Kontrola PFRON dotycząca dofinansowań wynagrodzeń

Dofinansowania
29 sierpnia 2022 Monika Łysek

Prezes Zarządu PFRON-u kontroluje prawidłowe wypłacanie miesięcznego dofinansowania wynagrodzeń pracowników niepełnosprawnych oraz danych w dokumentach składanych do Funduszu przez pracodawcę.

Postępowanie sprawdzające

Pracodawcy zatrudniający, jak i niezatrudniający osoby z niepełnosprawnościami mają zobowiązania wobec Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (PFRON). Na podstawie art. 26a ust. 9b ustawy o rehabilitacji, prezes zarządu PFRON może przeprowadzić u pracodawcy postępowanie sprawdzające w celu potwierdzenia:

  1. zgodności ze stanem faktycznym danych zawartych w miesięcznej informacji o wynagrodzeniach, zatrudnieniu (INF-D-P) oraz wniosku o wypłatę miesięcznego dofinansowania (Wn-D),
  2. sytuacji ekonomicznej pracodawcy wykonującego działalność gospodarczą, która zgodnie z przepisami (art. 48a ust. 3 ustawy o rehabilitacji) wyklucza udzielenie pomocy publicznej.

Pracodawca musi mieć świadomość, że rozpoczęcie procedury sprawdzającej dotyczącej złożonego wniosku o wypłatę miesięcznego dofinansowania, wydłuża termin przekazania przez PFRON środków na rachunek bankowy pracodawcy. Termin ten, wynoszący 25 dni od dnia otrzymania kompletnego i prawidłowo wypełnionego wniosku o wypłatę miesięcznego dofinansowania, ulega przedłużeniu o okres niezbędny do przeprowadzenia tego postępowania, nie dłużej jednak niż o 14 dni, co jest zgodne z art. 26a ust. 9c ustawy o rehabilitacji.

W przypadku stwierdzonych nieprawidłowości Prezes Zarządu PFRON może zarządzić przeprowadzenie kontroli pracodawcy.

W praktyce dzięki postępowaniu sprawdzającemu PFRON ma możliwość weryfikacji danych oraz informacji podawanych przez pracodawcę bez konieczności wszczynania postępowania kontrolnego i wydawania decyzji w sprawie, jeżeli w postępowaniu nie wykryto nieprawidłowości. Na tym etapie PFRON może wezwać pracodawcę do przesłania dodatkowych dokumentów i sprawdzić prawdziwość danych zawartych we wniosku Wn-D oraz informacjach INF-D-P. Dokumenty te powinny potwierdzać m.in. stan zatrudnienia niepełnosprawnych pracowników, na których jest pobierane dofinansowanie, ich umowy o pracę, orzeczenia o niepełnosprawności, dokonanie wypłaty wynagrodzeń czy poniesienie pozostałych kosztów płacy np. dane dotyczące zapłaty składek ZUS, czy podatku.

Procedury przeprowadzania kontroli

Zgodnie z art. 26a ust. 10 ustawy o rehabilitacji, prezes PFRON może przeprowadzać kontrole pracodawcy w zakresie miesięcznego dofinansowania, w szczególności dotyczące zgodności ze stanem faktycznym danych zawartych we wniosku Wn-D i w informacjach INF-D-P, oraz wysokości miesięcznego dofinansowania, w tym kwot i terminów poniesienia miesięcznych kosztów płacy pracowników.

Tryb i sposób przeprowadzania kontroli przez organy upoważnione do kontroli na podstawie ustawy o rehabilitacji określa rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 20 grudnia 2012 r. w tej sprawie (Dz. U. z 2013 r. poz. 29). Zgodnie z przepisami tego rozporządzenia, kontrolę przeprowadza się na podstawie upoważnienia do przeprowadzenia kontroli, wydanego w formie pisemnej przez organ upoważniony do kontroli. Zespół kontrolujący składa się z co najmniej dwóch osób.

Kontrola może być przeprowadzona jako: kompleksowa, problemowa, sprawdzająca, doraźna.

Z reguły czynności sprawdzające przeprowadzane są w siedzibie podmiotu kontrolowanego lub miejscu prowadzenia działalności przez podmiot kontrolowany, w dniach i godzinach jego pracy. Przy czym w uzasadnionych okolicznościach może nastąpić poza godzinami pracy podmiotu kontrolowanego lub w dni wolne od pracy, w miejscu i godzinach świadczenia pracy przez pracowników podmiotu kontrolowanego, w obecności kierownika tego podmiotu, w siedzibie organu upoważnionego do kontroli.

Kierownik podmiotu kontrolowanego na co najmniej 7 dni przed rozpoczęciem kontroli kompleksowej lub problemowej powinien zostać zawiadomiony na piśmie lub w formie dokumentu elektronicznego o miejscu, zakresie i terminie kontroli.

Przed przystąpieniem do kontroli kontrolujący okazują kierownikowi podmiotu kontrolow

Porady dla pracodawców osób z niepełnosprawnościami: prawo, kadry, księgowość | Vademecum Wiedzy

Dołącz do nas

Nie masz jeszcze wykupionego dostępu? Zapoznaj się z naszymi pakietami dla Firm

Zobacz pakiety Masz już konto? Zaloguj się

Informacja dotycząca plików cookies

Nasza strona internetowa używa plików cookies w celach statystycznych, reklamowych oraz funkcjonalnych. Dzięki nim możemy indywidualnie dostosować stronę do Twoich potrzeb. Możesz zaakceptować pliki cookies albo wyłączyć je w przeglądarce. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień Twojej przeglądarki oznacza, że pliki cookies będą umieszczane w Twoim urządzeniu końcowym. Pamiętaj, że zawsze możesz zmienić te ustawienia.

W dowolnej chwili możesz wycofać swoją zgodę na przetwarzanie danych, zażądać informacji o zakresie przetwarzanych danych lub zmienić zakres ich przetwarzania. Więcej informacji o przetwarzaniu danych znajdziesz w Polityce Prywatności.