Nasze książki

Zatrudnienie osób niepełnosprawnych w Polsce na otwartym i chronionym rynku pracy... Zakładowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych Ekonomiczne aspekty zatrudniania osób niepełnosprawnych w Polsce w œwietle aktualnych uregulowań prawnych dotyczących pomocy publicznej ze szczególnym uwzględnieniem wpływu dofinansowań do wynagrodzeń osób niepełnosprawnych na sytuację finansową jednostki Wydatkowanie środków ZFRON na indywidualne programy rehabilitacji

W serwisie znajduje się: 17401 pytań z odpowiedziami, 38 pytań oczekujących oraz 2719 komentarzy  

Informacje

Korzyści dla pracodawców

Zwrot kosztów na przystosowanie stanowiska pracy

Kto może ubiegać się o pomoc

Pracodawca, który chce zatrudnić osoby niepełnosprawne i przystosować dla nich stanowisko pracy. Osoby te muszą być:

 1. osobami bezrobotnymi lub poszukującymi pracy i niepozostającymi w zatrudnieniu, skierowanymi do pracy przez powiatowy urząd pracy,
 2. osobami pozostającymi w zatrudnieniu u pracodawcy występującego o zwrot kosztów, jeżeli stali się niepełnosprawni podczas zatrudnienia u tego pracodawcy, z wyjątkiem przypadków, gdy przyczyną powstania niepełnosprawności było zawinione przez pracodawcę lub przez pracownika naruszenie przepisów, w tym przepisów prawa pracy.

Warunki udzielania pomocy

 1. Zawarcie umowy pomiędzy pracodawcą i starostą określającej warunki i wysokość zwrotu.
 2. Poniesienie kosztów przystosowania stanowiska pracy .
 3. Zatrudnienie przez okres co najmniej 36 miesięcy osoby niepełnosprawnej po zawarciu umowy.

Gdyby pracodawca zatrudniał niepełnosprawnego krócej niż 36 miesięcy, wówczas jest zobowiązany do zwrotu środków w wysokości 1/36 ogólnej kwoty za każdy miesiąc brakujący do 36 miesięcy. Zwrot ten ma nastąpić w ciągu 3 miesięcy. Pracodawca nie musi zwracać środków, o ile w ciągu 3 miesięcy od rozwiązania stosunku pracy z osobą niepełnosprawną zatrudnia innego niepełnosprawnego skierowanego przez urząd pracy.

Gdzie należy składać wniosek

Pracodawca powinien złożyć wniosek (którego wzór stanowi załącznik 1 do rozporządzenia Ministra Polityki Społecznej) w jednostce organizacyjnej wyznaczonej przez starostę lub prezydenta miasta na prawach powiatu, właściwej ze względu na miejsce zatrudnienia osoby niepełnosprawnej.

Jakie dokumenty należy złożyć

Do wniosku pracodawca dołącza odpowiednio:

Koszty kwalifikujące się do objęcia pomocą

Koszty poniesione w celu umożliwienia wykonywania przez pracownika niepełnosprawnego powierzonych czynności na poziomie porównywalnym z analogicznymi czynnościami wykonywanymi przez pracownika pełnosprawnego. Wartość wydatków musi zostać pomniejszona o wartość wydatków, które zostałyby poniesione w przypadku wyposażenia lub dostosowania stanowiska lub otoczenia stanowiska pracy osoby niebędącej osobą niepełnosprawną.

Koszty objęte pomocą to:

 1. koszty zakupu lub wytworzenia systemem gospodarczym środków trwałych stanowiących wyposażenie związane z przystosowaniem tworzonych lub istniejących stanowisk pracy dla osób niepełnosprawnych, stosownie do potrzeb wynikających z ich niepełnosprawności,
 2. koszty zakupu materiałów oraz wykonania robót budowlanych w zakresie adaptacji pomieszczeń zakładu do potrzeb osób niepełnosprawnych,
 3. koszty adaptacji lub nabycia urządzeń ułatwiających osobie niepełnosprawnej funkcjonowanie w zakładzie pracy,
 4. koszty rozpoznania przez służby medycyny pracy obejmujące niezbędne badania mające na celu ustalenie odpowiednio:
  • zdolności do wykonywania pracy na danym stanowisku z uwzględnieniem potrzeb wynikających z niepełnosprawności,
  • koniecznych elementów składowych wyposażenia danego stanowiska oraz zakresu obowiązków na tym stanowisku pracy, dających podstawę do oceny możliwości wykonywania pracy przez osobę niepełnosprawną,
  • konieczności nabycia urządzenia ułatwiającego osobie niepełnosprawnej funkcjonowanie w zakładzie pracy,
  • zakresu niezbędnego przystosowania pomieszczeń zakładu pracy w celu jego adaptacji do potrzeb osób niepełnosprawnych.

Zwrot kosztów to maksymalnie 20-krotność przeciętnego wynagrodzenia za każde przystosowane stanowisko pracy.

