Księgarnia

Nasze książki

Zatrudnienie osób niepełnosprawnych w Polsce na otwartym i chronionym rynku pracy... Zakładowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych Ekonomiczne aspekty zatrudniania osób niepełnosprawnych w Polsce w œwietle aktualnych uregulowań prawnych dotyczących pomocy publicznej ze szczególnym uwzględnieniem wpływu dofinansowań do wynagrodzeń osób niepełnosprawnych na sytuację finansową jednostki Wydatkowanie środków ZFRON na indywidualne programy rehabilitacji
W serwisie znajduje się: 17339 pytań z odpowiedziami, 33 pytań oczekujących oraz 2700 komentarzy  

Vademecum Wiedzy - komunikaty

2013-08-06 08:02:00
KOMUNIKAT OBPON.ORG WYJAŚNIENIA UOKiK odnośnie badania sytuacji ekonomicznej w przypadku występowania o zaświadczenie o pomocy de minimis

Z uwagi na fakt, iż pomoc de minimis nie może zostać udzielona przedsiębiorcy znajdującemu się w trudnej sytuacji ekonomicznej, organ udzielający pomocy musi dokonać analizy sytuacji pracodawcy na podstawie przedstawianych przez niego informacji, tj. ustalić, czy nie są spełnione kryteria określone w pkt 9-11 Wytycznych wspólnotowych w sprawie pomocy państwa w celu ratowania i restrukturyzacji zagrożonych przedsiębiorstw. W celu umożliwienia organowi dokonania ww. analizy, pracodawca przedstawia informacje dotyczące swojej sytuacji ekonomicznej, załączając do wniosku o udzielenie pomocy wypełniony formularz, którego wzór stanowi załącznik do rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 29 marca 2010 r. w sprawie zakresu informacji przedstawianych przez podmiot ubiegający się o pomoc de minimis.


Dostęp do pełnej wersji tej wiadomości znajduje się pod adresem http://zpchr.info/?url=inf&art=155875 i jest dostępny dla zarejestrowanych użytkowników serwisu ZPCHR.INFO

wstecz | do góry