Nasze książki

Zatrudnienie osób niepełnosprawnych w Polsce na otwartym i chronionym rynku pracy... Zakładowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych Ekonomiczne aspekty zatrudniania osób niepełnosprawnych w Polsce w œwietle aktualnych uregulowań prawnych dotyczących pomocy publicznej ze szczególnym uwzględnieniem wpływu dofinansowań do wynagrodzeń osób niepełnosprawnych na sytuację finansową jednostki Wydatkowanie środków ZFRON na indywidualne programy rehabilitacji

W serwisie znajduje się: 17401 pytań z odpowiedziami, 38 pytań oczekujących oraz 2719 komentarzy  

Informacje

Korzyści dla pracodawców

Zwolnienie z wpłat obowiązkowych na pfron

Podmioty zobowiązane do wpłat:

Pracodawcy zatrudniający co najmniej 25 pracowników w przeliczeniu na pełny wymiar czasu pracy, u których wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych wynosi poniżej 6%.

Pracodawcą jest jednostka organizacyjna, choćby nie posiadała osobowości prawnej, a także osoba fizyczna, jeżeli zatrudniają one pracowników. Decydujące dla uznania podmiotu za pracodawcę są jego zdolność zatrudniania pracowników i faktyczne czynienie z niej użytku, co z kolei wymaga dostatecznego organizacyjno-funkcjonalnego wyodrębnienia podmiotu. (art.3 Kodeksu Pracy)

Obniżony wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych

 1. Dla państwowych i samorządowych jednostek organizacyjnych będących jednostkami budżetowymi, zakładami budżetowymi albo gospodarstwami pomocniczymi, instytucji kultury oraz jednostek organizacyjnych zajmujących się statutowo ochroną dóbr kultury uznanych za pomnik historii wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych, wynosi 4 % w 2006 r., 5% w 2007 r. i 6% w 2008 r. oraz w latach następnych.
 2. Dla państwowych i niepaństwowych szkół wyższych, wyższych szkół zawodowych, publicznych i niepublicznych szkół, zakładów kształcenia nauczycieli oraz placówek opiekuńczo-wychowawczych i resocjalizacyjnych wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych, wynosi 2% w roku 2005 oraz w latach następnych.

Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w tych jednostkach, oblicza się jako sumę wskaźnika zatrudnienia osób niepełnosprawnych i podwojonego wskaźnika wychowanków, uczniów, studentów lub słuchaczy będących osobami niepełnosprawnymi i uczących się lub studiujących w ramach ogólnie obowiązujących w danej jednostce regulaminów nauczania lub studiowania.

Wskaźnik wychowanków, uczniów, studentów lub słuchaczy niepełnosprawnych, - oznacza ich udział procentowy w liczbie ogółem odpowiednio: wychowanków, uczniów, studentów lub słuchaczy, według stanu w roku ubiegłym.

Nie mają obowiązku dokonywania wpłat:

Wysokość wpłat

Kwota stanowiąca iloczyn 40,65% przeciętnego wynagrodzenia i liczby pracowników odpowiadającej różnicy między zatrudnieniem zapewniającym osiągnięcie 6% wskaźnika zatrudnienia osób niepełnosprawnych, a rzeczywistym zatrudnieniem osób niepełnosprawnych.

Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych przyjmowany do wyliczania wysokości wpłat zostaje obniżony w przypadku zatrudnienia osób niepełnosprawnych ze schorzeniami szczególnymi utrudniającymi wykonywanie pracy

 1. choroba Parkinsona,
 2. stwardnienie rozsiane,
 3. paraplegia, tetraplegia, hemiplegia,
 4. znaczne upośledzenie widzenia (ślepota) oraz niedowidzenie,
 5. głuchota i głuchoniemota,
 6. nosicielstwo wirusa HIV oraz choroba AIDS,
 7. epilepsja,
 8. przewlekłe choroby psychiczne,
 9. upośledzenie umysłowe,
 10. miastenia,

Przez przeciętne wynagrodzenie rozumie się przeciętne miesięczne wynagrodzenie w gospodarce narodowej w poprzednim kwartale po ogłoszeniu przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego w formie komunikatu w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej ?Monitor Polski?

Przeciętne miesięczne wynagrodzenie za IV kwartał 2006r. - 2 662,51.

Przy ustalaniu liczby pracowników zatrudnionych ogółem wliczamy jedynie osoby zatrudnione na podstawie umowy o pracę. Nie zostają wliczone do stanu zatrudnienia osoby zatrudnione na podstawie umowy zlecenia czy umowy o dzieło.

Do liczby pracowników, nie wlicza się też - jeżeli nie są to osoby niepełnosprawne - osób zatrudnionych:

 1. na podstawie umowy o pracę w celu przygotowania zawodowego,
 2. przebywających na urlopach wychowawczych,
 3. nie świadczących pracy w związku z odbywaniem służby wojskowej albo służby zastępczej,
 4. będących uczestnikami Ochotniczych Hufców Pracy,
 5. nie świadczących pracy w związku z uzyskaniem świadczenia rehabilitacyjnego,
 6. przebywających na urlopach bezpłatnych.

