Księgarnia

Nasze książki

Zatrudnienie osób niepełnosprawnych w Polsce na otwartym i chronionym rynku pracy... Zakładowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych Ekonomiczne aspekty zatrudniania osób niepełnosprawnych w Polsce w œwietle aktualnych uregulowań prawnych dotyczących pomocy publicznej ze szczególnym uwzględnieniem wpływu dofinansowań do wynagrodzeń osób niepełnosprawnych na sytuację finansową jednostki Wydatkowanie środków ZFRON na indywidualne programy rehabilitacji
W serwisie znajduje się: 17383 pytań z odpowiedziami, 41 pytań oczekujących oraz 2713 komentarzy  

Vademecum Wiedzy - komunikaty

Archiwum: 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138

Warunki zatrudnienia niepełnosprawnego pod nadzorem inspekcji

2012-12-20 08:54:00

Zakład pracy chronionej, który nie przystosuje stanowiska pracy do potrzeb osoby niepełnosprawnej, może utracić ten szczególny status. Pozostali przedsiębiorcy też muszą przestrzegać tego, pod groźbą nakazów PIP. Pracodawcy zatrudniający osoby niepełnosprawne mają

więcej

Mniej pracy na dobę tylko na zaświadczeniach - Edyta Sieradzka

2012-12-19 10:05:00

Siwy włos na skroni nie upoważnia szefa do pożegnania starszego pracownika. Jeśli jednak ma on prawo do renty z powodu całkowitej niezdolności do pracy, rozstanie jest dopuszczalne. Przy połówce etatu skrócona norma czasu pracy osoby niepełnosprawnej wynosi 3,5 godziny.

więcej

ZAPYTANIE OBPON.ORG DO BON: dotyczące przepisów art. 26 a nowelizacji ustawy o rehabilitacji z dnia 28 czerwca 2012 r. - pytania dodatkowe ODPOWIEDŹ BON Z DNIA 12.12.2012 R.

2012-12-19 09:37:00

W dniu 23.10.2012 r. Organizacja OBPON.ORG skierowała do BON  pismo z dodatkowymi pytaniami do otrzymanej w dniu 28..09.2012 r. odpowiedzi dotyczącej interpretacji kilku zmienionych przepisów art. 26 a i b obecnej ustawy o rehabilitacji, zamieszczonych w Ustawie z dnia 28 czerwca

więcej

Jakie pieniądze i formalności w 2013 r. przy angażowaniu osób ze schorzeniami. - Edyta SIeradzka

2012-12-17 08:33:00

Pracodawca nie odzyska pełnych kosztów płacy związanych z zatrudnieniem pracownika niepełnosprawnego. Gdy dofinansowanie jest pomocą publiczną, zwrot obejmie 75 proc. tych kosztów, a w pozostałych przypadkach – 90 proc. tych wydatków Ile dofinansowania będzie

więcej

KOMUNIKAT OBPON. ORG - Dofinansowanie do wynagrodzeń dla zpchr i otwartego rynku pracy za okres styczeń – grudzień 2013 r.

2012-12-14 11:46:00

Na podstawie art. 1 ust. 10 oraz art. 12 ust. 1 ww. ustawy 29 października 2010 r. o zmianie ustawy o rehabilitacji, kwota dofinansowania wynikająca z art. 26a ust. 1 i 1b ustawy o rehabilitacji za ww. okres ulegnie zmianie:

więcej

Czy można zmienić przeznaczenie środków funduszu rehabilitacji

2012-12-13 12:44:00

Do końca roku pracodawca ma status zakładu pracy chronionej. Na rachunku zakładowego funduszu rehabilitacji nadal są środki, ale tylko w indywidualnych programach rehabilitacji i puli ogólnej. Pracodawca wykorzystał już limit pomocy de minimis na ten rok. Czy może przekazać posiadane

więcej

Jaka może być kwota wsparcia

2012-12-13 12:43:00

Jesteśmy firmą z otwartego rynku pracy. Od stycznia 2013 roku chcemy zatrudnić osobę zaliczoną do umiarkowanego stopnia niepełnosprawności – na początku na 3/4 etatu, a później na pełny etat. Jakie dofinansowanie będziemy mogli otrzymać z PFRON?

więcej

Od grudnia opóźnienie w wypłacie wynagrodzeń nie może przekraczać 14 dni

2012-12-13 12:42:00

Pracodawcy ubiegający się o dofinansowanie do pensji niepełnosprawnych otrzymali dodatkowe dwa tygodnie na ich uregulowanie

więcej

ODPOWIEDŹ PFRON DLA OBPON.ORG Korekta w INF-1 po dostarczeniu kolejnego orzeczenia do zakładu

2012-12-11 12:47:00

Organizacja OBPON.ORG przesłała, w imieniu naszych członków, do PFRON zapytanie dot. wliczania pracownika do wskaźnika osób niepełnosprawnych oraz wykazywania efektu zachęty. Pracownik został zatrudniony jako osoba niepełnosprawna w maju 2004 roku, orzeczenie było ważne

więcej

ODPOWIEDŹ PFRON DLA OBPON.ORG Możliwość ubiegania się przez pracodawcę o dofinansowanie do kosztów płacy zmarłego pracownika niepełnosprawnego, którego wynagrodzenie zostanie wypłacone jego żonie

