Księgarnia

Nasze książki

Zatrudnienie osób niepełnosprawnych w Polsce na otwartym i chronionym rynku pracy... Zakładowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych Ekonomiczne aspekty zatrudniania osób niepełnosprawnych w Polsce w œwietle aktualnych uregulowań prawnych dotyczących pomocy publicznej ze szczególnym uwzględnieniem wpływu dofinansowań do wynagrodzeń osób niepełnosprawnych na sytuację finansową jednostki Wydatkowanie środków ZFRON na indywidualne programy rehabilitacji
W serwisie znajduje się: 17339 pytań z odpowiedziami, 33 pytań oczekujących oraz 2700 komentarzy  

Vademecum Wiedzy - komunikaty

Archiwum: 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138

Indywidualna rehabilitacja ma ułatwiać pracę

2013-04-16 10:03:00

Firmy mają wątpliwości, jakie wydatki ponoszone z zakładowego funduszu rehabilitacji osób niepełnosprawnych (ZFRON) powinny być zaliczone do pomocy indywidualnej, a które pokryte w ramach indywidualnych programów rehabilitacji (IPR).

więcej

ZAPYTANIE OBPON.ORG DO PFRON: dotyczące sprawozdania finansowego za 2012 rok ODPOWIEDŹ PFRON Z 15.04.2013 R.

2013-04-15 12:12:00

W dniu 12.04.2013 Organizacja OBPON.ORG zwróciła się do PFRON z zapytaniem dotyczącym sprawozdania finansowego za rok 2012.   Szanowni Państwo,   Zgodnie z rozporządzeniami Rady Ministrów z dnia 29 marca 2010 r. w sprawie zakresu informacji

więcej

Ostrożnie z funduszem rehabilitacji

2013-04-15 08:11:00

Jeśli pracodawca źle wyda pieniądze zgromadzone na koncie funduszu na rehabilitację niepełnosprawnych, nie tylko musi oddać tę kwotę, ale zapłacić 30 proc. jej wartości jako karę Posiadanie funduszu rehabilitacji to dla pracodawcy nie tylko przywilej, ale i obowiązki. Za ich

więcej

Firma OGÓLNOPOLSKA BAZA PRACODAWCÓW OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH głównym sponsorem XII Pikniku Charytatywnego Życia Podkarpackiego i Fundacji Życia Podkarpackiego 'Podaruj Dzieciom Radość' - gwiazda Pikniku: Zespół 'DŻEM' (Historia zespołu cz. 1)

2013-04-12 19:14:00

  Firma OGÓLNOPOLSKA BAZA PRACODAWCÓW OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH informuje, że została głównym sponsorem XII Pikniku Charytatywnego Życia Podkarpackiego i Fundacji Życia Podkarpackiego 'Podaruj Dzieciom Radość' finansując w całości występ gwiazdy

więcej

KOMUNIKAT OBPON.ORG - WAŻNE: - Możliwość zmiany składki wypadkowej ustalonej przez ZUS dla danej firmy od 1 kwietnia 2013 r. a uzyskiwanie dofinansowań za marzec i kwiecień 2013 r.

2013-04-12 12:18:00

PYTANIE nr 1. Pracodawca wypłaca wynagrodzenia do 10 dnia kolejnego miesiąca za miesiąc poprzedni. Od kiedy ma zmienić procent składki wypadkowej (zmiana nastąpiła 1 kwietnia 2013 r.), wyliczając koszty płacy w poz. 52 na INF-D-P?   PYTANIE nr 2. Pracodawca

więcej

KOMUNIKAT OBPON.ORG: Interwencja Senatora Władysława Ortyla w sprawie upływu terminu obowiązywania Rozporządzenia Komisji Wspólnot Europejskich NR 800/2008

2013-04-11 07:50:00

Organizacja Ogólnopolska Baza Pracodawców Osób Niepełnosprawnych OBPON.org informuje o uzyskaniu przez Senatora Władysława Ortyla odpowiedzi na skierowane przez niego do Ministra Pracy i Polityki Społecznej Pana Władysława Kosiniaka Kamysza w dniu 7 marca 2013 r.

