Nasze książki

Zatrudnienie osób niepełnosprawnych w Polsce na otwartym i chronionym rynku pracy... Zakładowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych Ekonomiczne aspekty zatrudniania osób niepełnosprawnych w Polsce w œwietle aktualnych uregulowań prawnych dotyczących pomocy publicznej ze szczególnym uwzględnieniem wpływu dofinansowań do wynagrodzeń osób niepełnosprawnych na sytuację finansową jednostki Wydatkowanie środków ZFRON na indywidualne programy rehabilitacji
W serwisie znajduje się: 17547 pytań z odpowiedziami, 39 pytań oczekujących oraz 2737 komentarzy  

Usługi audytowe

Firma Ogólnopolska Baza Pracodawców Osób Niepełnosprawnych
proponuje Państwu następujące usługi doradcze i szkoleniowe:I. Pomoc prawna w zakresie kontroli Zakładu Pracy Chronionej oraz przygotowanie do kontroli

Urzędu Skarbowego, NIK w zakresie ewidencjonowania i wydatkowania środków zakładowego funduszu rehabilitacji osób niepełnosprawnych (ZFRON)

 1. Sprawdzenie poprawności ewidencjonowania środków ZFRON.
 2. Sprawdzenia poprawności dotychczas dokonanych zakupów w ramach:
  • dużego ZFRON
  • pomocy indywidualnej
  • indywidualnych programów rehabilitacji
 3. Przygotowania katalogu wydatków możliwych do sfinansowania z ZFRON pod plany zakupowe przedsiębiorcy.
 4. Wypracowane w praktyce wzorów z zachowaniem wymogów rozporządzenia (indywidualnych programów rehabilitacji, wniosków o pomoc indywidualną, regulaminu ZFRON, opiniowanie wzorów już stosowanych w firmie).
 5. Zaopiniowania pomocy publicznej jako de minimis i sprawdzenia poprawności wyliczenia pomocy oraz otrzymanych zaświadczeń o pomocy de minimis, sporządzanie wniosków o korektę wadliwych zaświadczeń.

Urzędu Wojewódzkiego i PFRON

 1. Wskaźnik zatrudnienia.
 2. Kontrola poprawności orzeczeń.
 3. Zapewnienie opieki medycznej przez zakład pracy chronionej.
 4. Odbiór stanowisk pracy i obiektów użytkowanych przez Zakład Pracy Chronionej.
 5. Ewidencja środków ZFRON oraz prowadzenie rachunku bankowego ZFRON.
II. Zarządzanie środkami ZFRON - pomoc w planowaniu wydatków i ich realizacji w kontekście pomocy de minimis III. Konstruowanie Indywidualnych Programów Rehabilitacji
 1. Profesjonalne doradztwo, w jaki sposób wydać środki zgromadzone na koncie "15" według zasady de minimis i poza nią.
 2. Wskazanie osób które powinny i mogą zostać objęte IPR.
 3. Konstruowanie Indywidualnego Programu Rehabilitacji zgodnie z wymogami prawa.
 4. Udział doradcy zawodowego z certyfikatem MPiPS w Komisji Rehabilitacyjnej.
IV. Szkolenia wewnętrzne w Państwa firmie z wybranej tematyki funkcjonowania zakładów pracy chronionej oraz pracodawców ON z otwartego rynku pracy V. Pomoc prawna odwołania do urzędów, reprezentacja przed organami, pozwy do sądów, opinie prawne w zakresie funkcjonowania zakładów pracy chronionej VI. Przekształcanie zakładów pracy chronionej, pomoc w uzyskaniu i rezygnacji ze statusu zakładu pracy chronionej VII. Doradztwo w zakresie procedur administracyjnych i podatkowych przy zatrudnianiu osób niepełnosprawnych

Postępowanie administracyjne w procedurze uzyskiwania dofinansowania do wynagrodzeń

Postępowanie quasi podatkowe w zakresie wpłat na PFRON

Postępowanie egzekucyjne w administracji - środki zaskarżenia, możliwości

Postępowanie administracyjne w zakresie uzyskiwania/uchylania statusu prowadzącego zakład pracy chronionej

Skarga do wojewódzkiego sądu administracyjnego - formułowanie, zarzuty, terminy, wymagania

Skarga kasacyjna do NSA - wymogi

Zaświadczenia o pomocy de minimis - kwestie proceduralne

UWAGA! Istnieje możliwość reprezentowania przed organami, sporządzania odpowiedniej dokumentacji

VII. Doradztwo ogólne w zakresie podatkowym, rachunkowości, kadr i płac VIII. Organizacja szkoleń grupowych i wyjazdowych

Zorganizujemy szkolenia grupowe w dowolnej tematyce w siedzibie firmy, w dowolnym miejscu wskazanym przez zleceniodawcę lub określonym przez naszą firmę, szkolenie wyjazdowe, integracyjne, wypoczynkowe w dowolnym miejscu na świecie, turnusy rehabilitacyjne, wyjazdy motywujące, kursy i inne. Najczęściej organizowane sa przez naszą firmę szkolenia z tematyki związanej z funkcjonowaniem pracodawców osób niepełnosprawnych:

ZADZWOŃ DO NAS - PRZYJADĄ DO CIEBIE NAJLEPSI SPECJALIŚCI!
OGÓLNOPOLSKA BAZA PRACODAWCÓW OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

HANDLOWCY - ZESPÓŁ SPRZEDAŻY:
Monika Krzyżanowska

województwa: pomorskie, świętokrzyskie, kujawsko-pomorskie, podlaskie

tel. (16) 679-16-16, e-mail: m.krzyzanowska@obpon.pl

Damian Dratwa

województwa: małopolskie, łódzkie, lubelskie, warmińsko-mazurskie

tel. (16) 679-16-16, e-mail: d.dratwa@obpon.pl

Agnieszka Lewandowska

województwa: mazowieckie, opolskie, podkarpackie, śląskie

tel. (16) 679-16-16, e-mail: a.lewandowska@obpon.pl

Agnieszka Jasińska

województwa: dolnośląskie, lubuskie, wielkopolskie, zachodniopomorskie

tel. (16) 679-16-16, e-mail: a.jasinska@obpon.pl