Nasze książki

Zatrudnienie osób niepełnosprawnych w Polsce na otwartym i chronionym rynku pracy... Zakładowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych Ekonomiczne aspekty zatrudniania osób niepełnosprawnych w Polsce w œwietle aktualnych uregulowań prawnych dotyczących pomocy publicznej ze szczególnym uwzględnieniem wpływu dofinansowań do wynagrodzeń osób niepełnosprawnych na sytuację finansową jednostki Wydatkowanie środków ZFRON na indywidualne programy rehabilitacji

W serwisie znajduje się: 17401 pytań z odpowiedziami, 38 pytań oczekujących oraz 2719 komentarzy  

Informacje

Niepełnosprawny zakłada firmę

Finansowanie składek zus osób rozpoczynających działalność gospodarczą.

Kto może ubiegać się o pomoc
Osoby niepełnosprawne podejmujące po raz pierwszy działalność gospodarczą.

Warunki udzielania pomocy
PFRON sfinansuje składki tylko niepełnosprawnym, którzy po dniu uzyskania tego statusu, pierwszy raz podejmą działalność gospodarczą w rozumieniu ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (Dz. U. Nr 173, poz. 1807). Oznacza to, że PFRON pokryje składki niepełnosprawnym, którzy pierwszy raz podejmują zarobkową działalność wytwórczą, budowlaną, handlową, usługową, a także działalność zawodową, wykonywaną w sposób zorganizowany i ciągły.

Gdzie należy składać wniosek
Wniosek o sfinansowanie składek przez PFRON niepełnosprawni rozpoczynający działalność gospodarczą składają na formularzu ZUS ZUA w oddziałach ZUS.

Wysokość dofinansowania
Osobom niepełnosprawnym podejmującym po raz pierwszy działalność gospodarczą Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych finansuje:

  1. 75% składek na ubezpieczenie emerytalne ? w przypadku osób zaliczonych do znacznego stopnia niepełnosprawności,
  2. 50% składek na ubezpieczenie emerytalne ? w przypadku osób zaliczonych do umiarkowanego stopnia niepełnosprawności,
  3. 50% składek na ubezpieczenie wypadkowe ? w przypadku osób zaliczonych do lekkiego stopnia niepełnosprawności.

Wysokość podstawy wymiaru i co się z tym wiąże kwoty poszczególnych składek zmieniają się ? o czym ZUS informuje w swoich komunikatach (www.zus.pl).

Stopy procentowe składek na ubezpieczenia społeczne dla osób niepełnosprawnych są takie same jak dla innych grup zawodowych i wynoszą:

Finansowanie składki na ubezpieczenia emerytalne osoby o znacznym stopniu niepełnosprawności (19,52 % x 75%):

Osoby o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności (19,52% x 50%)

Finansowanie składki na ubezpieczenie wypadkowe osoby o lekkim stopniu niepełnosprawności:

Sposób rozliczenia
Niepełnosprawni rozpoczynający działalność gospodarczą wypełniają formularz ZUS ZUA, wpisując kod tytułu ubezpieczeń 05 60 XX. Stopień niepełnosprawności, od którego zależy wysokość dofinansowania, oznaczają odpowiednią cyfrą w szóstym znaku kodu. Piąta cyfra mówi o ustalonym, bądź nie, prawie do emerytury lub renty.

Składki na ubezpieczenia społeczne są finansowane przez PFRON, za każdy miesiąc przez okres roku, na wniosek osoby niepełnosprawnej podejmującej działalność gospodarczą, składany łącznie z deklaracją rozliczeniową tych składek. Po upływie roku osoby niepełnosprawne, wraz z deklaracją rozliczeniową składek na ubezpieczenie społeczne, mogą złożyć wniosek o objęcie finansowaniem składek na kolejne okresy roczne.

Na co należy zwrócić szczególną uwagę
Osoba prowadząca działalność gospodarczą, zgodnie z ustawą o systemie ubezpieczeń społecznych podlega obowiązkowo ubezpieczeniom emerytalnemu, rentowym i wypadkowemu.

Do ubezpieczenia chorobowego może przystąpić dobrowolnie.

Renciści i emeryci prowadzący działalność gospodarczą nie muszą uiszczać składek na ubezpieczenia społeczne (są one dobrowolne).

Obowiązek płacenia wszystkich składek spoczywa jednak na tzw. rencistach socjalnych. To świadczenie (renta socjalna) nie jest już wypłacane przez ośrodki pomocy społecznej, lecz przez ZUS. Pobierający je nie będą mieli możliwości niepłacenia składek na ubezpieczenie społeczne, tak jak inni emeryci i renciści. Oni bowiem, w przeciwieństwie do osób pobierających renty socjalne, mają na swoim koncie lata składkowe, czyli lata, gdy składki były za nich opłacane bądź też sami je opłacali.

Finansowanie składek na ubezpieczenia społeczne osób niepełnosprawnych przez PFRON nie dotyczy absolwentów, którzy na swój wniosek podlegają zwolnieniu z obowiązku ich opłacania na podstawie odrębnych przepisów.

Przykłady, pytania i wątpliwości

Tak. Warunkiem uzyskania dopłat jest rozpoczęcie działalności gospodarczej po raz pierwszy od dnia uzyskania statusu niepełnosprawności.

Wysokość dofinansowania zależy od stopnia niepełnosprawności.

Osoba ta ma prawo do dofinansowania składek przez PFRON w okresie od 1 lutego do 31 lipca 2005 r. oraz od 1 listopada 2005 r.

Podstawa prawna

Załączniki

Dział opracowany na podstawie informacji dostępnych na stronie www.pelnosprawniwpracy.pl