: Orzeczenie o niepełnosprawności dla osób z Ukrainy

Orzecznictwo
15 marca 2022 Redakcja OBPON

Czy obywatel Ukrainy może starać się o uzyskanie orzeczenia o niepełnosprawności w Polsce? Czy istnieją ku temu stosowne przepisy prawne? Czy Ukraińcy mogą być orzekani tak samo jak Polacy?

Orzekanie cudzoziemca

Każdy Ukrainiec – jako cudzoziemiec mieszkający w Polsce - może starać się o orzeczenie o niepełnosprawności lub jej stopniu na podstawie tych samych przepisów, które obowiązują każdego Polaka. Nie będzie jednak mógł otrzymać orzeczenia do ulg i uprawnień.

Niepełnosprawność lub jej stopień orzekane są zawsze na wniosek danej osoby. Do wniosku dołącza się dokumentację medyczną, w tym zaświadczenie lekarskie, wydane nie wcześniej, niż na 30 dni przed dniem złożenia wniosku. Dołącza się także inne dokumenty, które mogą mieć wpływ na ustalenie niepełnosprawności lub jej stopnia. Może to być np. historia leczenia, karty informacyjne z hospitalizacji, konsultacje specjalistyczne, opinie psychologiczne.

Ważne, aby wszelkie dokumenty zostały przedłożone w formie uwierzytelnionego tłumaczenia, a więc wykonanego przez tłumacza przysięgłego.

Należy wskazać, że osoby z Ukrainy nie muszą posiadać zaświadczenia o zameldowaniu na pobyt stały, aby uzyskać orzeczenie. Wystarczy jedynie, że złożą stosowne oświadczenie o miejscu swojego pobytu stałego.

Czy istnieją ograniczenia?

Warto wiedzieć, że cudzoziemiec – czyli i osoba z Ukrainy - nie będzie mogła złożyć wniosku o wydanie orzeczenia do ulg i uprawnień.

Może uzyskać orzeczenie o inwalidztwie, niezdolności do pracy albo do samodzielnej egzystencji, ale nie uzyska o wskazaniach do ulg i uprawnień. W tych orzeczeniach zaś nie ma tak jak w orzeczeniach o niepełnosprawności podanej przyczyny niepełnosprawności ani wskazań, na przykład do karty parkingowej. Przez to czasami można mieć problem z uzyskaniem i korzystaniem z różnych ulg.

Inaczej, gdy cudzoziemiec posiada orzeczenie, które jest ważne i wydane przez polski przez organ rentowy - wtedy wniosek do ulg i uprawnień może zostać złożony.

Warto również dodać, że nie istnieje możliwość prawna uznawania za równoważne orzeczeń o niepełnoprawności wydanych w innym kraju – na polskie orzeczenia o niepełnosprawności. Innymi słowy orzeczenia z innych krajów są „nieprzekładalne” na nasze stopnie niepełnosprawności i nie mogą stanowić podstawy do złożenia wniosku do ulg i uprawnień.

Najważniejsze zasady przy orzekaniu o niepełnoprawności obywateli Ukrainy

- Cudzoziemiec musi przebywać legalnie na terenie Polski.

- Musi posiadać obywatelstwo i/lub mieć nadany numer PESEL.

- Musi posiadać dokument stwierdzający tożsamość (najczęściej jest to paszport lub dowód osobisty).

- Wniosek powinien złożyć do zespołu właściwego miejscowo, to znaczy do tego zespołu, który swoim zasięgiem działania obejmuje miejsce zamieszkania cudzoziemca.

- Aby wszcząć procedurę, należy złożyć co najmniej wniosek o wydanie orzeczenia o niepełnosprawności lub o stopniu niepełnosprawności i aktualne zaświadczenie lekarskie (nie starsze niż 30 dni).

- Inne dokumenty, które poświadczają stan zdrowia, a które zostały wydane przez kraj macierzysty cudzoziemca, muszą zostać dołączone do wniosku w formie przetłumaczonej przez tłumacza przysięgłego.

- W przypadku braku urzędowego udokumentowania stałego zameldowania, cudzoziemiec powinien złożyć oświadczenie o miejscu stałego pobytu. Wzór takiego oświadczenia jest dostępny w każdym powiatowym zespole ds. orzekania o niepełnosprawności.

- Cudzoziemiec jest obowiązany do poddania się pełnej procedurze orzeczniczej na takiej samej zasadzie jak mieszkańcy Polski – co może oznaczać konieczność uzupełnienia przez niego brakującej dokumentacji czy, co do zasady, osobiste stawiennictwo na posiedzeniu składu orzekającego.

- Posiadanie przez cudzoziemca dokumentu stwierdzającego niepełnosprawność, inwalidztwo lub uszczerbek na zdrowiu, wydanego przez kraj macierzysty, nie jest podstawą, aby uznać go za osobę niepełnosprawną w rozumieniu naszych przepisów. W Polsce status osoby niepełnosprawnej nadają wyłącznie zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności.

- Postępowanie przed zespołami jest bezpłatne. Jedyną opłatę (21 zł) należy uiścić przy wyrabianiu karty parkingowej – jeżeli spełniamy warunki jej otrzymania - lub w przypadku wyrobienia duplikatu legitymacji osoby niepełnosprawnej (15 zł). Wyrobienie samej legitymacji jest bezpłatne.

opracowanie:
Redaktor OBPON

Informacja dotycząca plików cookies

Nasza strona internetowa używa plików cookies w celach statystycznych, reklamowych oraz funkcjonalnych. Dzięki nim możemy indywidualnie dostosować stronę do Twoich potrzeb. Możesz zaakceptować pliki cookies albo wyłączyć je w przeglądarce. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień Twojej przeglądarki oznacza, że pliki cookies będą umieszczane w Twoim urządzeniu końcowym. Pamiętaj, że zawsze możesz zmienić te ustawienia.

W dowolnej chwili możesz wycofać swoją zgodę na przetwarzanie danych, zażądać informacji o zakresie przetwarzanych danych lub zmienić zakres ich przetwarzania. Więcej informacji o przetwarzaniu danych znajdziesz w Polityce Prywatności.