2012-12-10 11:54:00

Organizacja OBPON.ORG przesłała, w imieniu naszych członków, do PFRON zapytanie następującej treści:   W  firmie zmarł nasz pracownik, w listopadzie 2012 roku. Wynagrodzenie za  listopad otrzyma jego żona w całości jako prawo majątkowe. Czy na tego 

więcej

Wzrośnie podstawa dopłat do wynagrodzeń

2012-12-10 09:32:00

Jarosław Duda Dofinansowania do pensji osób z lekkim stopniem niepełnosprawności mogłyby być wypłacane tylko przez określony czas Uchwalona właśnie przez Sejm ustawa okołobudżetowa po raz kolejny odsuwa w czasie zrównanie dofinansowań do pensji niepełnosprawnych

więcej

W jaki sposób należy wypłacać zaliczkę pensji, aby pracodawca otrzymał dofinansowanie z PFRON

2012-12-06 10:19:00

—   Nasi pracownicy niepełnosprawni bardzo często zwracają się z prośbą o wypłatę zaliczki wynagrodzenia. Pracodawca przychylał się do ich próśb i zaliczki były wypłacane w gotówce z kasy firmy. Czy taka praktyka może być nadal stosowana, jeśli pracodawca chce

więcej

Czy można wliczyć do kosztów płacy kwotę potrącaną z wynagrodzenia pracownika niepełnosprawnego

2012-12-06 10:18:00

—   Nasza firma na podstawie tytułu egzekucyjnego co miesiąc potrąca pewną kwotę z wynagrodzenia jednego z naszych niepełnosprawnych pracowników. Czy w związku z ostatnimi zmianami dotyczącymi dofinansowań będziemy mogli wliczyć potrącaną kwotę do kosztów płacy, czy

więcej

Przedsiębiorco, pamiętaj o efekcie zachęty

2012-12-06 09:08:00

Elementem prawidłowej realizacji projektu jest również uzyskanie pozytywnych wyników kontroli i audytów. Przedsiębiorstwa ubiegające się o dofinansowanie z funduszy unijnych muszą pamiętać o konieczności spełnienia tzw. efektu zachęty, określonego w art. 8 ust. 3

więcej

Ocena ryzyka zawodowego osoby niepełnosprawnej

2012-12-05 10:42:00

Co należy dodatkowo uwzględnić w przypadku oceny ryzyka zawodowego, jeśli ocena dotyczy osoby niepełnosprawnej?

więcej

Zasady zatrudniania osób niepełnosprawnych przy monitoringu

2012-12-05 10:40:00

Jakie przepisy regulują pracę przy monitoringu? Urząd zamierza zatrudnić pracowników przy monitoringu miasta. Planowany jest monitoring całodobowy i mogą być przy jego obsłudze zatrudnione osoby niepełnosprawne. Stanowisko będzie urządzone w jednym z pomieszczeń urzędu. Jakie są wymagania

więcej

Liczba pracowników niepełnosprawnych oraz pracodawców zarejestrowanych w Systemie Obsługi Dofinansowań i Refundacji Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (WRZESIEŃ 2012)

2012-12-04 11:10:00

OGÓLNOPOLSKA BAZA PRACODAWCÓW OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH prezentuje najnowsze dane wg stanu na dzień 09.11.2012 r. dotyczące liczby pracowników niepełnosprawnych oraz pracodawców zarejestrowanych w  Systemie Obsługi Dofinansowań i Refundacji Państwowego

więcej

Obowiązek składania deklaracji i dokonywania wpłat na PFRON w 2013 r.

2012-12-03 09:23:00

  Obowiązki pracodawców względem Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych reguluje ustawa z 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz.U. z 2010 r. Nr 214, poz. 1407), zwana dalej

więcej

Dofinansowanie do wynagrodzeń osób niepełnosprawnych w 2013 r.

2012-12-03 09:17:00

  W 2013 r. zmieniają się wartości dofinansowań, o jakie starać się mogą pracodawcy zatrudniający osoby niepełnosprawne.

więcej

Obliczanie wskaźnika zatrudnienia pracowników niepełnosprawnych

2012-12-03 09:14:00

  Wskaźnik zatrudnienia osób z orzeczonym stopniem niepełnosprawności oznacza przeciętny miesięczny udział procentowy tych osób w zatrudnieniu ogółem, w przeliczeniu na pełny wymiar czasu pracy (w danym miesiącu).

więcej

Jakie zmiany czekają firmy zatrudniające niepełnosprawnych pracowników

2012-12-03 08:32:00

Otrzymanie przez pracodawcę pomocy z PFRON będzie wymagać przekazania wynagrodzenia na konto zatrudnionego. Od 2013 roku wsparcie będzie wyższe z powodu wzrostu minimalnej płacy

więcej

Fundusz socjalny po raz kolejny zamrożony

2012-12-03 08:27:00

70 proc. kwot, które otrzymują zakłady pracy chronionej, będą otrzymywać w przyszłym roku firmy działające na otwartym rynku pracy w ramach dofinansowań przyznawanych na niepełnosprawnych pracowników. Przedłużenie o kolejny rok zróżnicowania dopłat do pensji przewiduje tzw.

więcej

ODPOWIEDŹ PFRON DLA OBPON.ORG Stan likwidacji a możliwość ubiegania się w PFRON o miesięczne dofinansowanie

2012-11-30 11:56:00

W dniu 21.11.2012 r. Organizacja OBPON.ORG przesłała, w imieniu naszych członków, do PFRON zapytanie następującej treści:   Czy  pracodawca,  który  ma obecnie status zpchr, który niestety w miesiącu styczniu 2013 r. wejdzie w

więcej

PFRON sprawdzi papiery i konto

2012-11-30 09:00:00

Uzyskanie celowego dofinansowania znacząco wspomaga pracodawców zatrudniających osoby niepełnosprawne, ale też utrudnia im życie. Muszą zachować wymagane terminy i formalności, żeby móc wykazać swoje prawo do dopłaty. Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób

więcej

Archiwum: 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138

wstecz | do góry