Doraźna i specjalistyczna opieka medyczna w czasie epidemii i stanu zagrożenia epidemicznego

Kadry
15 września 2022 Paweł Kawka

Zagwarantowanie doraźnej i specjalistycznej opieki medycznej, poradnictwa i usług rehabilitacyjnych stanowi warunek uzyskania przez pracodawcę statusu zakładu pracy chronionej (ZPChr). Niestety przepisy nie określają wprost, co musi zrobić pracodawca, aby urzeczywistnić tę przesłankę. Dodatkowym problem jest brak personelu medycznego związany ze zwalczaniem epidemii COVID-19? Czy w okresie epidemii i stanu zagrożenia epidemicznego pracodawca w dalszym ciągu musi zapewnić doraźną i specjalistyczną opiekę medyczną?

W myśl art. 28 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (t.j.: Dz. U. z 2021 r., poz. 573, ze zm.) – dalej: u.r.o.n., pracodawca, który prowadzi działalność gospodarczą przez okres minimum 12 miesięcy, zatrudniający co najmniej 25 pracowników w przeliczeniu na pełny wymiar czasu pracy i osiągający odpowiednie wskaźniki zatrudnienia osób niepełnosprawnych, przez okres przynajmniej 6 miesięcy, uzyskuje status pracodawcy prowadzącego zakład pracy chronionej (ZPChr), o ile:

  1. „wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych wynosi:

  2. co najmniej 50%, a w tym co najmniej 20% ogółu zatrudnionych stanowią osoby zaliczone do znacznego lub umiarkowanego stopnia niepełnosprawności, bądź

  3. co najmniej 30% niewidomych lub psychicznie chorych, albo upośledzonych umysłowo zaliczonych do znacznego albo umiarkowanego stopnia niepełnosprawności;

  4. obiekty i pomieszczenia użytkowane przez zakład pracy:

    1. odpowiadają przepisom i zasadom bezpieczeństwa i higieny pracy,
    2. uwzględniają potrzeby osób niepełnosprawnych w zakresie przystosowania stanowisk pracy, pomieszczeń higienicznosanitarnych i ciągów komunikacyjnych oraz spełniają wymagania dostępności do nich, a także
  5. jest zapewniona doraźna i specjalistyczna opieka medyczna, poradnictwo i usługi rehabilitacyjne;

  6. wystąpi z wnioskiem o przyznanie statusu pracodawcy prowadzącego zakład pracy chronionej.”

Zgodnie z art. 30 ust .1 u.r.o.n., status ZPChr przyznaje wojewoda, w drodze decyzji administracyjnej potwierdzającej spełnienie przez pracodawcę wymogów, o których mowa w art. 28 u.r.o.n. W momencie, gdy dany pracodawca przestanie spełniać którąkolwiek przesłankę przyznania statusu ZPChr, wojewoda wydaje decyzję stwierdzającą utratę statusu ZPChr.

Jednocześnie, adekwatnie do art. 33 ust. 7b u.r.o.n., pracodawca, który utracił status ZPChr i wciąż zatrudnia co najmniej 15 pracowników w przeliczeniu na pełny wymiar czasu pracy, a jego wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych wynosi przynajmniej 25%, pracodawca zachowuje zakładowy fundusz rehabilitacji osób niepełnosprawnych (ZFRON) i niewykorzystane środki tego funduszu.

Jak już wspomniano, jedną z podstawowych przesłanek uzyskania statusu ZPChr jest zapewnienie pracownikom z niepełnosprawnościami doraźnej i specjalistycznej opieki medycznej, poradnictwa i usług rehabilitacyjnych. Ustawodawca przewidział przy tym, że pracodawca nie może uzależnić świadczeń realizowanych w ramach doraźnej i specjalistycznej opieki medycznej od takich okoliczności, jak sytuacja finansowa niepełnosprawnego pracownika, czy też stopień I rodzaj jego niepełnosprawności.

Ważne jest to, że doraźna i specjalistyczna opieka medyczna, poradnictwo i usługi rehabilitacyjne muszą być faktycznie i bezwarunkowo zapewnione niepełnosprawnym pracownikom danego zakładu pracy (pracodawca zapewnia opiekę medyczną m.in. przez zatrudnienie w zakładzie pracy lekarza specjalizującego się w schorzeniach pracowników z niepełnosprawnościami). Formalne wypełnienie tej przesłanki poprzez zagwarantowanie opieki lub usług, z których skorzystanie w rzeczywistości jest utrudnione, nie może być uznane za

Porady dla pracodawców osób z niepełnosprawnościami: prawo, kadry, księgowość | Vademecum Wiedzy

Dołącz do nas

Nie masz jeszcze wykupionego dostępu? Zapoznaj się z naszymi pakietami dla Firm

Zobacz pakiety Masz już konto? Zaloguj się

Informacja dotycząca plików cookies

Nasza strona internetowa używa plików cookies w celach statystycznych, reklamowych oraz funkcjonalnych. Dzięki nim możemy indywidualnie dostosować stronę do Twoich potrzeb. Możesz zaakceptować pliki cookies albo wyłączyć je w przeglądarce. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień Twojej przeglądarki oznacza, że pliki cookies będą umieszczane w Twoim urządzeniu końcowym. Pamiętaj, że zawsze możesz zmienić te ustawienia.

W dowolnej chwili możesz wycofać swoją zgodę na przetwarzanie danych, zażądać informacji o zakresie przetwarzanych danych lub zmienić zakres ich przetwarzania. Więcej informacji o przetwarzaniu danych znajdziesz w Polityce Prywatności.