Księgarnia

Nasze książki

Zatrudnienie osób niepełnosprawnych w Polsce na otwartym i chronionym rynku pracy... Zakładowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych Ekonomiczne aspekty zatrudniania osób niepełnosprawnych w Polsce w œwietle aktualnych uregulowań prawnych dotyczących pomocy publicznej ze szczególnym uwzględnieniem wpływu dofinansowań do wynagrodzeń osób niepełnosprawnych na sytuację finansową jednostki Wydatkowanie środków ZFRON na indywidualne programy rehabilitacji
W serwisie znajduje się: 17383 pytań z odpowiedziami, 41 pytań oczekujących oraz 2713 komentarzy  

Vademecum Wiedzy - komunikaty


Dzień pracy niewidomego musi być krótszy

2013-07-30 10:08:00

Aby osobę niepełnosprawną obowiązywała 7-godzinna norma dobowa i 35-godzinna tygodniowa, nie będzie już potrzebne zaświadczenie lekarskie. Pracodawcy będą musieli ją stosować z urzędu najpóźniej za rok

To skutek wyroku Trybunału Konstytucyjnego z 13 czerwca 2013 r. (K 17/11, DzU z 9 lipca 2013 r., poz. 791). Uznał on, że art. 15 ust. 2 ustawy z 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (tekst jedn. DzU z 2011 r. nr 127, poz. 721 ze zm., dalej ustawa o rehabilitacji) jest niezgodny z art. 2 w związku z art. 69 konstytucji.

Istota sprawy

Co do zasady czas pracy osoby niepełnosprawnej nie może przekraczać 8 godzin na dobę i 40 godzin tygodniowo. Tak stanowi art. 15 ust. 1 ustawy o rehabilitacji we wcześniejszym i obecnym brzmieniu. Modyfikacje objęły jednak następne regulacje, które dopuszczają skrócenie godzin wykonywania obowiązków przez takich pracowników.

(...)

Komentuje Edyta Sieradzka, wiceprezes organizacji OBPON.ORG (Ogólnopolska Baza Pracodawców Osób Niepełnosprawnych)

Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z 13 czerwca 2013 r. oznacza, że do roku od ogłoszenia go w Dzienniku Ustaw do czasu pracy osób niepełnosprawnych zaliczonych do znacznego lub umiarkowanego stopnia niepełnosprawności stosuje się aktualny w tym zakresie art. 15 ustawy o rehabilitacji.

Dlatego do wejścia wyroku TK w życie pracodawcy nadal powinni stosować przepisy o skróconym czasie pracy dla podwładnych ze znacznym i umiarkowanym stopniem niepełnosprawności, którzy legitymują się odpowiednim zaświadczeniem od lekarza o skróconej normie czasu pracy. Natomiast po tej dacie – jeżeli ustawodawca nie zmieni przepisów – niepełnosprawni zaliczeni do znacznego lub umiarkowanego stopnia niepełnosprawności z mocy ustawy pracować będą maksymalnie 7 godzin na dobę i 35 godzin tygodniowo. Nie będzie już potrzebne zaświadczenie lekarskie.

Ponadto wbrew temu, co niektórym może się wydawać, zatrudniający niepełnosprawnych aż tak bardzo nie są rozgoryczeni wyrokiem TK. Jednak to znów oni poniosą dodatkowe koszty przy kolejnej nowelizacji ustawy o rehabilitacji (np. zmiana warunków umów o pracę itd.).

Więcej w Rzeczpospolitej: http://archiwum.rp.pl/artykul/1213205-Dzien-pracy-niewidomego-musi-byc-krotszy.html

Grażyna Ordak

Źródło: Rzeczpospolita, 30.07.2013 r.

wstecz | do góry