Możliwość zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów kwoty niewykorzystanych środków ZFRON

ZFRON
22 września 2022 Paweł Kawka

Czy wpłata do Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (PFRON) kwoty niewykorzystanych środków zakładowego funduszu rehabilitacji osób niepełnosprawnych (ZFRON) pochodzących ze zwolnienia z podatku od nieruchomości na podstawie art. 33 ust. 4c ustawy o rehabilitacji stanowi koszt uzyskania przychodu dla podatnika?

Zgodnie z art. 28 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (t.j.: Dz. U. z 2021 r., poz. 573, ze zm.) – dalej: u.r.o.n., pracodawca prowadzący działalność gospodarczą przez okres minimum 12 miesięcy, zatrudniający co najmniej 25 pracowników w przeliczeniu na pełny wymiar czasu pracy i osiągający określone wskaźniki zatrudnienia osób z niepełnosprawnościami, przez okres co najmniej 6 miesięcy, uzyskuje status zakładu pracy chronionej (ZPChr). Przyznanie statusu pracodawcy prowadzącego ZPChr następuje na wniosek pracodawcy (status ZPChr nie przysługuje z mocy prawa po spełnieniu przesłanek ustawowych). Wspomniane powyżej wskaźniki zatrudnienia osób niepełnosprawnych, na podstawie art. 28 ust. 1 pkt 1 u.r.o.n., wynoszą:

a) co najmniej 50%, przy czym co najmniej 20% ogółu zatrudnionych to osoby zaliczone do znacznego lub umiarkowanego stopnia niepełnosprawności, albo

b) co najmniej 30% osób niewidomych lub psychicznie chorych, albo upośledzonych umysłowo zaliczonych do znacznego albo umiarkowanego stopnia niepełnosprawności.

Jednocześnie, obiekty i pomieszczenia użytkowane przez ZPChr powinny odpowiadać przepisom oraz zasadom bezpieczeństwa i higieny pracy, a ponadto uwzględniać potrzeby osób z niepełnosprawnościami w zakresie przystosowania stanowisk pracy, pomieszczeń higienicznosanitarnych i ciągów komunikacyjnych, a także spełniać wymogi dostępności do nich. Pracodawca chcący uzyskać status ZPChr powinien zapewniać doraźną i specjalistyczną opiekę medyczną, jak również poradnictwo i usługi rehabilitacyjne.

W myśl art. 31 ust. 1 u.r.o.n. pracodawca mający status ZPChr, spełniający warunek, o którym mowa w art. 28 ust. 1 pkt 1 lit. b, w stosunku do tego zakładu jest zwolniony m.in. z podatku od nieruchomości – na zasadach wyszczególnionych w przepisach odrębnych. Jednocześnie, na podstawie art. 31 ust. 3 pkt 1 lit. a i b u.r.o.n., ZPChr spełniający warunek, o którym mowa w art. 28 ust. 1 pkt 1 lit. b, musi przekazać środki uzyskane z tytułu zwolnień na:

  • PFRON w wysokości 10%
  • zakładowy fundusz rehabilitacji osób niepełnosprawnych (ZFRON) – w wysokości 90%.

Na mocy art. 33 ust. 1 u.r.o.n., pracodawca prowadzący ZPChr jest zobligowany do utworzenia ZFRON, którego jest dysponentem. Warto zaznaczyć, że jak stanowi art. 33 ust. 4 u.r.o.n., środki ZFRON są przeznaczane na finansowanie rehabilitacji zawodowej, społecznej i leczniczej, w tym na indywidualne programy rehabilitacji osób niepełnosprawnych

Porady dla pracodawców osób z niepełnosprawnościami: prawo, kadry, księgowość | Vademecum Wiedzy

Dołącz do nas

Nie masz jeszcze wykupionego dostępu? Zapoznaj się z naszymi pakietami dla Firm

Zobacz pakiety Masz już konto? Zaloguj się

Informacja dotycząca plików cookies

Nasza strona internetowa używa plików cookies w celach statystycznych, reklamowych oraz funkcjonalnych. Dzięki nim możemy indywidualnie dostosować stronę do Twoich potrzeb. Możesz zaakceptować pliki cookies albo wyłączyć je w przeglądarce. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień Twojej przeglądarki oznacza, że pliki cookies będą umieszczane w Twoim urządzeniu końcowym. Pamiętaj, że zawsze możesz zmienić te ustawienia.

W dowolnej chwili możesz wycofać swoją zgodę na przetwarzanie danych, zażądać informacji o zakresie przetwarzanych danych lub zmienić zakres ich przetwarzania. Więcej informacji o przetwarzaniu danych znajdziesz w Polityce Prywatności.