: Procedura odwołania od decyzji administracyjnej inspektora pracy

Kadry
05 stycznia 2022 Redakcja OBPON

Decyzja administracyjna to jednostronna czynność organu administracji publicznej rozstrzygająca sprawę indywidualną konkretnego adresata. W polskim prawie, jest to akt administracyjny zewnętrzny wydany w trybie określonym w przepisach Kodeksu postępowania administracyjnego lub innych ustaw – np. ustawy o Państwowej Inspekcji Pracy. Czy z decyzjami wydanymi na podstawie tych ustaw należy się zawsze zgadzać? Czy przysługują od nich środki odwoławcze?

Sposoby składania odwołania

O zasadach postępowania przed organami inspekcji pracy mówi art. 15 postępowania administracyjnego. Zgodnie z nim obowiązuje zasada dwuinstancyjności omawianego postępowania. Pierwszą z nich jest inspektor pracy, natomiast drugą okręgowy inspektor pracy. Przy czym należy zaznaczyć, że nie można się odwołać decyzji okręgowego inspektora pracy.

Jak trafnie zauważył Naczelny Sąd Administracyjny w wyroku z dnia 14 grudnia 2011 r., z art. 17 pkt 2 i 3 ustawy o Państwowej Inspekcji Pracy wynika, iż zarówno inspektorzy pracy działający w ramach właściwości terytorialnej okręgowych inspektoratów pracy, jak i okręgowi inspektorzy pracy są organami Państwowej Inspekcji Pracy. Inspektor pracy nie jest zatem tylko pracownikiem podlegającym okręgowemu inspektorowi pracy. Jest organem uprawnionym, w myśl art. 33 ust. 1 pkt 1 do wydawania we własnym imieniu decyzji w zakresie określanym w art. 11 pkt 1-4 oraz 6 i 7 oraz art. 11a, nazywanych nakazami. Organem odwoławczym od nakazów inspektora pracy ustanowiono w art. 19 ust. 1 pkt 5 ustawy okręgowego inspektora pracy.

W myśl art. 34 ust. 5 ustawy z dnia 13 kwietnia 2007 r. o Państwowej Inspekcji Pracy od decyzji inspektora pracy wydanej w formie pisemnej lub stanowiącej wpis do dziennika budowy, podmiotowi kontrolowanemu przysługuje odwołanie do okręgowego inspektora pracy.

Wspomniany wyżej kodeks postępowania administracyjnego szczegółowo określa zasady postępowania odwoławczego, toczącego się przed okręgowym inspektorem pracy. Postępowanie odwoławcze może być wszczęte wyłącznie w wyniku wniesienia odwołania przez uprawniony podmiot.

Na podstawie art. 127 par. 1 kodeksu postępowania administracyjnego, stronie przysługuje odwołanie od decyzji wydanej w pierwszej instancji tylko do jednej instancji. Właściwy do rozpatrzenia odwołania jest organ administracji publicznej wyższego stopnia, chyba że ustawa przewiduje inny organ odwoławczy.

Warunki wniesienia odwołania

Odwołanie jest jednym ze środków zaskarżenia, przez które należy rozumieć „instytucje procesowe, za pomocą których uprawnione podmioty mogą żądać weryfikacji rozstrzygnięć administracyjnych w celu ich kasacji lub reformacji”.

Odwołanie nie wymaga szczegółowego uzasadnienia. Wystarczy, jeżeli z odwołania wynika, że strona nie jest zadowolona z wydanej decyzji. Odwołanie powinno spełniać wymogi formalne podania, co oznacza, że powinno zawierać co najmniej wskazanie osoby, od której pochodzi, jej adres, również w przypadku złożenia podania w postaci elektronicznej, i żądanie oraz czynić zadość innym wymaganiom ustalonym w przepisach szczególnych. Podanie wniesione na piśmie albo ustnie do protokołu powinno być podpisane przez wnoszącego, a protokół ponadto przez pracownika, który go sporządził.

Gdy podanie wnosi osoba z niepełnosprawnością, która nie może lub nie umie złożyć podpisu, podanie lub protokół podpisuje za nią inna osoba przez nią upoważniona, czyniąc o tym wzmiankę obok podpisu. Ponadto, podanie wniesione na adres do doręczeń elektronicznych zawiera dane w ustalonym formacie, z

Porady dla pracodawców osób z niepełnosprawnościami: prawo, kadry, księgowość | Vademecum Wiedzy

Dołącz do nas

Nie masz jeszcze wykupionego dostępu? Zapoznaj się z naszymi pakietami dla Firm

Zobacz pakiety Masz już konto? Zaloguj się

Informacja dotycząca plików cookies

Nasza strona internetowa używa plików cookies w celach statystycznych, reklamowych oraz funkcjonalnych. Dzięki nim możemy indywidualnie dostosować stronę do Twoich potrzeb. Możesz zaakceptować pliki cookies albo wyłączyć je w przeglądarce. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień Twojej przeglądarki oznacza, że pliki cookies będą umieszczane w Twoim urządzeniu końcowym. Pamiętaj, że zawsze możesz zmienić te ustawienia.

W dowolnej chwili możesz wycofać swoją zgodę na przetwarzanie danych, zażądać informacji o zakresie przetwarzanych danych lub zmienić zakres ich przetwarzania. Więcej informacji o przetwarzaniu danych znajdziesz w Polityce Prywatności.