więcej

Ustalenie wysokości wpłat na PFRON w 2013 r. - Edyta Sieradzka

2013-04-08 12:54:00

Obowiązkowe wpłaty na PFRON dokonują pracodawcy, u których stan zatrudnienia w przeliczeniu na pełny wymiar czasu pracy w danym miesiącu wynosi co najmniej 25 pracowników. Wysokość wpłaty stanowi iloczyn 40,65% przeciętnego wynagrodzenia i liczby pracowników odpowiadającej

więcej

Zatrudnienie osoby niepełnosprawnej – obowiązki pracodawcy, uprawnienia pracownika - Edyta Sieradzka

2013-04-08 12:47:00

Osoby niepełnosprawne tak jak osoby pełnosprawne są zatrudniane przez pracodawców w oparciu m.in. o Kodek Pracy przy czym zatrudniając osoby niepełnosprawne pracodawca musi dodatkowo zawrzeć z nimi umowy o pracę biorąc pod uwagę drugi akt prawny tj. ustawę o rehabilitacji.

więcej

PFRON wydaje miliardy na dofinansowania. A co i ile zyskuje pracodawca?

2013-04-08 11:45:00

Ponad 18 tys. firm w 2012 r. otrzymało z PFRON-u dofinansowanie do wynagrodzenia pracownika niepełnosprawnego. Czy zatrudnianie takiej osoby to zysk dla firmy z punktu widzenia czysto finansowego?  

więcej

IS w Łodzi. Dla wskaźnika zatrudnienia ważny jest miesiąc wypłaty wynagrodzenia

2013-04-08 09:18:00

Utrata przez firmę statusu zakładu pracy chronionej nie zwalnia z obowiązku przekazania pobranych przez nią zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych w odpowiednich częściach na zakładowy fundusz rehabilitacji osób niepełnosprawnych (ZFRON) i do urzędu skarbowego.

więcej

KOMUNIKAT OBPON.ORG: INTERPELACJA POSELSKA dot. restrykcyjnych kar nakładanych na prowadzących zakłady pracy chronionej w wyniku kontroli urzędów skarbowych i PFRON pod kątem przestrzegania terminu, o którym mowa w art. 33 ust. 3 pkt 3 ustawy o rehabilitacji wraz ODPOWIEDZIĄ PANA Jarosława Dudy - Sekretarza Stanu w Ministerstwie Pracy i Polityki Społecznej

2013-04-04 11:26:00

Organizacja OGÓLNOPOLSKA BAZA PRACODAWCÓW OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH OBPON.ORG informuje pracodawców, iż niestety z udzielonej odpowiedzi przez PANA Jarosława Dudę - Sekretarza Stanu w Ministerstwie Pracy i Polityki Społecznej na interpelację poselską wynika, iż zdaniem

więcej

Na jakich zasadach przysługuje dodatkowy urlop dla pracownika, który przez miesiąc przebywał na zwolnieniu lekarskim

2013-04-04 09:01:00

Pracownica jest zatrudniona na pełen etat, na umowę na czas nieokreślony od 1 stycznia 2010 r. Legitymuje się ona orzeczeniem o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności, który ustalony został od 2 stycznia 2012 r. Jej staż pracy w firmie wynosi ponad 3 lata. Czy z racji

więcej

Czy obywatelstwo ma wpływ na uzyskanie dofinansowania do wynagrodzenia pracownika

2013-04-04 09:00:00

Do naszej firmy w procesie rekrutacji zgłosił się obywatel Białorusi, który ma aktualne orzeczenie o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności wydane w Polsce i zezwolenie na podjęcie pracy w Polsce. Czy otrzymamy dofinansowanie do jego wynagrodzenia, jeśli go zatrudnimy? Czy obywatelstwo

więcej

Czy w związku z utratą statusu zakładu pracy chronionej niewykorzystane środki na koncie zfron należy zwrócić do PFRON

