Nasze książki

Zatrudnienie osób niepełnosprawnych w Polsce na otwartym i chronionym rynku pracy... Zakładowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych Ekonomiczne aspekty zatrudniania osób niepełnosprawnych w Polsce w œwietle aktualnych uregulowań prawnych dotyczących pomocy publicznej ze szczególnym uwzględnieniem wpływu dofinansowań do wynagrodzeń osób niepełnosprawnych na sytuację finansową jednostki Wydatkowanie środków ZFRON na indywidualne programy rehabilitacji

W serwisie znajduje się: 17401 pytań z odpowiedziami, 38 pytań oczekujących oraz 2719 komentarzy  

Informacje

Niepełnosprawny zakłada firmę

Dofinansowanie odsetek od kredytów.

Kto może ubiegać się o pomoc
Osoby niepełnosprawne, które nie osiągnęły wieku emerytalnego, prowadzące działalność gospodarczą albo własne lub dzierżawione gospodarstwo rolne.

Warunki udzielania pomocy
Warunkiem udzielenia pomocy jest niekorzystanie z pożyczki na rozpoczęcie działalności gospodarczej lub rolniczej albo jej spłacenie lub umorzenie w całości.

Gdzie należy składać wniosek
Osoba, która chce skorzystać z dofinansowania, składa wniosek w jednostce organizacyjnej wyznaczonej przez starostę lub prezydenta miasta na prawach powiatu.

Jakie dokumenty należy złożyć
Do wniosku należy dołączyć dokumenty określone szczegółowo przez jednostkę organizacyjną przyjmującą wnioski. W większości jednostek są to:

Wysokość dofinansowania
Ubiegać się można o dofinansowanie do 50% wartości oprocentowania kredytu bankowego zaciągniętego na kontynuowanie działalności gospodarczej.

Pożyczka udzielana jest w ramach zasady de minimis.

Wartość udzielanej pomocy brutto łącznie z wartością każdej innej pomocy de minimis, otrzymanej przez wnioskodawcę nie może przekroczyć brutto 100 tys. euro w ciągu trzech ostatnich lat poprzedzających dzień uzyskania pomocy.

Zaświadczenie o pomocy de minimis wydaje starosta w dniu podpisania umowy.

Sposób rozliczenia
Dofinansowanie ze środków PFRON następuje na podstawie umowy zawartej przez starostę.

Na co należy zwrócić szczególną uwagę
Wartość pomocy publicznej stanowi różnicę między oprocentowaniem kredytów komercyjnych a oprocentowaniem preferencyjnym ? oferowanym przez starostę.

Jeśli dopłata jest jednorazowa, to wartość pomocy jest równa kwocie dopłaty. Jeśli dopłaty rozłożone są w czasie, to jej wartością jest zdyskontowana kwota dopłaty.

Osoba ubiegająca się o pomoc jest zobowiązana do przechowywania dokumentów dotyczących otrzymanej pomocy przez okres 10 lat od dnia przyznania tej pomocy.

Przykłady, pytania i wątpliwości

Osoba niepełnosprawna może otrzymać dofinansowanie tylko do wysokości 50% oprocentowania kredytu bankowego zaciągniętego na kontynuowanie działalności, pod warunkiem, że nie korzysta z pożyczki dla osób niepełnosprawnych lub taka pożyczka została spłacona lub w całości umorzona. Podstawą tego dofianansowania jest umowa ze starostą.

Odsetki od kredytów na zakup samochodów mogą być dofinansowane do 50%, jeśli zakup samochodu jest konieczny do prowadzenia przez osobę niepełnosprawną działalności gospodarczej. Dofinansowanie następuje na podstawie umowy zawartej ze starostą.

Podstawa prawna

Załączniki

Dział opracowany na podstawie informacji dostępnych na stronie www.pelnosprawniwpracy.pl