Firma zatrudniająca 100 pracowników (nie zatrudniająca żadnej osoby niepełnosprawnej) zapłaci miesięcznie 40,65% x 2 662,51 zł x 6 = 6 493,86 zł

Obniżenie wysokości wpłat.

Wpłaty na Fundusz, ulegają obniżeniu z tytułu zakupu usługi, z wyłączeniem handlu, lub produkcji u pracodawcy zatrudniającego co najmniej 25 pracowników w przeliczeniu na pełny wymiar czasu pracy i osiągającego wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych zaliczonych do znacznego lub umiarkowanego stopnia niepełnosprawności w wysokości co najmniej 10%, zwanego dalej "sprzedającym".

Warunkiem obniżenia wpłaty jest terminowe uregulowanie należności za zrealizowaną produkcję lub usługę oraz otrzymanie informacji o kwocie obniżenia.

Kwota obniżenia, stanowi iloczyn wskaźnika wynagrodzeń niepełnosprawnych pracowników sprzedającego zaliczonych do znacznego lub umiarkowanego stopnia niepełnosprawności i wskaźnika udziału przychodów.

Informację o kwocie obniżenia sprzedający przekazuje nabywcy niezwłocznie po uregulowaniu należności w terminie określonym na fakturze. W przypadku płatności realizowanych za pośrednictwem banku - za datę uregulowania należności uważa się datę obciążenia rachunku bankowego nabywcy na podstawie polecenia przelewu.

W przypadku gdy kwota obniżenia przewyższa:

 1. wartość zrealizowanej produkcji lub usługi, obniżenie wpłaty przysługuje tylko do wysokości kwoty określonej na fakturze,
 2. wysokość 80% wpłaty na Fundusz, do której obowiązany jest nabywca w danym miesiącu, różnicę zalicza się na obniżenie wpłaty z tego tytułu w następnych miesiącach.

Przysługująca, a niewykorzystana kwota obniżenia może być uwzględniana we wpłatach na PFRON przez okres nie dłuższy niż 12 miesięcy, licząc od dnia uzyskania informacji o kwocie obniżenia.

Jakie dokumenty należy złożyć

Pracodawcy dokonują wpłat, w terminie do dnia 20 następnego miesiąca po miesiącu, w którym zaistniały okoliczności powodujące powstanie obowiązku wpłat, składając równocześnie Zarządowi Funduszu deklaracje miesięczne i roczne poprzez teletransmisje danych w formie dokumentu elektronicznego według wzoru ustalonego, w drodze rozporządzenia, przez ministra właściwego do spraw zabezpieczenia społecznego.

Na co należy zwrócić szczególną uwagę

Do egzekucji wpłat, stosuje się przepisy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji, z tym że tytuł wykonawczy wystawia Prezes Zarządu Funduszu.

Od decyzji Prezesa Zarządu Funduszu dotyczących wpłat, pracodawcy przysługuje odwołanie do Ministra właściwego do spraw zabezpieczenia społecznego.

Do obowiązkowych wpłat na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych stosuje się przepisy ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz.U. Nr 137, poz. 926 i Nr 160, poz. 1083, z 1998 r. Nr 106, poz. 668, z 1999 r. Nr 11, poz. 95 i Nr 92, poz. 1062 oraz z 2000 r. Nr 94, poz. 1037 i Nr 116, poz. 1216), z tym że uprawnienia organów podatkowych określone w tej ustawie przysługują Prezesowi Zarządu Funduszu.

Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych wdrożył system e-PFRON, umożliwiający pracodawcy przygotowanie i składanie dokumentów poprzez teletransmisję danych w formie dokumentów elektronicznych. .System e-PFRON przeznaczony jest do składania Zarządowi PFRON deklaracji wpłat lub informacji o zatrudnieniu, kształceniu lub o działalności na rzecz osób niepełnosprawnych, przez pracodawców podlegających obowiązkowi wpłat na Fundusz. .Aplikacja e-PFRON OffLine umożliwia m.in. przygotowanie i podpisywanie dokumentów. Udostępniana jest bezpłatnie na płycie CD przez Biuro PFRON w Warszawie oraz Oddziały. Można ją również pobrać z Serwisu Informacyjnego (http://www.e-pfron.pl). Aplikacja internetowa e-PFRON OnLine umożliwia m.in. przesyłanie dokumentów, odbieranie korespondencji elektronicznej, pobieranie dokumentów archiwalnych i raportów ze złożonych dokumentów. Aplikacja dostępna jest pod adresem: https://www.e-pfron.pl.

Podstawa prawna:

Załączniki

Dział opracowany na podstawie informacji dostępnych na stronie www.pelnosprawniwpracy.pl