Nasze książki

Zatrudnienie osób niepełnosprawnych w Polsce na otwartym i chronionym rynku pracy... Zakładowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych Ekonomiczne aspekty zatrudniania osób niepełnosprawnych w Polsce w œwietle aktualnych uregulowań prawnych dotyczących pomocy publicznej ze szczególnym uwzględnieniem wpływu dofinansowań do wynagrodzeń osób niepełnosprawnych na sytuację finansową jednostki Wydatkowanie środków ZFRON na indywidualne programy rehabilitacji

W serwisie znajduje się: 17401 pytań z odpowiedziami, 38 pytań oczekujących oraz 2719 komentarzy  

Informacje

Niepełnosprawny zakłada firmę

Pożyczka na rozpoczęcie działalności gospodarczej.

Kto może ubiegać się o pomoc

Osoba niepełnosprawna rozpoczynająca działalność gospodarczą lub rolniczą bądź rozszerzająca działalność rolniczą o profil dotychczas nieprowadzony.

Pożyczka może być również udzielana na ponowne rozpoczęcie działalności, pod warunkiem że od dnia wykreślenia wpisu do ewidencji działalności gospodarczej albo cofnięcia koncesji - w odniesieniu do działalności gospodarczej, lub wygaśnięcia obowiązku w podatku rolnym - w odniesieniu do działalności rolniczej, lub wygaśnięcia obowiązku podatkowego z tytułu prowadzenia działów specjalnych produkcji rolnej upłynęło co najmniej 6 miesięcy.

Warunki udzielania pomocy
Pożyczkę może otrzymać osoba niepełnosprawna:

Gdzie należy składać wniosek
Osoba, która ubiega się o pożyczkę, składa wniosek w jednostce organizacyjnej wyznaczonej przez starostę lub prezydenta miasta na prawach powiatu.

Jakie dokumenty należy złożyć
Osoba niepełnosprawna ubiegająca się o uzyskanie pożyczki na rozpoczęcie działalności składa do starosty wniosek określający:

 1. kwotę wnioskowanej pożyczki,
 2. rodzaj zamierzonej działalności,
 3. kalkulację wydatków na uruchomienie działalności w ramach wnioskowanej pożyczki, deklarację zaangażowania środków własnych oraz innych źródeł finansowania,
 4. szczegółową specyfikację i harmonogram zakupów w ramach wnioskowanej pożyczki,
 5. przewidywane koszty i dochody prowadzenia działalności,
 6. proponowany okres karencji oraz termin spłaty pożyczki,
 7. proponowane formy zabezpieczenia spłaty pożyczki, w szczególności: poręczenie, weksel, hipoteka, zastaw na rzeczach.

Do wniosku należy dołączy dokumenty określone szczegółowo przez jednostkę organizacyjną przyjmującą wnioski. W większości jednostek są to:

 1. Kserokopia orzeczenia o niezdolności do pracy lub stopniu niepełnosprawności.
 2. Zaświadczenie lekarza medycyny pracy stwierdzające możliwość prowadzenia samodzielnie deklarowanej działalności.
 3. Kopia dokumentu potwierdzająca kwalifikacje zawodowe wnioskodawcy.
 4. Zaświadczenie z Ośrodka Pomocy Społecznej o niekorzystaniu z pożyczki na podjęcie działalności gospodarczej lub oświadczenie wnioskodawcy w tej sprawie.
 5. Zaświadczenie z PUP potwierdzające status osoby bezrobotnej lub poszukującej pracy i niepozostającej w zatrudnieniu oraz fakt niekorzystania z pożyczki na podjęcie działalności gospodarczej lub rolniczej z Fundusz Pracy.
 6. Aktualny odcinek renty (w przypadku rentobiorców).
 7. Zaświadczenie z urzędu skarbowego o nieprowadzeniu działalności gospodarczej w okresie 6 miesięcy przed datą złożenia wniosku.
 8. Oświadczenie wnioskodawcy i jego współmałżonka o ewentualnym zadłużeniu.
 9. Zaświadczenie z urzędu gminy o posiadaniu (samoistnym lub zależnym) nieruchomości rolnej o powierzchni użytków rolnych co najmniej 1 ha w przypadku wnioskodawcy zamierzającego podjąć działalność, który podlegał obowiązkowi podatku rolnego przez okres nie dłuższy niż 6 miesięcy przed datą złożenia wniosku.
 10. Aktualny odpis z księgi wieczystej (w przypadku proponowania hipoteki jako zabezpieczenia pożyczki).
 11. Informacja wnioskodawcy o uzyskanej pomocy publicznej w okresie 3 lat przed datą złożenia wniosku.

