Kontrola PFRON w 2022 roku w zakresie dofinansowań wynagrodzeń pracowników niepełnosprawnych

Dofinansowania
16 sierpnia 2022 Redakcja OBPON

Na jakich zasadach Prezes Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (PFRON) może przeprowadzić kontrolę w zakresie dofinansowań wynagrodzeń pracowników niepełnosprawnych?

1. Przeprowadzenie postępowania sprawdzającego

Na podstawie art. 26a ust. 9b ustawy o rehabilitacji, Prezes Zarządu PFRON może przeprowadzić u pracodawcy postępowanie sprawdzające w celu potwierdzenia:

• zgodności ze stanem faktycznym danych zawartych w miesięcznej informacji o wynagrodzeniach, zatrudnieniu… (INF-D-P) oraz wniosku o wypłatę miesięcznego dofinansowania... (Wn-D),

• sytuacji ekonomicznej pracodawcy wykonującego działalność gospodarczą, która zgodnie z przepisami (art. 48a ust. 3 ustawy o rehabilitacji) wyklucza udzielenie pomocy publicznej.

Podjęcie postępowania sprawdzającego dotyczącego złożonego wniosku o wypłatę miesięcznego dofinansowania wydłuża termin przekazania przez PFRON miesięcznego dofinansowania na rachunek bankowy pracodawcy. Termin ten, wynoszący 25 dni od dnia otrzymania kompletnego i prawidłowo wypełnionego wniosku o wypłatę miesięcznego dofinansowania, ulega przedłużeniu o okres niezbędny do przeprowadzenia tego postępowania, nie dłużej jednak niż o 14 dni (art. 26a ust. 9c ustawy o rehabilitacji).

W przypadku stwierdzonych nieprawidłowości Prezes Zarządu PFRON może zarządzić przeprowadzenie kontroli pracodawcy.

W praktyce dzięki postępowaniu sprawdzającemu PFRON ma możliwość weryfikacji danych oraz informacji podawanych przez pracodawcę bez konieczności wszczynania postępowania kontrolnego i wydawania decyzji w sprawie, jeżeli w postępowaniu nie wykryto nieprawidłowości. Na tym etapie PFRON może wezwać pracodawcę do przesłania dodatkowych dokumentów i sprawdzić prawdziwość danych zawartych we wniosku Wn-D oraz informacjach INF-D-P.

Dokumenty te powinny potwierdzać m.in. stan zatrudnienia niepełnosprawnych pracowników, na których jest pobierane dofinansowanie, ich umowy o pracę, orzeczenia o niepełnosprawności, dokonanie wypłaty wynagrodzeń czy poniesienie pozostałych kosztów płacy np. dane dotyczące zapłaty składek ZUS czy podatku.

2. Przeprowadzenie kontroli

Zgodnie z art. 26a ust. 10 ustawy o rehabilitacji, Prezes PFRON może przeprowadzać kontrole pracodawcy w zakresie miesięcznego dofinansowania, w szczególności dotyczące zgodności ze stanem faktycznym:

• danych zawartych we wniosku Wn-D oraz w informacjach INF-D-P,

• wysokości miesięcznego dofinansowania, w tym kwot i terminów poniesienia miesięcznych kosztów płacy pracowników.

Tryb i sposób przeprowadzania kontroli przez organy upoważnione do kontroli na podstawie ustawy o rehabilitacji określa rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 20 grudnia 2012 r. w tej sprawie (Dz. U. z 2013 r. poz. 29). Zgodnie z przepisami tego rozporządzenia, kontrolę przeprowadza się na podstawie upoważnienia do przeprowadzenia kontroli, wydanego w formie pisemnej przez organ upoważniony do kontroli. Zespół kontrolujący składa się z co najmniej dwóch osób.

Kontrola może być przeprowadzona jako:

• kompleksowa – obejmująca całokształt działań podmiotu kontrolowanego w zakresie realizacji zadań określonych w ustawie,

• problemowa – obejmująca sprawdzenie realizacji wybranego zadania lub grupy zadań realizowanych przez podmiot kontrolowany,

• sprawdzająca – której celem jest stwierdzenie wykonania zaleceń pokontrolnych,

• doraźna – której celem jest zbadanie prawidłowości działania podmiotu kontrolowanego w zakresie określonego zagadnienia wynikającego ze skargi, wniosku lub informacji pochodzących ze środków komunikacji społecznej.

Generalnie odbywa się ona w siedzibie podmiotu kontrolowanego lub miejscu prowadzenia działalności przez podmiot kontrolowany, w dniach i godzinach jego pracy. Przy czym w uzasadnionych okolicznościach może nastąpić poza godzinami pracy podmiotu kontrolowanego lub w dni wolne od pracy, w miejscu i godzinach świadczenia pracy przez pracowników podmiotu kontrolowanego, w obecności kierownika tego podmiotu, w siedzibie organu upoważnionego do kontroli.

Ważne: Kierownik podmiotu kontrolowanego na co najmniej 7 dni przed rozpoczęciem kontroli kompleksowej lub problemowej powinien zostać zawiadomiony na piśmie lub w formie dokumentu elektronicznego o miejscu, zakresie i terminie kontroli.

Przed przystąpieniem do kontroli kontrolujący okazują kierownikowi podmi

Porady dla pracodawców osób z niepełnosprawnościami: prawo, kadry, księgowość | Vademecum Wiedzy

Dołącz do nas

Nie masz jeszcze wykupionego dostępu? Zapoznaj się z naszymi pakietami dla Firm

Zobacz pakiety Masz już konto? Zaloguj się

Informacja dotycząca plików cookies

Nasza strona internetowa używa plików cookies w celach statystycznych, reklamowych oraz funkcjonalnych. Dzięki nim możemy indywidualnie dostosować stronę do Twoich potrzeb. Możesz zaakceptować pliki cookies albo wyłączyć je w przeglądarce. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień Twojej przeglądarki oznacza, że pliki cookies będą umieszczane w Twoim urządzeniu końcowym. Pamiętaj, że zawsze możesz zmienić te ustawienia.

W dowolnej chwili możesz wycofać swoją zgodę na przetwarzanie danych, zażądać informacji o zakresie przetwarzanych danych lub zmienić zakres ich przetwarzania. Więcej informacji o przetwarzaniu danych znajdziesz w Polityce Prywatności.