: Decyzja PFRON dotycząca zakupu aparatu słuchowego z pomocy indywidualnej z ZFRON

ZFRON
05 stycznia 2022 Redakcja OBPON

Poniżej decyzja w sprawie interpretacji art. 33 ust. 4 ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych w związku z §2 ust. 1 pkt 11 lit. c Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 19 grudnia 2007 r. w sprawie zakładowego funduszu rehabilitacji osób niepełnosprawnych.

DW.400.30.2021.RCZ Warszawa, dnia 21.12.2021 r.

DW.143.2021

Prezes Zarządu

Państwowego Funduszu Rehabilitacji

Osób Niepełnosprawnych

al. Jana Pawła II 13

00-828 Warszawa

Decyzja w sprawie interpretacji art. 33 ust. 4 ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych w związku z §2 ust. 1 pkt 11 lit. c Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 19 grudnia 2007 r. w sprawie zakładowego funduszu rehabilitacji osób niepełnosprawnych

Na podstawie art. 34 ustawy z dnia 6 marca 2018 r. Prawo przedsiębiorców (Dz. U. z 2021 r. poz. 162) zwanej dalej ustawą, Prezes Zarządu Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (zwanego dalej PFRON lub Fundusz) stwierdza, że stanowisko (dane zanonimizowane) z siedzibą w (dane zanonimizowane) zaprezentowane we wniosku z dnia 9 października 2021 r. oraz jego uzupełnieniu z dnia 18 listopada 2021 r., o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa w zakresie stosowania przepisów art. 33 ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2021 r. poz. 573), zwanej dalej ustawą o rehabilitacji w związku z §2 ust. 1 pkt 11 lit. c Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 19 grudnia 2007 r. w sprawie zakładowego funduszu rehabilitacji osób niepełnosprawnych (Dz.U. z 2015 r. poz.1023 z późn.zm.) zwanego dalej Rozporządzeniem ZFRON - jest prawidłowe.

Uzasadnienie:

Pismem z dnia 19 października 2021 r. oraz jego uzupełnieniu z dnia 18 listopada 2021 r. Wnioskodawca skierował do Prezesa Zarządu PFRON wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania przepisu art. 33 ust. 4 ustawy o rehabilitacji w związku z §2 ust. 1 pkt 11 lit. c Rozporządzenia ZFRON. Wniosek swój Wnioskodawca skierował na podstawie art. 34 ustawy. Zgodnie z art. 34 ust. 1 ustawy przedsiębiorca może złożyć do właściwego organu lub właściwej państwowej jednostki organizacyjnej wniosek o wydanie wyjaśnienia co do zakresu i sposobu zastosowania przepisów, z których wynika obowiązek świadczenia przez przedsiębiorcę daniny publicznej lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, w jego indywidualnej sprawie (interpretacja indywidualna).

W przedmiotowym wniosku Wnioskodawca przedstawił następujący stan faktyczny:

Wnioskodawca jest pracodawcą będącym byłym zakładem pracy chronionej. Pomimo utraty statusu zakładu pracy chronionej Wnioskodawca zachował zakładowy fundusz rehabilitacji osób niepełnosprawnych (dalej również jako ZFRON lub fundusz rehabilitacji) na podstawie art. 33 ust. 7b ustawy o rehabilitacji. Środki przekazywane na ZFRON pochodzą ze zwolnień z podatku dochodowego od osób fizycznych na podstawie art. 38 ust. 2a ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz.U. z 2021 r. poz.1128 z późn.zm.).

