: Wykazywanie firm powiązanych na wniosku Wn-D i w informacji INF-O-PP a dofinansowanie z PFRON w 2022 roku - pytanie i odpowiedź PFRON.

Komunikaty
14 września 2022 Redakcja OBPON

PYTANIE DO PFRON : Jeden z pracodawców ON wystąpił z pytaniem dot. firm powiązanych. Czy zatem mogłabym Państwa prosić o wskazanie odpowiedzi biorąc pod uwagę rozp. KE 651/2014 i wytyczne na INF-O-PP czy poniższe firmy są powiązane? Proszę o pomoc w ustaleniu czy jesteśmy firmami powiązanymi i w jaki sposób wypełniać dokumenty o dofinansowanie SOD i pomoc de minimis.

Jesteśmy ZPChr Sp. z o. o. właściciele to:

1. Jerzy 10 % udziałów, zatrudniony na umowę o pracę

2. Jan 60 % udziałów, umowa o pracę (ojciec)

3. Beata 15 % udziałów

4. Agata 15 % udziałów

5. Paweł Prokurent - prokura jednoosobowa, samoistna- własna działalność gospodarcza jednoosobowa

(syn - udziałowca Jana mającego 60% udziałów) Prokurent Paweł (naszej Sp. z o. o. ) posiada 79 % udziałów w innej X Sp. z o. o.

Wspólnik naszej Sp. z o. o. - Jan (mający 60 % udziałów) posiada 21 % udziałów w X Sp. z o. o.X Spółka z o. o. zatrudnia 3 pracowników.

Zarząd ZPChr to osoby zatrudnione na umowę o pracę nie posiadający udziałów w Spółce.X Sp. z o.o. prowadzi działalność z PKD:

46, 49, Z, sprzedaż hurtowa pozostałych artykułów użytku domowego przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy
47, 19, Z, pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach
47, 75, Z, sprzedaż detaliczna kosmetyków i artykułów toaletowych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach
68, 20, Z, wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi
52, 10, B, magazynowanie i przechowywanie pozostałych towarów
70, 22, Z, pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania

ZPChr nasza Sp. z o. o. prowadzi działalność PKD:

47, 11, Z, sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach z przewagą żywności, napojów i wyrobów tytoniowych
46, 90, Z, sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana
46, 34, A, sprzedaż hurtowa napojów alkoholowych
47, 99, Z, pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona poza siecią sklepową, straganami i targowiskami
49, 41, Z, transport drogowy towarów
47, 91, Z, sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub internet
10, 85, Z, wytwarzanie gotowych posiłków i dań
46, 19, Z, działalność agentów zajmujących się sprzedażą towarów różnego rodzaju
35, 11, Z, wytwarzanie energii elektrycznej
47, 25, Z, sprzedaż detaliczna napojów alkoholowych i bezalkoholowych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach

Proszę o wyjaśnienie czy w związku z zakupieniem udziałów w X Sp. z o.o. przez naszego głównego udziałowca i Prokurenta jesteśmy firmami powiązanymi?

Jeśli tak to:

a) jak powinnam prawidłowo liczyć zatrudnienie do dofinansowania SOD poz. 39 i 41 wniosku (ile etatów i kogo z firmy X Sp. z o. o.) nadmieniam ,że w tej pozycji już doliczam Prokurenta Pawła jako 1 etat.

b) czy w informacji INF OPP w pkt. 9 wykazywać NIP X Sp. z o.o. i doliczać otrzymaną pomoc tej firmy w pkt. 6

c) czy mamy wspólny pułap pomocy de minimis 200 tys. euro, czy w formularzu informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis pkt.9 powinniśmy wykazywać NIP X Sp. z o. o.

d) czy sytuacja ekonomiczna X Sp. z o. o. będzie miała wpływ na naszą sytuację jako ZPChr i możliwość ubiegania się o dofinansowanie do wynagrodzeń SOD i pomoc de minimis

Opracowanie: Edyta Sieradzka, Ekspert OBPON

ODPOWIEDŹ PFRON

W opisanym przypadku należy na początek ustalić, czy ZPChr spółka z o.o. jest powiązana ze wspomnianą spółką X lub z innymi podmiotami w oparciu przepisy określone w Załączniku nr I do rozporządzenia Komisji (UE) nr 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r. uznającego niektóre rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu.