2013-04-04 08:59:00

Nasza firma jest zakładem pracy chronionej. 1 kwietnia 2013 r. zamierzamy zmniejszyć zatrudnienie do 40 osób ogółem. Wskaźnik osób niepełnosprawnych spadnie nam do poziomu 30 proc. osób niepełnosprawnych, w tym 15 proc. osób niepełnosprawnych ze stopniem

więcej

W jakim stopniu zatrudnienie osoby niepełnosprawnej, u której stwierdzono przewlekłą chorobę psychiczną, wpłynie na wysokość wpłat na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

2013-04-04 08:58:00

Jesteśmy firmą zobowiązaną do wpłat na PFRON. W ubiegłym miesiącu zatrudniliśmy osobę niepełnosprawną w stopniu umiarkowanym, u której stwierdzono przewlekłą chorobę psychiczną. W jakim stopniu zatrudnienie osoby niepełnosprawnej z tym schorzeniem wpłynie na wysokość naszych wpłat na

więcej

Przedsiębiorcy zwrócą niewydane pieniądze na rehabilitację pracowników do PFRON

2013-04-02 09:54:00

Skomplikowane przepisy związane z wydatkowaniem pieniędzy z zakładowego funduszu rehabilitacji osób niepełnosprawnych (ZFRON) oraz konieczność opłacania składek od wypłacanych pracownikom świadczeń przez byłe zakłady pracy chronionej to główne powody niewykorzystywania

więcej

Właściwy kontrahent udzieli ulgi

2013-03-29 09:28:00

Przedsiębiorcy, którzy muszą dokonywać wpłat na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, mogą je obniżać kupując usługi lub produkty od firm zatrudniających co najmniej 30 proc. osób niepełnosprawnych. Obowiązek dokonywania wpłat na PFRON wynika z ustawy

więcej

NAJNOWSZA KSIĄŻKA WYDAWNICTWA OBPON: ZATRUDNIANIE OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH W POLSCE NA OTWARTYM I CHRONIONYM RYNKU PRACY - Edyta Sieradzka, Małgorzata Tylewicz-Piwnik - stan prawny 2013 r.

2013-03-28 12:02:00

  Firma OGÓLNOPOLSKA BAZA PRACODAWCÓW OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH informuje, że na przełmie maja i czerwca 2013 roku planowane jest wydanie najnowszej książki naszego wydawnictwa dotyczącej tematyki zatrudniania osób niepełnosprawnych pt.:  

więcej

KOMUNIKAT BON: Projekt rozporządzenia Komisji Europejskiej w sprawie pomocy de minimis

2013-03-27 11:25:00

Komisja Europejska opublikowała projekt nowego rozporządzenia o pomocy de minimis, które zastąpi wygasające z dniem 31 grudnia 2013 r. rozporządzenie Komisji (WE) nr 1998/2006 z dnia 15 grudnia 2006 r. sprawie stosowania art. 87 i 88 Traktatu do pomocy de minimis (Dz. Urz. UE L

więcej

ZAPYTANIE OBPON.ORG DO BON konsekwencje przekształceń ZPChr - w odniesieniu do środków ZFRON - podmiotów, które zachowały ZFRON na podstawie art. 33 ust. 7b ustawy o rehabilitacji ODPOWIEDŹ BON Z DNIA 13.03.2013 R. komentarz - Małgorzata Tylewicz Piwnik

2013-03-27 09:20:00

  Organizacja OBPON.org informuje, że na prośbę pracodawców osób niepełnosprawnych, którzy utracili status zpchr,  ale zachowali środki ZFRON na podstawy przepisu art. 33 ust. 7b ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i

więcej

Firma OGÓLNOPOLSKA BAZA PRACODAWCÓW OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH głównym sponsorem XII Pikniku Charytatywnego Życia Podkarpackiego i Fundacji Życia Podkarpackiego 'Podaruj Dzieciom Radość' - gwiazda Pikniku: Zespół 'DŻEM'

2013-03-26 17:30:00

    W tym roku, podczas XII juz  Wielkiego Pikniku Charytatywnego  (niedziela, 9 czerwca)  bedziemy zbierac pieniadze  z przeznaczeniem dla dzieci niepełnosprawnych,  których rodziny  znajdują się w trudnej sytuacji 

więcej

Archiwum: 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138

wstecz | do góry