. 1a1 ust. 3 ustawy o rehabilitacji że wsparcie to „idzie za osobą niepełnosprawną”, z definicji kosztów płacy i miesięcznego charakteru dofinansowania.

W odpowiedzi na oświadczenie senatora Kobiaka Minister Rodziny i Polityki Społecznej Paweł Wdówik, w stanowisku z dnia 15.05.2023 r. stwierdza ponadto:

"Biorąc pod uwagę redakcję całego art. 26a ust. 1a1 u.r

Porady dla pracodawców osób z niepełnosprawnościami: prawo, kadry, księgowość | Vademecum Wiedzy

Dołącz do nas

Nie masz jeszcze wykupionego dostępu? Zapoznaj się z naszymi pakietami dla Firm

Zobacz pakiety Masz już konto? Zaloguj się

Informacja dotycząca plików cookies

Nasza strona internetowa używa plików cookies w celach statystycznych, reklamowych oraz funkcjonalnych. Dzięki nim możemy indywidualnie dostosować stronę do Twoich potrzeb. Możesz zaakceptować pliki cookies albo wyłączyć je w przeglądarce. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień Twojej przeglądarki oznacza, że pliki cookies będą umieszczane w Twoim urządzeniu końcowym. Pamiętaj, że zawsze możesz zmienić te ustawienia.

W dowolnej chwili możesz wycofać swoją zgodę na przetwarzanie danych, zażądać informacji o zakresie przetwarzanych danych lub zmienić zakres ich przetwarzania. Więcej informacji o przetwarzaniu danych znajdziesz w Polityce Prywatności.