Nasze książki

Zatrudnienie osób niepełnosprawnych w Polsce na otwartym i chronionym rynku pracy... Zakładowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych Ekonomiczne aspekty zatrudniania osób niepełnosprawnych w Polsce w œwietle aktualnych uregulowań prawnych dotyczących pomocy publicznej ze szczególnym uwzględnieniem wpływu dofinansowań do wynagrodzeń osób niepełnosprawnych na sytuację finansową jednostki Wydatkowanie środków ZFRON na indywidualne programy rehabilitacji

W serwisie znajduje się: 17401 pytań z odpowiedziami, 38 pytań oczekujących oraz 2719 komentarzy  

Informacje

Korzyści dla pracodawców

Zwrot kosztów na szkolenia pracowników.

Kto może ubiegać się o pomoc
Pracodawca ponoszący koszty szkolenia pracownika niepełnosprawnego.

Warunki udzielenia pomocy

  1. Zawarcie umowy pomiędzy pracodawcą i starostą określającej warunki i wysokość zwrotu kosztów szkolenia.
  2. Poniesienie kosztów szkolenia po zawarciu umowy.
  3. Zatrudnienie po zakończeniu szkolenia osoby uczestniczącej w szkoleniu na stanowisku pracy zgodnym z kierunkiem szkolenia pracy przez okres co najmniej 24 miesięcy.

Gdzie należy składać wniosek
Pracodawca składa wniosek w jednostce organizacyjnej wyznaczonej przez starostę lub prezydenta miasta na prawach powiatu.

Jakie dokumenty należy złożyć
Do wniosku należy dołączy dokumenty określone szczegółowo przez jednostkę organizacyjną przyjmującą wnioski. W większości jednostek mogą to być:

Koszty kwalifikujące się do objęcia pomocą

Maksymalna wysokość dofinansowania kosztów objętych pomocą

Tabelka 1

Szkolenie ogólne prowadzi do nabycia kwalifikacji, które mogą być wykorzystane nie tylko u wspieranego podmiotu, ale także u innych przedsiębiorców lub w innych obszarach działalności.

Szkolenie specjalistyczne (szczególne) - dotyczy bezpośrednio i wyłącznie obecnego lub przyszłego stanowiska pracy danego pracownika u wspieranego podmiotu i związane jest ze specyfiką działania tego podmiotu.

Mały i średni przedsiębiorca to taki, który zatrudnia mniej niż 250 pracowników, a jego roczny obrót nie przekracza 43 milionów euro.

Na wniosek pracodawcy poniesione przez niego koszty szkolenia zatrudnionych osób niepełnosprawnych mogą być zrefundowane ze środków PFRON do wysokości 75%, nie więcej jednak niż do wysokości dwukrotnego przeciętnego wynagrodzenia na jedną osobę, jeżeli po zakończeniu szkolenia będą zatrudnione zgodnie z kierunkiem szkolenia, przez okres co najmniej 24 miesięcy.

Przeciętne miesięczne wynagrodzenie za IV kwartał 2006 r. - 2 662,51 zł
2 662,51 zł x 2 = 5 325,02 zł ? maksymalna wysokość dofinansowania.

Przedsiębiorstwo może uzyskać pomoc na szkolenie, jeżeli wartość tej pomocy brutto na jedno szkolenie nie przekracza kwoty stanowiącej równowartość 1 miliona euro.

Sposób rozliczenia
Zwrotu kosztów dokonuje starosta na warunkach i w wysokości określonych w umowie zawartej z pracodawcą.

Na co należy zwrócić szczególną uwagę
Zwrotowi nie podlegają koszty poniesione przez pracodawcę przed datą podpisania umowy.

Jeżeli, z przyczyn dotyczących pracodawcy, osoba niepełnosprawna po zakończeniu szkolenia nie będzie zatrudniona zgodnie z kierunkiem szkolenia lub będzie zatrudniania przez okres krótszy niż 24 miesiące, pracodawca zwraca do PFRON środki pobrane na szkolenie tej osoby wraz z odsetkami należnymi od dnia, w którym pracodawca przestał spełniać warunki określone w umowie.

Pracodawca, który jest starostą lub prezydentem miasta na prawach powiatu składa wniosek do Prezesa Zarządu Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych za pośrednictwem oddziału Funduszu, właściwego ze względu na siedzibę tego pracodawcy.

Przykłady, pytania i wątpliwości

W sprawie szkoleń należy porozumieć się ze starostą. Pracodawca pokrywa koszty szkolenia. Natomiast zwrotu kosztów dokonuje starosta na warunkach i w wysokości określonych w umowie zawartej z pracodawcą. Ponieważ w/w szkolenie jest szkoleniem specjalistycznym, a pracodawca jest małym przedsiębiorcą, może ubiegać się o zwrot do 55 % kosztów kwalifikujących się do objęcia pomocą.

Należy jedynie pamiętać o tym, że w przypadku zatrudniania pracownika niepełnosprawnego wymagane jest uzyskanie przez niego zaświadczenia o braku przeciwwskazań do tej konkretnej pracy (zgodnej z kierunkiem szkolenia), wydanego przez lekarza medycyny pracy.

Pracodawca może ubiegać się o zwrot kosztów szkolenia pod warunkiem, że uzasadni konieczność doskonalenia tej osoby i zdeklaruje chęć przeniesienia jej na inne stanowisko pracy wymagające znajomości języka angielskiego. Szczegółowe warunki otrzymania zwrotu kosztów określi umowa ze starostą. Nauka języka jest szkoleniem ogólnym, które może być wykorzystane także u innego pracodawcy i duża firma może ubiegać się o zwrot do 45% kosztów kwalifikujących się do objęcia pomocą.

Podstawa prawna:

Załączniki:

Dział opracowany na podstawie informacji dostępnych na stronie www.pelnosprawniwpracy.pl