Czy publiczne i niepubliczne przedszkola jako samodzielni pracodawcy są zobowiązani do wpłat na PFRON ?

Ulgi na PFRON
03 sierpnia 2022 Monika Łysek

Dokonywanie wpłat na PFRON jest jednym z obowiązków pracodawców, niezatrudniających osób z niepełnosprawnościami. Czy to również dotyczy pracodawców prowadzących żłobki i przedszkola?

Pracodawca jest organem prowadzącym przedszkola w rozumieniu art. 168 ust. 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U. z 2021 r. poz.1082 z późn.zm.) oraz podmiotem prowadzącym żłobki w rozumieniu art. 8 ust. 1 ustawy z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi wieku do lat 3 (Dz.U. z 2021 r. poz.75 z późn.zm.).

Pracodawca powstał w wyniku przekształcenia, na podstawie art. 551 § 5 ustawy z dnia 15 kwietnia 2000 r. Kodeks spółek handlowych (Dz.U. z 2020 r. poz.1526 z późn.zm.), przedsiębiorcy będącego osobą fizyczną wykonującą we własnym imieniu działalność gospodarczą w jednoosobową spółkę kapitałową.

Jeszcze jako osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą, PFRON wysłał do niej informację, że zgodnie z przedłożoną dokumentacją m.in. umowami o pracę i statutami placówek, każda z placówek oświatowych i opiekuńczych prowadzonych przez tę osobę fizyczną jest odrębnym pracodawcą w rozumieniu art. 3 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz.U. z 2020 r. poz.1320).

W związku z zarejestrowaniem w Krajowym Rejestrze Sądowym i nadaniem numeru w rejestrze PFRON, Wnioskodawca otrzymał z PFRON wezwanie do uzupełnienia dokumentacji i złożenia wyjaśnień w ramach prowadzonych czynności sprawdzających. W odpowiedzi na wezwanie prowadzący działalność opiekuńczą w piśmie wyjaśnił, że jego zdaniem stan faktyczny i struktura prowadzonej działalności wskutek przekształcenia działalności gospodarczej prowadzonej przez osobę fizyczną w jednoosobową spółkę z o.o. nie uległy zmianie.

Czy w takiej sytuacji prowadzona przez niego jednostka oświatowa (publiczne i niepubliczne przedszkola) i opiekuńcza (żłobki) jako samodzielni pracodawcy będą podlegać wpłatom na PFRON czy ich organ prowadzący, czyli przedsiębiorca?

Zdaniem prowadzącego działalność opiekuńczo-oświatową istnieją uzasadnione podstawy, aby uznać, że każda z placówek jest pracodawcą, a nie on sam. Z dokumentacji wewnętrznej placówek wynika, że w zapisach statutu każdej z nich formalnie wyodrębniono placówkę (przedszkole, żłobek) jako podmiot organizacyjny w rozumieniu ustawy Prawo oświatowe albo ustawy o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 oraz jako pracodawcę w rozumieniu art. 3 kodeksu pracy. Każdą placówkę należy kwalifikować jako jednostkę organizacyjną osoby prawnej, bowiem zatrudnia ona pracowników we własnym imieniu i posiada organ nią zarządzający, tj. dyrektora.

O tym, że to każda placówka działa we własnym imieniu, a nie w imieniu prowadzącego działalność, zatrudnia i zwalnia pracowników, dodatkowo świadczą zapisy statutu żłobków, punktów przedszkolnych oraz przedszkoli, gdzie napisano, że „Dyrektor wykonuje czynności z zakresu prawa pracy za przedszkole/żłobek”, a także literalna treść umów o pracę, gdzie konsekwentnie jako pracodawca jest wskazywane przedszkole/żłobek, a każdorazowo oświadczenie woli w imieniu pracodawcy składa zarządzający nim dyrektor przedszkola/żłobka, a nie on sam.

Ponadto przedsiębiorca uważa, że brak odrębnych NIP dla każdej jednostki oświatowej czy opiekuńczej nie stanowi o braku ich odrębności w rozumieniu art. 3 Kodeksu pracy i art. 21 ust. 1 ustawy o rehabilitacji. W świetle prawa odrębne NIP nie mogły zostać nadane, bowiem ten numer nadaje się wyłącznie podatnikowi w rozumieniu ustaw podatkowych. Jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej podlega obowiązkowi ewidencyjnemu wyłącznie w przypadku, gdy takie jednostki w rozumieniu odrębnych ustaw są podatnikami, co wynika z art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 13 października 1995 r. o zasadach ewidencji i identyfikacji podatników i płatników (Dz. U. z 2020 r. poz. 170 z późn.zm.) zwanej dalej ustawą o NIP.

Pracodawca jest także podmiotem składającym do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych miesięczne deklaracje rozliczeniowe ZUS DRA wraz z imiennymi raportami miesięcznymi: ZUS RCA, ZUS RZA, ZUS RSA, ZUS RPA, dotyczące poszczególnych jednostek oświatowych i opiekuńczych. Zdaniem przedsiębiorcy nie oznacza to, że jednostki oświatowe i opiekuńcze, których jest organem prowadzącym, nie posiadają z tego tyt

Porady dla pracodawców osób z niepełnosprawnościami: prawo, kadry, księgowość | Vademecum Wiedzy

Dołącz do nas

Nie masz jeszcze wykupionego dostępu? Zapoznaj się z naszymi pakietami dla Firm

Zobacz pakiety Masz już konto? Zaloguj się

Informacja dotycząca plików cookies

Nasza strona internetowa używa plików cookies w celach statystycznych, reklamowych oraz funkcjonalnych. Dzięki nim możemy indywidualnie dostosować stronę do Twoich potrzeb. Możesz zaakceptować pliki cookies albo wyłączyć je w przeglądarce. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień Twojej przeglądarki oznacza, że pliki cookies będą umieszczane w Twoim urządzeniu końcowym. Pamiętaj, że zawsze możesz zmienić te ustawienia.

W dowolnej chwili możesz wycofać swoją zgodę na przetwarzanie danych, zażądać informacji o zakresie przetwarzanych danych lub zmienić zakres ich przetwarzania. Więcej informacji o przetwarzaniu danych znajdziesz w Polityce Prywatności.