Twoje zamówienie

Nowości

Zatrudnienie osób niepełnosprawnych w Polsce na otwartym i chronionym rynku pracy... Zakładowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych Ekonomiczne aspekty zatrudniania osób niepełnosprawnych w Polsce w œwietle aktualnych uregulowań prawnych dotyczących pomocy publicznej ze szczególnym uwzględnieniem wpływu dofinansowań do wynagrodzeń osób niepełnosprawnych na sytuację finansową jednostki Wydatkowanie środków ZFRON na indywidualne programy rehabilitacji

Reklama

Nasze serwisy

ZFRON info

W serwisie znajduje się: 17656 pytań z odpowiedziami, 45 pytań oczekujących oraz 2755 komentarzy  

Księgarnia

Książka

Zakładowy Fundusz rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych - tworzenie, wydatkowanie, ugruntowana praktyka, orzecznictwo sądów, wzory dokumentów, pytania i odpowiedzi
- aktualizacja: zmiany dotyczące zakładowego funduszu rehabilitacji osób niepełnosprawnych wprowadzone nowelizacją ustawy z dnia 29.10.2010

Autor:
Izabela Stepaniak, Mariusz Herdzina
Wydawca:
Ogólnopolska Baza Pracodawców Osób Niepełnosprawnych
Rok wydania:
2011
Format:
B5
Rodzaj okładki:
twarda
Ilość stron:
870
ISBN:
978-83-925661-8-2
Cena:
51.45 zł + 12,00 koszty przesyłki

Firma OGÓLNOPOLSKA BAZA PRACODAWCÓW OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH INFORMUJE, ŻE NIEBAWEM UKAŻE SIĘ NAJNOWSZA KSIĄŻKA WYDAWNICTWA OBPON pt. 'Zakładowy Fundusz rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych - tworzenie, wydatkowanie, ugruntowana praktyka, orzecznictwo sądów, wzory dokumentów, pytania i odpowiedzi' autorstwa Pani IZABELI STEPANIAK I PANA MARIUSZA HERDZINY.

Do rąk czytelników, w szczególności przedsiębiorców prowadzących zakłady pracy chronionej, osób w nich zatrudnionych i wszystkich zainteresowanych, oddajemy szóstą już z kolei książkę naszego wydawnictwa (OBPON), pt. "Zakładowy Fundusz rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych - tworzenie, wydatkowanie, ugruntowana praktyka, orzecznictwo sądów, wzory dokumentów, pytania i odpowiedzi" - autorstwa Pani IZABELI STEPANIAK I PANA MARIUSZA HERDZINY, uznanych specjalistów w zakresie tematyki związanej z funkcjonowaniem zakładów pracy chronionej. Książka ta stanowi, w moim przekonaniu, obowiązkową lekturę dla każdego pracodawcy osób niepełnosprawnych, prowadzącego zakład pracy chronionej i zobowiązanego - zgodnie z art. 33 ust. 1 i 2. ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2008 r. Nr 14, poz. 92, z późn. zm.) - do tworzenia zakładowego funduszu rehabilitacji osób niepełnosprawnych. Jest to niezwykle przydatny zbiór wiedzy dotyczący funduszu "ZFRON" zarówno dla osób posiadających elementarną znajomość tej tematyki, jak również dla tych, którzy mogą pochwalić się wiedzą na poziomie zaawansowanym.

Książka jest zgodna z ostatnią nowelizacją Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej zmieniającego rozporządzenie w sprawie zakładowego funduszu rehabilitacji osób niepełnosprawnych, które weszło w życie dnia 05.05.2010r., tak więc przedstawiony w niej stan prawny datujemy na sierpień 2010 roku, co czyni z niej w chwili wydania pozycję aktualną wobec obowiązującego prawa. Zawartość merytoryczna wzbogacona jest o aktualne akty prawne, wzory wniosków i regulaminów, interpretacje urzędów i ministerstw, orzecznictwo sądów i stanowiska. Zawiera również informacje na temat planowanych w przyszłości zmian w zakresie tworzenia i wydatkowania środków zakładowego funduszu rehabilitacji osób niepełnosprawnych. W książce przytoczona jest wprost niezliczona ilość przykładów gospodarowania środkami "ZFRON" i ich wydatkowania, wyjaśnień oraz obowiązujących zasad tworzenia funduszu. Dopełnieniem tej książki są niewątpliwie pytania zadawane przez dysponentów środków funduszu i odpowiedzi specjalistów, znawców tematyki. Książka ta jest efektem wielomiesięcznej pracy autorów oraz wydawcy, czego wynikiem jest jej objętość oraz kompleksowe przedstawienie skomplikowanej tematyki w sposób wnikliwy, a przede wszystkim czytelny i przejrzysty. Jako wydawca, wspólnie z autorami, mamy nadzieję, że będzie ona przydatnym w codziennej pracy narzędziem, a sięgnięcie po nią będzie stanowić cenne źródło informacji.

Opóźnienie w wydaniu książki wynika z nowelizacji ROZPORZĄDZENIA MINISTRA PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ zmieniającego rozporządzenie w sprawie zakładowego funduszu rehabilitacji osób niepełnosprawnych, które weszło w życie dnia 05.05.2010r.