Przeciętne miesięczne wynagrodzenie za IV kwartał 2006 r. - 2 662,51 zł
2 662,51 zł x 20 = 53 250,20 zł - maksymalna wysokość zwrotu kosztów za każde przystosowane stanowisko pracy.

Kwota zwrotu kosztów poniesionych w związku z rozpoznaniem potrzeb osób niepełnosprawnych nie może przekroczyć 15%. kosztów związanych z przystosowaniem tworzonych lub istniejących stanowisk pracy.

Pomoc udzielona jednemu przedsiębiorcy w ramach omawianego rozporządzenia podlega kumulacji z każdą inną pomocą przeznaczoną na zatrudnienie osób niepełnosprawnych i nie może przekroczyć faktycznie poniesionych podwyższonych kosztów zatrudniania osób niepełnosprawnych, które są kosztami dodatkowymi względem kosztów, które przedsiębiorca poniósłby, jeżeli zatrudniałby pracowników niebędących osobami niepełnosprawnymi, przez każdy okres, przez który pracownik lub pracownicy niepełnosprawni są w rzeczywistości zatrudniani.

Zakup środków trwałych stanowiących wyposażenie stanowiska pracy dokumentuje się fakturą, rachunkiem lub dowodem zapłaty.

Wytworzenie środka trwałego, związanego z przystosowaniem stanowiska systemem gospodarczym lub w zakładzie pracy dokumentuje się przedstawiając ocenę techniczną rzeczoznawcy wraz z dokonaną przez niego wyceną.

Pracodawca może otrzymywać pomoc publiczną na pokrycie podwyższonych kosztów związanych z wyposażeniem lub przystosowaniem stanowiska pracy dla osoby niepełnosprawnej z różnych źródeł (środki polskie, wspólnotowe) na pokrycie tych samych kosztów kwalifikujących się do objęcia pomocą, jednak suma otrzymanej pomocy nie może przekroczyć 100% kosztów płacy w okresie, na jaki osoby niepełnosprawne zostały faktycznie zatrudnione.

Ponadto wartość tej pomocy brutto łącznie z inną pomocą na zatrudnienie otrzymaną przez pracodawcę w okresie kolejnych trzech lat poprzedzających dzień udzielenia planowanej pomocy nie może przekroczyć kwoty stanowiącej równowartość 15 mln euro brutto.

Sposób rozliczenia

Warunkiem zwrotu kosztów jest uzyskanie pozytywnej opinii Państwowej Inspekcji Pracy o przystosowanym stanowisku pracy, wydanej na wniosek starosty.

Pracodawca zobowiązany jest do przechowywania przez okres 10 lat dokumentacji pozwalającej na sprawdzenie zgodności przyznanej pomocy z przepisami rozporządzenia.

Na co należy zwrócić szczególną uwagę
Zwrotowi nie podlegają koszty poniesione przez pracodawcę przed dniem podpisania umowy.

Pracodawca, który jest starostą lub prezydentem miasta na prawach powiatu składa wniosek do Prezesa Zarządu Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych za pośrednictwem oddziału Funduszu, właściwego ze względu na siedzibę tego pracodawcy.

Przykłady, pytania i wątpliwości

Nie jest możliwy całkowity zwrot kosztów nowo utworzonego stanowiska pracy. Refundacja nie obejmuje kosztów, jakie pracodawca poniósłby w odniesieniu do pracowników sprawnych.

Osoba niepełnosprawna na wózku nie potrzebuje specjalnego przystosowania komputera i biurka. Natomiast mogą zostać zwrócone koszty zaadoptowania pomieszczeń biura dla potrzeb osób niepełnosprawnych (np. podjazd, usunięcie progów), ewentualnie adaptacja urządzeń ułatwiających funkcjonowanie w biurze. Warunki i wysokość zwrotu kosztów określana jest w umowie zawartej pomiędzy starostą i pracodawcą.

Zwrot kosztów związanych z przystosowaniem miejsca pracy jest możliwy po uzyskaniu pozytywnej opinii Państwowej Inspekcji Pracy o przystosowanym stanowisku pracy .

Należy pamiętać, że zwrot kosztów można otrzymać zatrudniając osobę niepełnosprawną bezrobotną lub poszukującą pracy skierowaną przez powiatowe urzędy pracy.

Koszty odnowienia biura i zakup lepszej jakości sprzętu nie kwalifikują się do zwrotu, ponieważ pracodawca poniósłby je również gdyby nie zatrudniał osób niepełnosprawnych.

Natomiast można ubiegać się o dofinansowanie zakupu urządzenia przeznaczonego dla osób słabo słyszących korzystających z aparatów telefonicznych (jeśli istnieje konieczność zainstalowania takiego urządzenia, po uzyskaniu pozytywnej opinii Państwowej Inspekcji Pracy), a ich niepełnosprawność powstała w czasie zatrudnienia w firmie (ew. są to osoby skierowane przez urząd pracy).

Podstawa prawna:

Załączniki:

Dział opracowany na podstawie informacji dostępnych na stronie www.pelnosprawniwpracy.pl