Nasze książki

Zatrudnienie osób niepełnosprawnych w Polsce na otwartym i chronionym rynku pracy... Zakładowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych Ekonomiczne aspekty zatrudniania osób niepełnosprawnych w Polsce w œwietle aktualnych uregulowań prawnych dotyczących pomocy publicznej ze szczególnym uwzględnieniem wpływu dofinansowań do wynagrodzeń osób niepełnosprawnych na sytuację finansową jednostki Wydatkowanie środków ZFRON na indywidualne programy rehabilitacji

W serwisie znajduje się: 17401 pytań z odpowiedziami, 38 pytań oczekujących oraz 2719 komentarzy  

Informacje

Niepełnosprawny zakłada firmę

Dofinansowanie do wynagrodzeń osób niepełnosprawnych.

Krok 1 ? Rejestracja firmy w Urzędzie Miasta
Krok 2 ? Numer REGON w Urzędzie Statystycznym
Krok 3 ? Firmowe konto bankowe oraz pieczątka
Krok 4 ? NIP i podatki w Urzędzie Skarbowym
Krok 5 ? Składki na ubezpieczenie społeczne w ZUS
Krok 6 ? Zgłoszenie do Państwowej Inspekcji Pracy
Krok 7 ? SANEPID

Krok 1 ? Rejestracja firmy w Urzędzie Miasta/Gminy

Osoby fizyczne oraz wspólnicy spółek cywilnych, którzy mają zamiar rozpocząć działalność gospodarczą, muszą złożyć zgłoszenie o wpis do ewidencji działalności gospodarczej w Wydziale Działalności Gospodarczej w urzędzie miasta/gminy właściwym ze względu na miejsce zamieszkania.

Przy zgłoszeniu działalności gospodarczej należy przedstawić dokument tożsamości.

Opłata za zgłoszenie do ewidencji działalności gospodarczej wynosi 100 zł.

Organ ewidencyjny wydaje zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej w ciągu maksymalnie 14 dni od złożenia wniosku.

W przypadku prowadzenia działalności gospodarczej w formie SPóŁKI CYWILNEJ, zgłoszenia do ewidencji dokonuje każdy ze wspólników z osobna - każdy też wnosi osobno opłatę. W tym przypadku "Przedsiębiorcą" jest każdy ze wspólników spółki cywilnej z osobna - a nie spółka jako taka.

Niektóre rodzaje działalności gospodarczej wymagają uzyskania koncesji, zezwoleń, uprawnień lub wpisu do rejestru działalności regulowanej (np. lekarze, pielęgniarki, świadczący pomoc prawną).

Krok 2 ? Numer REGON w Urzędzie Statystycznym

W ciągu 14 dni od uzyskania wpisu do ewidencji działalności gospodarczej należy wystąpić do właściwego ze względu na adres zamieszkania urzędu statystycznego o dokonanie wpisu do Krajowego Rejestru Urzędowego Podmiotów Gospodarki Narodowej - nadanie numeru statystycznego REGON.

Numer REGON będzie potrzebny w kontaktach z urzędem skarbowym i Zakładem Ubezpieczeń Społecznych.

Podmioty mające numer REGON muszą w kontaktach urzędowych i związanych z obrotem gospodarczym posługiwać się zaświadczeniem o wpisie do rejestru podmiotów gospodarki narodowej oraz podawać numer identyfikacyjny REGON w swoich pieczęciach firmowych i drukach urzędowych.

Wniosek o wpis do Krajowego Rejestru Urzędowego Podmiotów Gospodarki Narodowej wypełnia się na formularzu wniosku RG-1.

We wniosku RG-1 należy wskazać podstawowy rodzaj planowanej działalności.

Działalność ta musi być zgodna z deklaracją dokonaną przy wpisie do ewidencji działalności gospodarczej - zaświadczeniem o dokonaniu wpisu do rejestru przedsiębiorców.

Do złożenia wniosku RG-1 potrzebne będą:

Zgłoszenia do Urzędu Statystycznego można dokonać również listem poleconym w ciągu 14 dni od wpisu do ewidencji działalności gospodarczej. Urząd Statystyczny odeśle zaświadczenie o nadanym numerze indentyfikacyjnym REGON tą samą drogą.

W przypadku spółki cywilnej, REGON nadawany jest samej spółce, a nie każdemu ze wspólników z osobna.

Krok 3 ? Firmowe konto bankowe oraz pieczątka

KONTO BANKOWE
Przy zakładaniu działalności gospodarczej na własny rachunek, należy pamiętać o obowiązku posiadania firmowego rachunku bankowego, za pośrednictwem którego dokonywane będą płatności m.in. na rzecz Urzędu Skarbowego i Zakładu Ubezpieczeń Społecznych.

