Twoje zamówienie

Nowości

Zatrudnienie osób niepełnosprawnych w Polsce na otwartym i chronionym rynku pracy... Zakładowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych Ekonomiczne aspekty zatrudniania osób niepełnosprawnych w Polsce w œwietle aktualnych uregulowań prawnych dotyczących pomocy publicznej ze szczególnym uwzględnieniem wpływu dofinansowań do wynagrodzeń osób niepełnosprawnych na sytuację finansową jednostki Wydatkowanie środków ZFRON na indywidualne programy rehabilitacji

Reklama

Nasze serwisy

ZFRON info

W serwisie znajduje się: 17656 pytań z odpowiedziami, 45 pytań oczekujących oraz 2755 komentarzy  

Księgarnia

Książka

Ekonomiczne aspekty zatrudniania osób niepełnosprawnych w Polsce w świetle aktualnych uregulowań prawnych dotyczących pomocy publicznej ze szczególnym uwzględnieniem wpływu dofinansowań do wynagrodzeń osób niepełnosprawnych na sytuację finansową jednostki

Autor:
Edyta Sieradzka
Wydawca:
Ogólnopolska Baza Pracodawców Osób Niepełnosprawnych
Rok wydania:
2009
Format:
B5
Rodzaj okładki:
miękka klejona
Ilość stron:
300
ISBN:
978-83-925661-7-5
Cena:
51.45 zł + 12,00 koszty przesyłki

Najnowsza, szósta z kolei pozycja wydawnicza skierowana do pracodawców osób niepełnosprawnych wydana przez naszą firmę jest książką szczególną co najmniej z kilku powodów. "Ekonomiczne aspekty zatrudniania osób niepełnosprawnych w Polsce w świetle aktualnych uregulowań prawnych dotyczących pomocy publicznej ze szczególnym uwzględnieniem wpływu dofinansowań do wynagrodzeń osób niepełnosprawnych na sytuację finansową jednostki" to książka skierowana praktycznie do każdej firmy działającej na Polskim rynku - z pewnością do wszystkich firm posiadających status zakładu pracy chronionej, jak również dla pracodawców z otwartego rynku pracy. Stanowi pozycję obowiązkową nie tylko dla firm już zatrudniających osoby niepełnosprawne, ale również i tych, które w najbliższej przyszłości mają w zamiarze ich zatrudnienie. Z pełnym przekonaniem książkę tę polecić można również wszystkim przedsiębiorcom, którzy dotychczas nie uświadomili sobie, jak istotne znaczenie ekonomiczne może mieć zatrudnienie osób niepełnosprawnych w dotychczas prowadzonej i rozwijanej działalności gospodarczej oraz jak ważnym elementem w aspekcie społecznej akceptacji jest dla tych osób możliwość podejęcia pracy.

Autorką książki "Ekonomiczne aspekty zatrudniania osób niepełnosprawnych w Polsce..." jest Pani Edyta Sieradzka, wieloletni znawca tematyki dofinansowań do wynagrodzeń zatrudnionych osób niepełnosprawnych oraz zakresu funkcjonowania pracodawców w kontekście uzyskiwanej przez nich pomocy publicznej na zatrudnienie. Tym, co również wyróżnia bogate opracowanie, które oddajemy do rąk Czytelnika jest przedstawienie przez autorkę problematyki uzyskiwania dofinansowań jako głównego elementu pomocy publicznej w kontekście aspektu ekonomicznego funkcjonowania firmy w sposób nie tylko teoretyczny, ale przede wszystkim praktyczny, co stanowić powinno cenne uzupełnienie wiedzy dla osób mających na codzień styczność ze specyficzną dla zatrudniania osób niepełnosprawnych formą prowadzenia kadr i księgowości.

Jak wiadomo, przepisy dotyczące dofinansowań do wynagrodzeń zmieniły się od 1 stycznia 2009r. Opracowanie zawiera w sobie wszystkie elementy zmian wprowadzonych z początkiem roku 2009 i stanowi niejako kontynuację pierwszej książki, której współautorem jest Pani Edyta Sieradzka, wydanej w roku 2008, odnoszącej się do tej samej tematyki ze stanem prawnym na rok 2008. Wchodząc w posiadanie niniejszej publikacji, Czytelnik uzyskuje swoisty komplet wiedzy niezbędnej zarówno w przypadku kontroli związanej z uzyskiwaniem pomocy publicznej w latach poprzednich, jak również w przypadku korzystania z niej w dalszym ciągu w świetle zmian wprowadzonych w 2009 roku.

Świadomość akceptacji zatrudniania osób niepełnosprawnych wzrasta w środowisku przedsiębiorców. Od 1 stycznia 2010 r. nastąpi zrównanie wysokości dofinansowania do wynagrodzeń na otwartym i chronionym rynku pracy. Przyczyniają się również do tego różnego rodzaju kampanie medialne, działania organizacji i stowarzyszeń, firm doradczych oraz realizowane przez różne podmioty przedsięwzięcia współfinansowane przez Unię Europejską. Dowodem na to jest wzrastająca liczba beneficjentów pomocy publicznej w Państwowym Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, których wg. danych z lipca 2009 roku było w maju 2009r. łącznie 10 429, z czego firmy posiadające status zakładu pracy chronionej (2100) zatrudniały 182 600 osób niepełnosprawnych, a firmy z otwartego rynku pracy (8329) 48 136 - łącznie w zatrudnieniu w Polsce w maju 2009r. pozostawało 230 737 osób niepełnosprawnych. Co ciekawe, w 2008 roku 11,8% ludności w wieku 15 lat i więcej posiadało prawne orzeczenie niepełnosprawności, liczba osób niepełnosprawnych prawnie w wieku produkcyjnym wynosiła około 2,2 mln i stanowiła 9,3% ludności w tym wieku, aktywnych zawodowo było 15,6% osób niepełnosprawnych w wieku 15 lat i więcej, a 23,9% w wieku produkcyjnym - oznacza to, że wg. powyższych danych jedynie ok. 20 % niepełnosprawnych aktywnych zawodowo znajduje obecnie zatrudnienie. Mimo wciąż podejmowanych działań ustawowych wspierających aktywizację zawodową osób niepełnosprawnych, ich zatrudnienie nie wzrasta na tyle widocznie, aby w najbliższym czasie zbliżyć się do wskaźników ich zatrudnienia w pozostałych rozwiniętych krajach Unii Europejskiej. Osobną kwestią, która już nawet nie wymaga komentarza, jest stosunek liczby wszystkich podmiotów gospodarczych i placówek administracji państwowych zarejestrowanych i działających w Polsce do ilości pracodawców zatrudniających obecnie osoby niepełnosprawne. Mamy nadzieję, że wydanie tej książki przyczyni się do wzrostu zatrudnienia osób niepełnosprawnych w naszym kraju.