Wysokość pożyczki
Maksymalna wysokość pożyczki nie może przekroczyć 30-krotnego przeciętnego wynagrodzenia.

Przeciętne miesięczne wynagrodzenie za IV kwartał 2006 r. - 2 662,51 zł
2 662,51 zł x 30 = 79 875,30 zł - maksymalna wysokość pożyczki

Pożyczka udzielana jest w ramach zasady de minimis.
Wartość udzielanej pomocy brutto, łącznie z wartością każdej innej pomocy de minimis otrzymanej przez wnioskodawcę, nie może przekroczyć brutto 100 tys. euro w ciągu trzech ostatnich lat poprzedzających dzień uzyskania pomocy.

Zaświadczenie o pomocy de minimis wydaje starosta w dniu podpisania umowy.

Sposób rozliczenia
Starosta zawiera z pożyczkobiorcą umowę ustalającą warunki udzielenia i spłaty pożyczki oraz wysokość stopy oprocentowania. Starosta może umorzyć pożyczkę, na wniosek pożyczkobiorcy, do wysokości 50%, pod warunkiem prowadzenia działalności gospodarczej albo rolniczej przez okres co najmniej 24 miesięcy oraz po spełnieniu pozostałych warunków umowy.

Oprocentowanie pożyczki wynosi 5% udzielonej kwoty za cały okres spłaty pożyczki.
Kwotę oprocentowania rozkłada się na cały okres spłaty pożyczki, nie dłuższy jednak niż 48 miesięcy.

W przypadku uzasadnionym trudną sytuacją materialną lub losową dłużnika, starosta, na wniosek tego dłużnika, może odroczyć termin spłaty pożyczki, rozłożyć jej spłatę na raty lub umorzyć spłatę w części albo w całości, jeżeli pożyczka stała się wymagalna.

Pożyczkobiorca zobowiązany jest do:

Osoba niepełnosprawna ubiegająca się o uzyskanie pożyczki obowiązana jest zabezpieczyć spłatę pożyczki w formie ustalonej między stronami umowy.

Na co należy zwrócić szczególną uwagę
Pożyczka nie może być udzielona osobie niepełnosprawnej, która podjęła działalność gospodarczą lub rolniczą przed podpisaniem umowy o pożyczkę.

Niezależnie od zabezpieczenia spłaty pożyczki, do zawarcia umowy pożyczki wymagana jest zgoda małżonka pożyczkobiorcy wyrażona w formie pisemnej, a w przypadku poręczenia - także zgoda małżonka poręczyciela wyrażona w formie pisemnej w obecności pożyczkodawcy.

Pożyczkobiorca jest zobowiązany przechowywać dokumenty dotyczące pożyczki przez 10 lat od dnia jej uzyskania.

Przykłady, pytania i wątpliwości

Tak, jeśli uruchomienie tego punktu będzie rozpoczęciem jego działalności gospodarczej. Osoba ubiegająca się o pożyczkę musi złożyć wniosek do starosty w zależności od miejsca swojego zamieszkania, który musi zawierać: kwotę pożyczki, rodzaj zamierzonej działalności, kalkulację kosztów, harmonogram zakupów, przewidywane koszty i dochody z działalności, proponowany okres karencji oraz termin spłaty pożyczki, proponowane formy zabezpieczenia spłaty pożyczki (np. poręczenie, hipoteka, weksel).

Ostateczną decyzję o przyznaniu, a potem o ewentualnym umorzeniu jej części podejmuje starosta.

O karencję w spłacie pożyczki należy ubiegać się już w momencie podpisywania umowy o pożyczkę. Nie może być ona jednak dłuższa niż sześć miesięcy i jest wliczana do 48-miesięcznego okresu spłaty.

Pożyczkobiorca może dokonać zmiany profilu działalności gospodarczej w okresie obowiązywania umowy pożyczki, jednak może to nastąpić dopiero po otrzymaniu zgody pożyczkodawcy.

Podstawa prawna

Załączniki

Dział opracowany na podstawie informacji dostępnych na stronie www.pelnosprawniwpracy.pl