Nasze książki

Zatrudnienie osób niepełnosprawnych w Polsce na otwartym i chronionym rynku pracy... Zakładowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych Ekonomiczne aspekty zatrudniania osób niepełnosprawnych w Polsce w œwietle aktualnych uregulowań prawnych dotyczących pomocy publicznej ze szczególnym uwzględnieniem wpływu dofinansowań do wynagrodzeń osób niepełnosprawnych na sytuację finansową jednostki Wydatkowanie środków ZFRON na indywidualne programy rehabilitacji

W serwisie znajduje się: 17401 pytań z odpowiedziami, 38 pytań oczekujących oraz 2719 komentarzy  

Informacje

Korzyści dla pracodawców

Ulgi w składkach ZUS.

Kto może ubiegać się o pomoc
Pracodawcy prowadzący działalność na otwartym rynku, zatrudniający co najmniej 25 pracowników i osiągający wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w wysokości co najmniej 6% lub zatrudniający mniej niż 25 pracowników, bez względu na wysokość osiąganego wskaźnika zatrudnienia osób niepełnosprawnych.

Warunki udzielania pomocy
Przedsiębiorca może uzyskać dofinansowanie na osoby niepełnosprawne zatrudnione na umowę o pracę i na osoby niepełnosprawne wykonujące pracę nakładczą, po wcześniejszym przedstawieniu przez te osoby orzeczenia o stopniu niepełnosprawności.

Gdzie należy składać wniosek
Wniosek o sfinansowanie składek zatrudnionym osobom niepełnosprawnym przedsiębiorcy składają na formularzu ZUS DRA.

Wysokość dofinansowania
Wysokość oraz rodzaj składek, które mogą zostać sfinansowane, uzależniona jest od typu pracodawcy oraz stopnia niepełnosprawności zatrudnionego pracownika.

Wysokość podstawy wymiaru i co się z tym wiąże kwoty poszczególnych składek zmieniają się, o czym ZUS informuje w swoich komunikatach (www.zus.pl).

Stopy procentowe składek na ubezpieczenia społeczne dla osób niepełnosprawnych są takie same jak dla innych grup zawodowych i wynoszą:

Pracodawcy zatrudniający mniej niż 25 pracowników
Finansowanie składek obejmie osoby niepełnosprawne, zaliczone do znacznego lub do umiarkowanego stopnia niepełnosprawności.

Ubezpieczenie emerytalne:

Pracodawcy zatrudniający co najmniej 25 pracowników i osiągający wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w wysokości 6%

Finansowanie składek obejmuje osoby niepełnosprawne:

Ubezpieczenia emerytalne:

Ubezpieczenia wypadkowe:
Składkę należną od pracodawcy w całości finansuje PFRON.

Sposób rozliczenia
Pracodawca zatrudniający osoby niepełnosprawne wpisuje w deklaracji rozliczeniowej ZUS DRA ? składanej do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych ? kwoty ubezpieczenia osób niepełnosprawnych finansowane przez PFRON lub budżet państwa.

Wykazane środki pozostają w firmie ? pracodawca nie odprowadza ich do ZUS-u.

Przedsiębiorca zobowiązany jest do rozliczenia rocznego w celu ustalenia wartości pomocy publicznej.

Składki na ubezpieczenia społeczne są finansowane odpowiednio przez PFRON i budżet państwa za okresy miesięczne przez okres roku, na wniosek pracodawcy, składany łącznie z deklaracją rozliczeniową tych składek. Po upływie okresu dofinansowania, pracodawcy, wraz z deklaracją rozliczeniową składek na ubezpieczenie społeczne, mogą złożyć wniosek o objęcie finansowaniem składek na to ubezpieczenie odpowiednio przez PFRON i budżet państwa na kolejne okresy roczne.

Na co należy zwrócić szczególną uwagę
Należy pamiętać, iż ci którzy korzystają z przywileju płacenia niższych składek, nie muszą uiszczać składki na Fundusz Pracy.

Stan zatrudnienia ustala się w przeliczeniu na pełny wymiar czasu pracy.

Do liczby zatrudnionych pracowników nie wlicza się, jeżeli nie są to osoby niepełnosprawne, osób zatrudnionych:

Przykłady, pytania i wątpliwości

Wyżej wymienionych 3 pracowników nie wlicza się do liczby zatrudnionych, w związku z tym w styczniu 2006 r. zakład zatrudniał 24,5 pracowników w przeliczeniu na pełny etat. Oznacza to, że na podstawie art. 25 ust. 2 ustawy o rehabilitacji, pracodawca ma prawo do dofinansowania składek na ubezpieczenie emerytalne należnych za styczeń 2006 r. za pracowników ze znacznym i umiarkowanym stopniem niepełnosprawności.

Finansowanie składek na ubezpieczenia społeczne to najprostsza forma uzyskania pomocy na zatrudnienie pracowników niepełnosprawnych. Pracodawca je nalicza, wykazuje w dokumentach rozliczeniowych, ale ich nie odprowadza.

Firma zatrudniająca do 25 osób może liczyć na sfinansowanie składek za pracowników o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności. PFRON opłaci składkę emerytalną w części należnej od ubezpieczonego, a budżet państwa w części należnej od pracodawcy.

Podstawa prawna

Załączniki

Dział opracowany na podstawie informacji dostępnych na stronie www.pelnosprawniwpracy.pl