Obowiązkowe jest nie tylko założenie konta firmowego, ale także powiadomienie odpowiednich organów o wszelkich zmianach dotyczących rachunku bankowego przedsiębiorstwa, najpóźniej w terminie 14 dni od daty ich powstania.

Większość banków wymaga dołączenia do wniosku o otwarcie rachunku różnych dokumentów, w tym:

Otwarcie rachunku bankowego następuje zazwyczaj w ciągu kilku dni po podpisaniu umowy z bankiem. Wybór banku przez przedsiębiorcę jest dowolny.

PIECZĄTKA FIRMOWA
Pieczątka firmowa jest niezbędna m.in. przy zakładaniu rachunku bankowego lub wystawianiu dokumentów sprzedaży.

Wyrabiając pieczątkę firmową, samodzielnie określa się dane, które się na niej znajdą.

Standardowo powinna ona zawierać:

Krok 4 ? NIP i podatki w Urzędzie Skarbowym

W Urzędzie Skarbowym właściwym ze względu na:

należy dokonać:

WYBÓR FORMY OPODATKOWANIA
O tym, czy prowadzący działalność gospodarczą będzie miał prawo wyboru formy opodatkowania, decyduje charakter działalności, jaką zamierza prowadzić.

W celu dokonania wyboru formy opodatkowania należy wypełnić odpowiedni formularz/e podatkowe.

Krok 5 ? Składki na ubezpieczenie społeczne w ZUS

Rozpoczynający działalność gospodarczą podlega obowiązkowym ubezpieczeniom:

Do ZUS przedsiębiorca musi się zgłosić w ciągu 7 dni od dnia rozpoczęcia wykonywania działalności gospodarczej. Zgłoszenia ubezpieczenia społecznego należy dokonać we właściwym (zgodnie z adresem zamieszkania przedsiębiorcy) Inspektoracie ZUS.

Jeśli przedsiębiorca zatrudnia pracowników, staje się pracodawcą i będzie ciążył na nim obowiązek zgłoszenia pracowników do ubezpieczenia w terminie 7 dni od daty zawarcia z pracownikiem umowy o pracę.

Formularze potrzebne do zgłoszenia firmy w ZUS:

Jeśli przedsiębiorca nie będzie zatrudniał pracowników, wpłaca składki na ubezpieczenia społeczne i składa dokumenty rozliczeniowe do 10 dnia następnego miesiąca, po kolejnym miesiącu działalności. W przypadku zatrudniania pracowników rozlicza się z ZUS do 15 dnia następnego miesiąca po miesiącu zatrudnienia.

Potrzebne dokumenty:

Kwoty składek na ubezpieczenie społeczne odprowadzanych przez przedsiębiorcę - stanowią procent od dochodów, ale zadeklarowany jako podstawa do obliczenia składki dochód nie może być mniejszy niż 60% średniego wynagrodzenia krajowego (wg GUS).

Od dnia 24 sierpnia 2005 r. początkujący przedsiębiorcy mają prawo skorzystania z możliwości odprowadzania niższych składek na ubezpieczenie społeczne.

Krok 6 ? Zgłoszenie do Państwowej Inspekcji Pracy

Jeśli przedsiębiorca zatrudni pracownika lub pracowników, w ciągu 30 dni od daty zatrudnienia musi powiadomić na piśmie właściwego inspektora pracy Państwowej Inspekcji Pracy i właściwego państwowego inspektora sanitarnego o miejscu, rodzaju i zakresie prowadzonej działalności oraz liczbie pracowników.

Powinien także złożyć pisemną informację o środkach i procedurach przyjętych dla spełnienia wymagań wynikających z przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy dotyczących danej dziedziny działalności.

Obowiązek, o którym mowa powyżej, ciąży na pracodawcy odpowiednio w razie zmiany miejsca, rodzaju i zakresu prowadzonej działalności, zwłaszcza zmiany technologii lub profilu produkcji, jeśli zmiana technologii może powodować zwiększenie zagrożenia zdrowia pracowników.

W ramach tych obowiązków pracodawca jest odpowiedzialny za zorganizowanie odpowiednich (zgodnych z przepisami) warunków pracy na terenie:

Ten obowiązek pracodawcy rozciąga się także na:

Zatrudniając pracowników w ramach stosunku pracy, pracodawca zobowiązany jest do opłacania składek na Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych oraz składek na Fundusz Pracy.

Krok 7 ? SANEPID

W niektórych przypadkach konieczne jest uzyskanie zgody Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego (SANEPIDU) na prowadzenie działalności w danym lokalu.

Dotyczy to m.in. podjęcia działalności w zakresie prowadzenia:

W tych przypadkach "odbioru" lokalu siedziby/miejsca wykonywania danej działalności gospodarczej musi dokonać SANEPID.

Procedura zgłoszenia obejmuje złożenie m.in.:

Dział opracowany na podstawie informacji dostępnych na stronie www.pelnosprawniwpracy.pl