W związku z tym podjęliśmy decyzję o ujęciu w książce w/w nowelizacji rozporządzenia, dzieki czemu ksiązka ta będzie aktualna (stan prawny na 1 sierpnia 2010r.). Ponadto w międzyczasie weszliśmy w posiadanie wielu nowych informacji na temat planowanych zmian i rozważanych wariantów zmian systemu rehabilitacji zawodowej osób niepełnosprawnych w Polsce, a w szczególności zmian w zakresie funkcjonowania zakładów pracy chronionej, które, zdaniem autorów i wydawcy, powinny znaleźć się w tej książce. Książka zostanie równiez wzbogacona o szereg stanowisk i interpretacji urzędów, które napłynęły do nas w trakcie prac:

 • interpretacja przepisu § 4a rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 19 grudnia 2007 r. w sprawie zakładowego funduszu rehabilitacji osób niepełnosprawnych (Dz.U.2007.245.1810 ze zm.) celowość i oszczędność wydatków z ZFRON
 • WPŁYW projektu ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z usuwaniem skutków powodzi z maja i czerwca 2010 r. na sytuację zakładów pracy chronionej w kontekście środków zgromadzonych na zakładowych funduszach rehabilitacji osób niepełnosprawnych
 • wskaźnik Altmana jako metoda przyjęta do badania oceny sytuacji ekonomicznej na podstawie sprawozdań finansowych podmiotów wnioskujących o dofinansowanie SOD i de minimis przez PFRON
 • aspekty prawnopodatkowe zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów środków finansowych pochodzących ze zwolnienia z podatku od nieruchomości oraz zaliczek na podatek dochodowy (PIT-4)
 • inne

Kupuj dalej Do koszyka


Szanowni Państwo!
W związku z wejściem w życie w dniu 25 maja 2018 r. rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE - dalej RODO informujemy, że:
Kto jest administratorem Twoich danych osobowych?

Administratorem Twoich danych osobowych jest Ogólnopolska Baza Pracodawców Osób Niepełnosprawnych sp. z o.o. sp. k. w Rzeszowie (adres: 35-005 Rzeszów, Plac Kilińskiego 2) - dalej zwana OBPON.

Jak możesz uzyskać informację o swoich danych osobowych?

Możesz skontaktować się nami pisząc na adres e-mail rodo@obpon.pl lub kierując tradycyjną korespondencję na podany powyżej adres.

W jakim celu pozyskujemy i przetwarzamy Twoje dane osobowe?

Twoje dane osobowe będziemy pozyskiwać i przetwarzać wyłącznie w celach:

 1. przeprowadzania procesów przyszłych rekrutacyjnych na rzecz pracodawców (art. 6 ust. 1 lit. a. RODO - zgody kandydata)
 2. realizacji umowy o rekrutację (art. 6 ust. 1 lit. b. RODO - wykonanie umowy)
 3. rozpatrywania skarg i reklamacji (art. 6 ust. 1 lit. c. RODO czyli wykonanie obowiązku prawnego)
 4. archiwizowania dokumentów tj. umowy, korespondencji, faktur (art. 6 ust. 1 lit. c. RODO)
 5. dochodzenie roszczeń związanych z zawartą umową art. (6 ust. 1 lit. f. RODO czyli prawnie uzasadniony cel, który polega na prowadzeniu postępowań polubownych, sadowych i egzekucyjnych)
 6. działalność marketingowa własnych usług i produktów art. (6 ust. 1 lit. f. RODO czyli prawnie uzasadniony cel, który polega na prowadzeniu działalności z wykorzystaniem komunikacji elektronicznej, w tym np. świadczenie usługi newslettera).
Czy przetwarzamy Twoje dane w sposób zautomatyzowany?

Nie będziemy przetwarzać Twoich danych w sposób zautomatyzowany, w tym poprzez profilowanie. W ramach świadczonych przez OBPON usług korzystamy z plików cookies, tylko poprzez obserwacje i analizę ruchu na naszej stronie, jednak w ramach tych czynności nie przetwarzamy danych osobowych w rozumieniu RODO.

Kto może być odbiorcą Twoich danych?

Twoje dane możemy przekazywać innym podmiotom, które będą je przetwarzać zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności będą to podmioty:

 1. uprawnione do otrzymania Twoich danych na podstawie przepisów prawa (np.: urząd skarbowy, Policja, sąd)
 2. przetwarzające Twoje dane na nasze zlecenie (np.: poczta, firma kurierska, bank, dostawcy usług IT, zaufani partnerzy biznesowi, wspierający naszą działalność gospodarczą)
 3. firmy wchodzące w skład naszej grupy kapitałowej (Ogólnopolska Baza Pracodawców Osób Niepełnosprawnych sp. z o.o. z siedzibą w Rzeszowie).
Jak długo będziemy przetwarzać Twoje dane?

Twoje dane jesteśmy zobowiązani przechowywać przez okres wskazany w przepisach prawa lub gdy jest to konieczne do prawidłowego prowadzenia przez nas działalności gospodarczej np.:

 1. dane związane z wykonaniem umowy: do czasu przedawnienia roszczeń
 2. dokumenty księgowe: do czasu upływu okresu przedawnienia zobowiązania podatkowego, chyba że ustawa podatkowa stanowi inaczej
 3. dane dla celów marketingowych w przypadku przetwarzania danych na podstawie:
  1. zgody - do czasu jej wycofania
  2. prawnie uzasadnionego celu - do czasu wniesienia sprzeciwu.
Twoje uprawnienia w zakresie przetwarzanych danych przez OBPON.

Przysługuje Ci prawo dostępu do treści Twoich danych oraz prawa ich sprostowana, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do przenoszenia danych, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem (w przypadku przetwarzania danych na podstawie zgody). W tym celu wystarczy, że wyślesz do OBPON na adres e-mail rodo@obpon.pl lub pocztą tradycyjną swoje żądanie.

Jeżeli uznasz, że przetwarzając Twoje dane naruszamy RODO, to nasz prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych jako organu nadzorczego.

Czy podanie przez Ciebie danych jest obowiązkowe?

Podanie przez Ciebie danych jest konieczne do zawarcia umowy, jej wykonania oraz rozliczenia. W pozostałym zakresie jest dobrowolne.