Spis treści

Kupuj dalej Do koszyka


Szanowni Państwo!
W związku z wejściem w życie w dniu 25 maja 2018 r. rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE - dalej RODO informujemy, że:
Kto jest administratorem Twoich danych osobowych?

Administratorem Twoich danych osobowych jest Ogólnopolska Baza Pracodawców Osób Niepełnosprawnych sp. z o.o. sp. k. w Rzeszowie (adres: 35-005 Rzeszów, Plac Kilińskiego 2) - dalej zwana OBPON.

Jak możesz uzyskać informację o swoich danych osobowych?

Możesz skontaktować się nami pisząc na adres e-mail rodo@obpon.pl lub kierując tradycyjną korespondencję na podany powyżej adres.

W jakim celu pozyskujemy i przetwarzamy Twoje dane osobowe?

Twoje dane osobowe będziemy pozyskiwać i przetwarzać wyłącznie w celach:

 1. przeprowadzania procesów przyszłych rekrutacyjnych na rzecz pracodawców (art. 6 ust. 1 lit. a. RODO - zgody kandydata)
 2. realizacji umowy o rekrutację (art. 6 ust. 1 lit. b. RODO - wykonanie umowy)
 3. rozpatrywania skarg i reklamacji (art. 6 ust. 1 lit. c. RODO czyli wykonanie obowiązku prawnego)
 4. archiwizowania dokumentów tj. umowy, korespondencji, faktur (art. 6 ust. 1 lit. c. RODO)
 5. dochodzenie roszczeń związanych z zawartą umową art. (6 ust. 1 lit. f. RODO czyli prawnie uzasadniony cel, który polega na prowadzeniu postępowań polubownych, sadowych i egzekucyjnych)
 6. działalność marketingowa własnych usług i produktów art. (6 ust. 1 lit. f. RODO czyli prawnie uzasadniony cel, który polega na prowadzeniu działalności z wykorzystaniem komunikacji elektronicznej, w tym np. świadczenie usługi newslettera).
Czy przetwarzamy Twoje dane w sposób zautomatyzowany?

Nie będziemy przetwarzać Twoich danych w sposób zautomatyzowany, w tym poprzez profilowanie. W ramach świadczonych przez OBPON usług korzystamy z plików cookies, tylko poprzez obserwacje i analizę ruchu na naszej stronie, jednak w ramach tych czynności nie przetwarzamy danych osobowych w rozumieniu RODO.

Kto może być odbiorcą Twoich danych?

Twoje dane możemy przekazywać innym podmiotom, które będą je przetwarzać zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności będą to podmioty:

 1. uprawnione do otrzymania Twoich danych na podstawie przepisów prawa (np.: urząd skarbowy, Policja, sąd)
 2. przetwarzające Twoje dane na nasze zlecenie (np.: poczta, firma kurierska, bank, dostawcy usług IT, zaufani partnerzy biznesowi, wspierający naszą działalność gospodarczą)
 3. firmy wchodzące w skład naszej grupy kapitałowej (Ogólnopolska Baza Pracodawców Osób Niepełnosprawnych sp. z o.o. z siedzibą w Rzeszowie).
Jak długo będziemy przetwarzać Twoje dane?

Twoje dane jesteśmy zobowiązani przechowywać przez okres wskazany w przepisach prawa lub gdy jest to konieczne do prawidłowego prowadzenia przez nas działalności gospodarczej np.:

 1. dane związane z wykonaniem umowy: do czasu przedawnienia roszczeń
 2. dokumenty księgowe: do czasu upływu okresu przedawnienia zobowiązania podatkowego, chyba że ustawa podatkowa stanowi inaczej
 3. dane dla celów marketingowych w przypadku przetwarzania danych na podstawie:
  1. zgody - do czasu jej wycofania
  2. prawnie uzasadnionego celu - do czasu wniesienia sprzeciwu.
Twoje uprawnienia w zakresie przetwarzanych danych przez OBPON.

Przysługuje Ci prawo dostępu do treści Twoich danych oraz prawa ich sprostowana, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do przenoszenia danych, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem (w przypadku przetwarzania danych na podstawie zgody). W tym celu wystarczy, że wyślesz do OBPON na adres e-mail rodo@obpon.pl lub pocztą tradycyjną swoje żądanie.

Jeżeli uznasz, że przetwarzając Twoje dane naruszamy RODO, to nasz prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych jako organu nadzorczego.

Czy podanie przez Ciebie danych jest obowiązkowe?

Podanie przez Ciebie danych jest konieczne do zawarcia umowy, jej wykonania oraz rozliczenia. W pozostałym zakresie jest dobrowolne.