W świetle dotychczasowych wyjaśnień Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów badanie powiązań na podstawie Załącznika nr I do rozporządzenia Komisji (UE) nr 651/2014 odbywa się na dwóch poziomach. W pierwszej kolejności sprawdza się, czy jedno przedsiębiorstwo może wywierać dominujący wpływ na działalność drugiego, ze względu na łączące je związki, o których mowa w art. 3 ust. 3 lit. a)-d) Załącznika I do rozporządzenia Komisji (UE) nr 651/2014. Natomiast w drugiej kolejności należy zbadać, czy któraś z ww. relacji nie zachodzi pomiędzy przedsiębiorstwami za pośrednictwem osoby fizycznej lub grupy osób fizycznych działających wspólnie, co wynika z art. 3 ust. 3 akapit 4 Załącznika I do rozporządzenia Komisji (UE) nr 651/2014. Należy zauważyć, że w pewnych sytuacjach, nawet pomimo wykluczenia istnienia związków pomiędzy przedsiębiorstwami na pierwszym poziomie badania, mogą być one uznane za powiązane ze względu na łączące je związki osobowe.

Do stwierdzenia powiązań za pośrednictwem osoby fizycznej lub grupy osób fizycznych działających wspólnie konieczne jest jednak dodatkowo wykazanie, że dane przedsiębiorstwa prowadzą działalność lub część działalności na tym samym rynku właściwym lub na rynkach pokrewnych. Fundusz sygnalizuje, iż w ramach powiązań osobowych wyróżnia się również powiązania rodzinne, które są identyfikowane w sytuacji, gdy bezpośredni lub pośredni udział w kontroli lub zarządzaniu dwoma różnymi podmiotami krajowymi mają osoby, między którymi istnieje pokrewieństwo lub powinowactwo. Należy podkreślić, iż Komisja Europejska uznała jako przesłankę do stwierdzenia współdziałania osób fizycznych nie tylko istnienie relacji małżeństwa, ale także relacji wynikających z pełnienia ról rodzica, brata, a nawet szwagierki.

Wydaje się zatem, że w przypadku relacji rodzinnych najistotniejszy jest sam fakt istnienia tej właśnie relacji i możliwość wspólnego sprawowania kontroli nad różnymi przedsiębiorstwami. Jeśli zatem podmiot wnioskujący o dofinansowanie wiąże z innym podmiotem (lub innymi podmiotami) przynajmniej jedna z relacji określonych w pkt 9 w INF-O-PP, wówczas podmioty te tworzą jedno przedsiębiorstwo i w konsekwencji wielkość przedsiębiorstwa, stany zatrudnienia dla celów efektu zachęty metodą ilościową (poz. 39 i 41 we wniosku Wn-D), sytuacja ekonomiczna, limit pomocy (10 mln euro w formie subsydiowania wynagrodzeń na zatrudnianie pracowników niepełnosprawnych na podstawie art. 33 rozporządzenia Komisji (UE) nr 651/2014 – pkt 6 w części E formularza INF-O-PP ) powinny być rozpatrywane w oparciu o dane finansowe oraz zatrudnienia wszystkich przedsiębiorstw ze sobą powiązanych.

Mając na uwadze powyższe w ocenie Funduszu działalność lub część działalności obu podmiotów jest prowadzona na tym samym rynku właściwym lub na rynkach pokrewnych, a opisane przez pracodawcę relacje łączące oba podmioty wypełniają definicję przedsiębiorstwa powiązanego (powiazania osobowe/rodzinne), co w pytaniu 9 formularza INF-O-PP odpowiada pkt f i wymaga wykazania nr NIP spółki powiązanej z Wnioskodawcą.

Wg informacji przedstawionych w emailu istnieją co najmniej powiązania rodzinne, które skutkują tym, że ojciec i syn, a nawet sam syn mają możliwość sprawowania

Porady dla pracodawców osób z niepełnosprawnościami: prawo, kadry, księgowość | Vademecum Wiedzy

Dołącz do nas

Nie masz jeszcze wykupionego dostępu? Zapoznaj się z naszymi pakietami dla Firm

Zobacz pakiety Masz już konto? Zaloguj się

Informacja dotycząca plików cookies

Nasza strona internetowa używa plików cookies w celach statystycznych, reklamowych oraz funkcjonalnych. Dzięki nim możemy indywidualnie dostosować stronę do Twoich potrzeb. Możesz zaakceptować pliki cookies albo wyłączyć je w przeglądarce. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień Twojej przeglądarki oznacza, że pliki cookies będą umieszczane w Twoim urządzeniu końcowym. Pamiętaj, że zawsze możesz zmienić te ustawienia.

W dowolnej chwili możesz wycofać swoją zgodę na przetwarzanie danych, zażądać informacji o zakresie przetwarzanych danych lub zmienić zakres ich przetwarzania. Więcej informacji o przetwarzaniu danych znajdziesz w Polityce Prywatności.