Pracownik niepełnosprawny z orzeczonym schorzeniem innym niż choroba narządu słuchu złożył do Wnioskodawcy wniosek o udzielenie pomocy indywidualnej z ZFRON na zakup aparatów słuchowych. Wniosek ten jest zgodny z zakładowym regulaminem wykorzystania środków zakładowego funduszu rehabilitacji osób niepełnosprawnych (dalej również jako regulamin ZFRON) obowiązującym u Wnioskodawcy oraz zawiera wszystkie dane wskazane w §3 Rozporządzenia ZFRON. Do wniosku została załączona faktura VAT dokumentująca zakup aparatów słuchowych oraz zaświadczenie specjalisty stwierdzające konieczność stosowania aparatów słuchowych przez pracownika. Zdaniem Wnioskodawcy wniosek kwalifikuje się do udzielenia pomocy z ZFRON zgodnie z zapisami obowiązującego u Wnioskodawcy regulaminu ZFRON. Ponadto udzielenie i wysokość pomocy będą uzależnione od sytuacji losowej i materialnej pracownika. Na podstawie art. 2 ust. 1 pkt 38 ustawy z dnia 20 maja 2010 r. o wyrobach medycznych (Dz.U. z 2021 r. poz. 1565) Wnioskodawca zakwalifikował zakupione przez pracownika niepełnosprawnego aparaty słuchowe do wyrobów medycznych.

W związku z powyższym zadano następujące pytania:

Czy w podanym stanie faktycznym Wnioskodawca może przyznać pracownikowi niepełnosprawnemu pomoc indywidualną na zakup aparatów słuchowych z zakładowego funduszu rehabilitacji osób niepełnosprawnych?

Stanowisko Wnioskodawcy:

W ocenie Wnioskodawcy przyznanie pomocy indywidualnej z ZFRON reguluje w następujący sposób §2 ust. 1 pkt 11 lit. c Rozporządzenia ZFRON: „Środki funduszu rehabilitacji przeznacza się na (…) pomoc indywidualną dla osób niepełnosprawnych na (…) zakup i naprawę indywidualnego sprzętu rehabilitacyjnego, wyrobów medycznych w tym przedmiotów ortopedycznych oraz środków pomocniczych, urządzeń i narzędzi technicznych oraz środków transportu niezbędnych
w rehabilitacji oraz ułatwiających wykonywanie czynności życiowych”.

Zdaniem Wnioskodawcy przepis ten stanowi podstawę do przyznania pracownikowi niepełnosprawnemu pomocy pod warunkiem, iż przedmiot na który pomoc miałaby zostać przyznana będzie ułatwiał wykonywanie czynności życiowych oraz że będzie niezbędny w rehabilitacji.Zgodnie z art. 7 ust. 1 ustawy o rehabilitacji - rehabilitacja osób niepełnosprawnych oznacza zespół działań, w szczególności organizacyjnych, leczniczych, psychologicznych, technicznych, szkoleniowych, edukacyjnych i społecznych, zmierzających do osiągnięcia, przy aktywnym uczestnictwie tych osób, możliwie najwyższego poziomu ich funkcjonowania, jakości życia i integracji społecznej.

Przytoczone przepisy nie uzależniają przyznania pomocy indywidualnej na zakup wyrobu medycznego od powiązania wydatku z orzeczonym schorzeniem pracownika, a więc nie ograniczają kręgu osób, którym może zostać przyznana pomoc indywidualna na zakup aparatów słuchowych tylko do osób mających orzeczoną chorobę narządu słuchu. Wnioskodawca bi

Porady dla pracodawców osób z niepełnosprawnościami: prawo, kadry, księgowość | Vademecum Wiedzy

Dołącz do nas

Nie masz jeszcze wykupionego dostępu? Zapoznaj się z naszymi pakietami dla Firm

Zobacz pakiety Masz już konto? Zaloguj się

Informacja dotycząca plików cookies

Nasza strona internetowa używa plików cookies w celach statystycznych, reklamowych oraz funkcjonalnych. Dzięki nim możemy indywidualnie dostosować stronę do Twoich potrzeb. Możesz zaakceptować pliki cookies albo wyłączyć je w przeglądarce. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień Twojej przeglądarki oznacza, że pliki cookies będą umieszczane w Twoim urządzeniu końcowym. Pamiętaj, że zawsze możesz zmienić te ustawienia.

W dowolnej chwili możesz wycofać swoją zgodę na przetwarzanie danych, zażądać informacji o zakresie przetwarzanych danych lub zmienić zakres ich przetwarzania. Więcej informacji o przetwarzaniu danych znajdziesz w Polityce Prywatności.